The 9th Central Committee of the Chinese Communist Party was in session from 1969 to 1973. It was preceded by the 8th Central Committee of the Chinese Communist Party. It was the second central committee in session during the Chinese Cultural Revolution. Even amidst partial cultural disintegration, it was succeeded by the 10th Central Committee of the Chinese Communist Party. It held two plenary sessions in the 4-year period.

It elected the 9th Politburo of the Chinese Communist Party in 1969.

This committee had 170 members and 109 alternate members.

Members

Mao and Lin were the party chairman and vice-chairman. The remainder are listed in stroke order of surnames:
 1. Mao Zedong (毛泽东)
 2. Lin Biao (林彪)
 3. Ding Sheng (丁盛)
 4. Yu Sang (于桑)
 5. Ma Fuquan (马福全)
 6. Wang Zhen (王震)
 7. Wang Baidan (王白旦)
 8. Wang Jinxi (王进喜)
 9. Wang Hongkun (王宏坤)
 10. Wang Xiuzhen (王秀珍)
 11. Wang Bingzhang (王秉璋)
 12. Wang Guofan (王国藩)
 13. Wang Hongwen (王洪文)
 14. Wang Shusheng (王树声)
 15. Wang Shoudao (王首道)
 16. Wang Xiaoyu (王效禹)
 17. Wang Huaixiang (王淮湘)
 18. Wang Chaozhu (王超柱)
 19. Wang Huiqiu (王辉球)
 20. Wang Xinting (王新亭)
 21. Deng Zihui (邓子恢)
 22. Deng Yingchao (邓颖超)
 23. Wei Guoqing (韦国清)
 24. Tian Bao (天宝)
 25. Kong Shiquan (孔石泉)
 26. Ye Qun (叶群)
 27. Ye Jianying (叶剑英)
 28. Long Shujin (龙书金)
 29. Kuang Rennong (邝任农)
 30. Tian Huagui (田华贵)
 31. Shen Maogong (申茂功)
 32. Pi Dingjun (皮定钧)
 33. Liu Feng (刘丰)
 34. Liu Wei (刘伟)
 35. Liu Zihou (刘子厚)
 36. Liu Xingyuan (刘兴元)
 37. Liu Bocheng (刘伯承)
 38. Liu Junyi (刘均益)
 39. Liu Xianquan (刘贤权)
 40. Liu Jianxun (刘建勋)
 41. Liu Jieting (刘结挺)
 42. Liu Geping (刘格平)
 43. Liu Shengtian (刘盛田)
 44. Liu Xichang (刘锡昌)
 45. Jiang Qing (江青)
 46. Jiang Liyin (江礼银)
 47. Jiang Yonghui (江拥辉)
 48. Jiang Xieyuan (江燮元)
 49. Zhu De (朱德)
 50. Hua Guofeng (华国锋)
 51. Xu Shiyou (许世友)
 52. Ren Sizhong (任思忠)
 53. Nian Jirong (年继荣)
 54. Ji Dengkui (纪登奎)
 55. Chen Yun (陈云)
 56. Chen Yu (陈郁)
 57. Chen Kang (陈康)
 58. Chen Yi (陈毅)
 59. Chen Shiju (陈士榘)
 60. Chen Yonggui (陈永贵)
 61. Chen Xianrui (陈先瑞)
 62. Chen Boda (陈伯达)
 63. Chen Qihan (陈奇涵)
 64. Chen Xilian (陈锡联)
 65. Li Qiang (李强)
 66. Li Zhen (李震)
 67. Li Dazhang (李大章)
 68. Li Tianyou (李天佑)
 69. Li Shuiqing (李水清)
 70. Li Siguang (李四光)
 71. Li Xiannian (李先念)
 72. Li Zuopeng (李作鹏)
 73. Li Shunda (李顺达)
 74. Li Suwen (李素文)
 75. Li Xuefeng (李雪峰)
 76. Li Fuchun (李富春)
 77. Li Ruishan (李瑞山)
 78. Li Desheng (李德生)
 79. Wu Tao (吴涛)
 80. Wu De (吴德)
 81. Wu Dasheng (吴大胜)
 82. Wu Faxian (吴法宪)
 83. Wu Guixian (吴桂贤)
 84. Wu Ruilin (吴瑞林)
 85. Lü Yulan (吕玉兰)
 86. Zhang Caiqian (张才千)
 87. Zhang Tianyun (张天云)
 88. Zhang Yunyi (张云逸)
 89. Zhang Dazhi (张达志)
 90. Zhang Chiming (张池明)
 91. Zhang Tixue (张体学)
 92. Zhang Guohua (张国华)
 93. Zhang Hengyun (张恒云)
 94. Zhang Chunqiao (张春桥)
 95. Zhang Fugui (张富贵)
 96. Zhang Fuheng (张福恒)
 97. Zhang Dingcheng (张鼎丞)
