This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: "Differences between Shinjitai and Simplified characters" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (September 2022)
Chinese characters Scripts Precursors Oracle-bone Bronze Seal (bird-wormlargesmall) Clerical Regular Semi-cursive Cursive Flat brush Simplified characters Type styles Imitation Song Ming Sans-serif Properties Strokes (order) Radicals Classification Variants Character-form standards Kangxi Dictionary Jiu zixing/Inherited form Xin zixing General Standard Chinese Characters (PRC) Graphemes of commonly-used Chinese characters (Hong Kong) Standard typefaces for Chinese characters (ROC Taiwan) Grapheme-usage standards Graphemic variants General Standard Characters (PRC) Jōyō kanji (Japan) Other standards Standardized Forms of Words with Variant Forms (PRC) Previous standards Commonly-used Characters (PRC) Tōyō kanji (Japan) Reforms Chinese Clerical reforms Traditional characters Simplified characters (first roundsecond round) Debate Japanese Old (Kyūjitai) New (Shinjitai) Ryakuji Sino-Japanese Differences between Shinjitai and Simplified characters Korean Yakja Singaporean Table of Simplified Characters Homographs Literary and colloquial readings Use in particular scripts Written Chinese Zetian characters Slavonic transcription Hokkien Nüshu Kanji (Kokuji) Kana (Man'yōgana) Idu Hanja (Gukja) Chữ Nôm Sawndip .mw-parser-output .navbar{display:inline;font-size:88%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbar-collapse{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .navbar-boxtext{word-spacing:0}.mw-parser-output .navbar ul{display:inline-block;white-space:nowrap;line-height:inherit}.mw-parser-output .navbar-brackets::before{margin-right:-0.125em;content:"[ "}.mw-parser-output .navbar-brackets::after{margin-left:-0.125em;content:" ]"}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar a>span,.mw-parser-output .navbar a>abbr{text-decoration:inherit}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}vte

Differences between Shinjitai and Simplified characters in the Japanese and Chinese languages exist.

List of different simplifications

The old and new forms of the Kyōiku Kanji and their Hànzì equivalents are listed below.[1]

In the following lists, the characters are sorted by the radicals of the Japanese kanji. The two Kokuji 働 and 畑 in the Kyōiku Kanji List, which have no Chinese equivalents, are not listed here; in Japanese, neither character was affected by the simplifications.

(The following characters were simplified neither in Japanese nor in Chinese.)

一 丁 下 三 不 天 五 民 正 平 可 再 百 否 武 夏 中 内 出 本 世 申 由 史 冊 央 向 曲 印 州 表 果 半 必 永 求 九 丸 千 久 少 夫 午 失 末 未 包 年 危 后 兵 我 束 卵 承 垂 刷 重 省 看 勉 七 乳 才 予 事 二 元 亡 六 主 市 交 忘 夜 育 京 卒 商 率 就 人 化 今 仁 付 代 仕 他 令 以 合 全 任 休 件 仲 作 何 位 住 余 低 似 命 使 念 例 供 信 保 便 値 修 借 候 倍 俳 俵 健 停 働 像 先 入 八 分 公 共 弟 並 典 前 益 善 尊 同 周 次 兆 冷 弱 刀 切 別 判 制 券 刻 副 割 力 加 助 努 勇 勤 句 北 疑 十 古 孝 直 南 真 裁 博 上 反 灰 厚 原 台 能 友 収 口 司 右 兄 吸 告 君 味 呼 品 唱 器 四 回 因 困 固 土 去 地 在 寺 均 志 坂 幸 型 城 基 域 喜 境 士 冬 各 夕 外 名 多 大 太 奏 女 好 始 妻 姉 妹 姿 子 存 安 字 守 宅 宇 完 定 官 宙 宗 室 客 宣 家 害 案 容 宮 寄 密 宿 寒 富 察 寸 小 光 常 堂 尺 局 居 屋 展 山 岸 岩 炭 川 工 左 功 己 改 布 希 干 刊 幼 序 店 底 府 度 座 席 庭 康 延 建 式 弓 引 強 形 役 往 径 待 律 徒 得 街 心 快 性 忠 急 恩 情 感 想 成 戸 所 手 打 投 折 技 批 招 持 指 拾 接 推 探 授 提 操 支 政 故 教 救 散 敬 文 新 方 放 旅 族 旗 日 早 明 易 昔 春 星 昨 映 昭 最 量 景 晴 暗 暖 暴 曜 月 木 札 材 村 板 林 松 枚 枝 相 査 染 柱 格 校 根 株 械 植 棒 森 模 歌 止 整 死 列 段 母 毒 比 毛 氏 水 池 汽 法 治 波 油 注 河 泣 沿 泳 洋 活 派 洗 流 消 酒 浴 深 混 清 液 港 測 湖 源 演 潮 激 火 然 照 熟 燃 受 父 片 版 牛 物 牧 特 犬 犯 王 玉 班 理 球 望 生 用 田 男 町 思 界 胃 留 略 病 痛 登 白 的 皇 泉 皮 皿 盛 盟 目 具 眼 矢 知 短 石 砂 破 磁 示 祭 禁 利 私 和 委 季 科 秋 秒 移 税 程 穴 究 空 立 童 竹 笑 第 笛 等 答 策 筋 算 管 箱 米 料 粉 精 糖 素 置 罪 羊 美 差 着 群 羽 翌 老 考 耕 耳 取 有 肉 服 肥 背 肺 胸 期 朝 腹 臣 自 息 至 舌 航 船 良 色 花 苦 若 英 芽 草 茶 荷 菜 落 幕 墓 蒸 暮 血 行 衣 初 西 要 票 角 解 言 警 谷 欲 豆 象 赤 走 起 足 路 身 射 返 近 述 送 追 退 逆 迷 通 速 造 道 郡 部 配 酸 番 里 野 防 限 院 降 除 陛 障 集 雨 雪 青 非 悲 面 革 音 章 意 食 首 骨 高
(Order: Kyūjitai / Traditional Chinese form - Shinjitai / Simplified Chinese form)
萬-万, 畫-画, 晝-昼, 蠶-蚕, 舊-旧, 臺-台,[note 1] 爭-争, 來-来, 寫-写, 區-区, 醫-医, 點-点, 參-参, 號-号, 國-国, 聲-声, 條-条, 學-学, 寶-宝, 當-当, 黨-党, 屆-届, 屬-属, 擔-担, 數-数, 斷-断, 暑-暑, 橫-横, 殘-残, 淺-浅, 溫-温, 燈-灯, 狀-状, 將-将, 獨-独, 硏-研, 禮-礼, 社-社, 神-神, 祖-祖, 祝-祝, 福-福, 祕-秘, 署-署, 者-者, 朗-朗, 亂-乱, 辭-辞, 蟲-虫, 都-都, 靜-静, 麥-麦, 黃-黄, 會-会, 體-体, 裝-装
  1. ^ In China, 檯 and 颱 were also simplified to 台.

