Bengali–Assamese numerals (Assamese: সংখ্যা, romanizedxoiŋkha, Bengali: সংখ্যা, romanizedsôṅkhya, Meitei: মশীং; ꯃꯁꯤꯡ, romanized: mashing) are the units of the numeral system, originating from the Indian subcontinent, used officially in Assamese,[1] Bengali,[2] and Manipuri,[3][4] 3 of the 22 official languages of the Indian Republic, as well as traditionally in Bishnupriya, Chakma and Hajong languages. They are used by more than 350 million people around the world and are a variety of the Hindu–Arabic numeral system.[5]

Base numbers

Bengali-Assamese numeral Arabic numeral Standard Assamese word Romanization of Standard Assamese West Assamese Romanization of West Assamese Standard Bengali word[6] Romanization of Bengali Typical East Bengali word[7] Romanization of Typical East Bengali Sylheti word Romanization of Sylheti
0 শূন্য, শূইন xuinnô, xuin শূন্য xuinnô শূন্য shunnô শূইন্য shuinnô ꠡꠥꠁꠘ꠆ꠘ shuinnô
1 এক êk আক, য়াক, এক aḳ, yaḳ, êk এক æk এক æk ꠄꠇ ex
2 দুই dui দুই dui দুই, দু, দো dui, du, do দুই dui ꠖꠥꠁ dui
3 তিনি tini তিনি tini তিন, তিনি tin, তিন tin ꠔꠤꠘ tin
4 চাৰি sari চাৰি sari চার, চারি char, chari চাইর tsair/sair ꠌꠣꠁꠞ sair
5 পাঁচ pãs পাঁচ pãs পাঁচ pãch পাঁচ pas ꠙꠣꠌ fas
6 ছয় sôy ছই sôi ছয়, ছ chhôy, chhô ছয়, ছ sôy, sô ꠍꠄ sôy
7 সাত xat সাত xat সাত shat সাত, হাত shat, hat ꠢꠣꠔ hat
8 আঠ ath আঠ ath আট aṭ আট, আষ্ট aṭ, ashṭô ꠀꠐ aṭ
9 নউ nôu নয়, ন nôy, nô নয়, ন nôy, nô ꠘꠄ nôy

Extended numbers

Bengali-Assamese numeral Arabic numeral Standard Assamese Romanisation of Standard Assamese West Assamese Romanisation of West Assamese Standard Bengali word Romanization of Bengali Typical East Bengali word Romanization of Typical East Bengali Sylheti word Romanization of Sylheti
১০ 10 দহ dôh দহ, দচ dôh, dôs দশ dôsh দশ dôsh ꠖꠡ dôsh
১১ 11 এঘাৰ êgharô এঘাৰ, এঘ্ৰ, এঘাৰাউ êgharô, êghrô, êgharau এগারো ægarô এগার ægarô ꠄꠉꠣꠞ êgarô
১২ 12 বাৰ barô বাৰ barô বারো barô বার barô ꠛꠣꠞ barô
১৩ 13 তেৰ têrô তেৰ têrô তেরো terô তের terô ꠔꠦꠞ têrô
১৪ 14 চৈধ্য, চৌধ্য soiddhô, souddhô চৈধ্য soiddhô চৌদ্দ, চোদ্দ chouddô, choddô চৌদ্দ, চইদ্দ tsouddô/souddô, tsoiddô/soiddô ꠌꠖ꠆ꠖ sôddô
১৫ 15 পোন্ধৰ pûndhôrô পন্ধ্ৰ, পন্হৰ, পনৰ, পন্ৰ pôndhrô, pônhôrô, pônôrô, pônrô পনেরো, পনর pônerô, pônôrô পনর, পনের, পুন্দর pônrô, pônerô, pundôrô ꠙꠘ꠆ꠖ, ꠙꠘ꠆ꠞ fôndô, fônrô
১৬ 16 ষোল্ল xûllô ষল্ল, ষোল্ল xôllô, xollô ষোলো sholô ষুল্ল shullô ꠡꠥꠟ꠆ꠟ shullô
১৭ 17 সোতৰ xûtôrô সত্ৰ xôtrô সতেরো, সতর shôterô, shôtôrô সতর, সতের, সাতার shôtrô, shôterô, shatarô
১৮ 18 ওঠৰ ûthôrô অঠ্ৰ ôthrô আঠারো, আঠেরো atharo, athero
১৯ 19 ঊনৈচ unnois ঊন্নিহ, ঊন্নিচ unnih, unnis ঊনিশ, ঊন্নিশ unish, unnish
২০ 20 বিচ, কুৰি bis, kuri বিচ, কুৰি bis, kuri বিশ, কুড়ি bish, kuṛi বিশ, কুড়ি bish, kuṛi ꠛꠤꠡ bish
২১ 21 একৈচ êkois একৈচ êkois একুশ ekush একুইশ ekuish ꠄꠇꠂꠡ êxôish
৩০ 30 ত্ৰিচ, তিৰিচ tris, tiris ত্ৰিচ tris ত্রিশ, তিরিশ trish, tirish তিশ, তিরিশ tish, tirish ꠔꠤꠡ (ꠔꠤꠞꠤꠡ) tish

(tirish)