 98. Zhang Yixiang (张翼翔)
 99. Wang Dongxing (汪东兴)
 100. Qiu Chuangcheng (邱创成)
 101. Qiu Huizuo (邱会作)
 102. Qiu Guoguang (邱国光)
 103. Yang Chunfu (杨春甫)
 104. Yang Dezhi (杨得志)
 105. Yang Fuzhen (杨富珍)
 106. Du Ping (杜平)
 107. Su Jing (苏静)
 108. Xiao Jinguang (肖劲光)
 109. Yu Qiuli (余秋里)
 110. Zhou Xing (PRC) (周兴)
 111. Zhou Chiping (周赤萍)
 112. Zhou Jianren (周建人)
 113. Zhou Enlai (周恩来)
 114. Zheng Weishan (郑维山)
 115. Baoriledai (宝日勒岱)
 116. Fan Wenlan (范文澜)
 117. Zong Xiyun (宗希云)
 118. Xian Henghan (冼恒汉)
 119. Hu Jizong (胡继宗)
 120. Yao Wenyuan (姚文元)
 121. Nan Ping (南萍)
 122. Rao Xingli (饶兴礼)
 123. Geng Biao (耿飚)
 124. Xu Xiangqian (徐向前)
 125. Xu Haidong (徐海东)
 126. Xu Jingxian (徐景贤)
 127. Nie Rongzhen (聂荣臻)
 128. Tang Qishan (唐岐山)
 129. Tang Zhongfu (唐忠富)
 130. Qian Zhiguang (钱之光)
 131. Guo Moruo (郭沫若)
 132. Yuan Shengping (袁升平)
 133. Ni Zhifu (倪志福)
 134. Xia Bangyin (夏邦银)
 135. Mo Xianyao (莫显耀)
 136. Gao Weisong (高维嵩)
 137. Liang Xingchu (梁兴初)
 138. Kang Sheng (康生)
 139. Huang Zhen (黄镇)
 140. Huang Yongsheng (黄永胜)
 141. Cao Lihuai (曹里怀)
 142. Cao Yi'ou (曹轶欧)
 143. Wei Fengying (尉凤英)
 144. Lu Tianji (鹿田计)
 145. Zeng Shan (曾山)
 146. Zeng Shaoshan (曾绍山)
 147. Zeng Guohua (曾国华)
 148. Zeng Siyu (曾思玉)
 149. Peng Shaohui (彭绍辉)
 150. Lu Ruilin (鲁瑞林)
 151. Han Xianchu (韩先楚)
 152. Su Yu (粟裕)
 153. Wen Yucheng (温玉成)
 154. Dong Biwu (董必武)
 155. Dong Minghui (董明会)
 156. Cheng Shiqing (程世清)
 157. Xie Jiaxiang (谢家祥)
 158. Xie Fuzhi (谢富治)
 159. Lai Jifa (赖际发)
 160. Xie Xuegong (解学恭)
 161. Tan Furen (谭甫仁)
 162. Saifuddin Azizi (赛福鼎·艾则孜)
 163. Cai Chang (蔡畅)
 164. Cai Xiebin (蔡协斌)
 165. Cai Shumei (蔡树梅)
 166. Teng Daiyuan (滕代远)
 167. Teng Haiqing (滕海清)
 168. Pan Shigao (潘世告)
 169. Pan Fusheng (潘复生)
 170. Wei Bingkui (魏秉奎)

Chronology

 1. 1st Plenary Session
  • Date: April 28, 1969
  • Location: Beijing
  • Significance: Mao Zedong and Lin Biao were respectively appointed chairman and vice-chairman of the CCP Central Committee. 25-member Politburo, 5-member Politburo Standing Committee and other central organs were elected. Mao Zedong made a speech emphasizing the need to unite after the early turbulent years of the Cultural Revolution.
 2. 2nd Plenary Session
  • Date: August 23–September 6, 1970
  • Location: Lushan
  • Significance: The necessity to establish new Party committees after they were disbanded at the beginning of the Cultural Revolution was pointed out. It was decided to convene the 4th National People's Congress "at an appropriate time". A "1970 Plan for National Economy" by the State Council and a report to intensify "preparedness against war" by the Central Military Commission were adopted. Chen Boda proposed to appoint a State President, but Mao Zedong opposed. According to the official CCP historiography, Lin Biao attempted a later aborted "coup" during this meeting.