৪০ 40 চল্লিচ sollis চল্লিচ sollis চল্লিশ chôllish চল্লিশ tsôllish/sôllish ꠌꠟ꠆ꠟꠤꠡ (ꠌꠣꠟ꠆ꠟꠤꠡ) sôllish (sallish)
৫০ 50 পঞ্চাচ pônsas পঞ্চাচ pônsas পঞ্চাশ pônchash পইঞ্চাশ pôinchash ꠙꠂꠘ꠆ꠌꠣꠡ fôinchash
৬০ 60 ষাঠি xathi ষাঠি, চাঠি xathi, sathi ষাট, ষাটি, ষাইট shaṭ, shaṭi, shaiṭ ষাইট shaiṭ ꠡꠣꠁꠐ shaiṭ
৭০ 70 সত্তৰ xôttôr সত্তুৰ xôttur সত্তর shôttôr সত্তর, সত্তইর, হত্তইর shôttôr, shôttôir, hôttôir ꠡꠔ꠆ꠔꠂꠞ shôttôir
৮০ 80 আশী axi আচী asi আশি ashi আশি ashi ꠀꠡꠤ ashi
৯০ 90 নব্বৈ nôbboi নব্বৈ nôbboi নব্বই, নব্বুই nôbbôi, nôbbui নব্বই, নব্বুই nôbbôi, nôbbui ꠘꠛ꠆ꠛꠂ nôbbôi
১০০ 100 , এশ xô, êxô , আকচ xô, aḳsô শত, একশ shôtô, ækshô একশ ækshô ꠄꠇꠡ exshô
১০০০ 1,000 হাজাৰ, হেজাৰ, এহাজাৰ, এহেজাৰ hazar, hêzar, êhazar, êhêzar হাজাৰ, আক হাজাৰ hazar, aḳ hazar এক হাজার, সহস্র æk hajar, shôhôsrô এক আজার æk azar ꠄꠇ ‘ꠀꠎꠣꠞ ex azar
১০,০০০ 10,000 দহ হাজাৰ/হেজাৰ, অযুত, এক অযুত dôh hazar/hêzar, ozut, êk ozut দহ হাজাৰ dôh hazar দশ হাজার, এক অযুত dôsh hajar, æk ôjut দশ আজার dôsh azar ꠖꠡ ‘ꠀꠎꠣꠞ dôsh ázar
১,০০,০০০ 100,000 লাখ, এক লাখ lakh, êk lakh লাখ, আক লাখ laḳh, aḳ laḳh লক্ষ, লাখ lôkkhô, lakh লাখ lakh ꠟꠣꠈ lax
১০,০০,০০০ 1,000,000 দহ লাখ, নিযুত, এক নিযুত dôh lakh, nizut, êk nizut দহ লাখ dôh laḳh দশ লক্ষ, দশ লাখ, এক নিযুত dôsh lôkkhô, dôsh lakh, æk nijut দশ লক্ষ dôsh lôkkhô ꠖꠡ ꠟꠣꠈ dôsh lax
১,০০,০০,০০০ 10,000,000 কোটি, এক কোটি kuti, êk kuti কৌটি, আক কৌটি ḳouti, aḳ ḳouti কোটি, ক্রোড়, করোড়   koṭi, kroṛ, kôroṛ কুডি kuḍi ꠄꠇ ꠇꠥꠐꠤ ek kuṭi
১০,০০,০০,০০০ 100,000,000 দহ কোটি dôh kuti দহ কৌটি dôh ḳouti দশ কোটি dôsh koti দশ কুডি dôsh kuḍi ꠖꠡ ꠇꠥꠐꠤ dôsh kuṭi

An example of the number string: -

1065. One thousand sixty-five.
১০৬৫. এহেজাৰ পঁষষ্ঠি। (in Assamese)
১০৬৫. এক হাজার পঁয়ষট্টি। (in Bengali)

Fractions

A book list from 1908, with prices in rupees and anna. The price at top left is ২৷৷৹ (2½ rupees), top right ৸৹ (15 annas).

The Bengali-Assamese script has a separate set of digits for base-16 fractions:

৴৹ ৵৹ ৶৹ ৷৹ ৷৴৹ ৷৵৹ ৷৶৹ ৷৷৹ ৷৷৴৹ ৷৷৵৹ ৷৷৶৹ ৷৷৷৹ ৷৷৷৴৹ ৷৷৷৵৹ ৸৹
1⁄16 1⁄8 3⁄16 1⁄4 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4 13⁄16 7⁄8 15⁄16

This system was the norm for pricing before decimalization of the currency:[citation needed] ২৲ (₹2), ২৷৷৹ (₹2-8, or 2 rupees 8 annas).

See also

References

  1. ^ "Assamese alphabet, pronunciation and alphabet". omniglot.com. Retrieved 7 February 2023.
  2. ^ "Bengali alphabet, pronunciation and language". omniglot.com. Retrieved 7 February 2023.
  3. ^ ""GAZETTE TITLE: The Manipur Official Language (Amendment) Act, 2021"". manipurgovtpress.nic.in. Government of India. India: National Informatics Centre. Retrieved 7 February 2023.((cite web)): CS1 maint: others (link)
  4. ^ "Manipuri language and alphabets". omniglot.com. Retrieved 7 February 2023.
  5. ^ "Bengali numbers (বাংলা সংখ্যা)". Omniglot. Retrieved 10 February 2020.
  6. ^ "Bengali to Bengali Accessible Dictionary". Bangla Academy.
  7. ^ Shahidullah, Muhammad (1965), বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (in Bengali), বাংলা একাডেমী