About 30 % of the simplified Chinese characters match the Japanese shinjitai.

(Order: Kyūjitai / Traditional - Shinjitai)
豫-予,[note 1] 冰-氷, 罐-缶,[note 1] 圍-囲,[note 1] 巢-巣, 乘-乗, 佛-仏, 假-仮, 舍-舎, 效-効, 增-増, 卷-巻, 德-徳, 拜-拝, 濱-浜,[note 1] 藏-蔵, 黑-黒, 窗-窓, 缺-欠,[note 1] 步-歩, 每-毎, 辨/瓣/辯-弁,[note 1][note 2] 稻-稲
  1. ^ a b c d e f Also remains an independent Traditional character.
  2. ^ In Japan, 弁 is used to simplify three different Traditional characters (辨, 瓣, and 辯).
(Order: Kyūjitai / Traditional Chinese form / Modern Japanese form - Simplified Chinese form)
業-业, 東-东, 島-岛, 劇-剧, 願-愿, 裏-里, 係-系, 個-个, 倉-仓, 側-侧, 備-备, 傷-伤, 億-亿, 優-优, 貧-贫, 興-兴, 軍-军, 創-创, 動-动, 勢-势, 協-协, 準-准, 幹-干, 員-员, 鳴-鸣, 園-园, 場-场, 報-报, 執-执, 奮-奋, 婦-妇, 孫-孙, 憲-宪, 導-导, 層-层, 災-灾, 順-顺, 帳-帐, 庫-库, 張-张, 後-后, 術-术, 復-复, 衛-卫, 態-态, 慣-惯, 採-采, 捨-舍, 揮-挥, 損-损, 漢-汉, 敵-敌, 時-时, 題-题, 極-极, 構-构, 標-标, 機-机, 樹-树, 橋-桥, 決-决, 減-减, 測-测, 湯-汤, 漁-渔, 潔-洁, 無-无, 熱-热, 愛-爱, 現-现, 節-节, 聖-圣, 穀-谷, 異-异, 務-务, 確-确, 種-种, 積-积, 殺-杀, 競-竞, 筆-笔, 築-筑, 簡-简, 約-约, 級-级, 紅-红, 紀-纪, 紙-纸, 納-纳, 純-纯, 組-组, 終-终, 細-细, 結-结, 給-给, 統-统, 絹-绢, 綿-绵, 線-线, 網-网, 緯-纬, 編-编, 縮-缩, 績-绩, 織-织, 買-买, 義-义, 養-养, 習-习, 職-职, 書-书, 脈-脉, 勝-胜, 腸-肠, 臨-临, 葉-叶, 夢-梦, 衆-众, 補-补, 製-制, 複-复, 見-见, 規-规, 親-亲, 計-计, 記-记, 討-讨, 訓-训, 設-设, 許-许, 訪-访, 評-评, 詞-词, 話-话, 試-试, 詩-诗, 誠-诚, 語-语, 認-认, 誤-误, 誌-志, 調-调, 論-论, 談-谈, 課-课, 誕-诞, 講-讲, 謝-谢, 識-识, 議-议, 護-护, 頭-头, 貝-贝, 負-负, 則-则, 財-财, 敗-败, 責-责, 貨-货, 費-费, 貸-贷, 視-视, 貴-贵, 貯-贮, 賀-贺, 貿-贸, 資-资, 賃-赁, 質-质, 車-车, 輪-轮, 輸-输, 農-农, 連-连, 進-进, 週-周, 過-过, 運-运, 達-达, 遊-游, 遠-远, 適-适, 選-选, 遺-遗, 郵-邮, 針-针, 銀-银, 銅-铜, 鋼-钢, 鏡-镜, 長-长, 門-门, 問-问, 閉-闭, 間-间, 開-开, 聞-闻, 閣-阁, 陸-陆, 隊-队, 階-阶, 陽-阳, 際-际, 難-难, 雲-云, 電-电, 頂-顶, 類-类, 預-预, 領-领, 額-额, 風-风, 飛-飞, 飲-饮, 飯-饭, 飼-饲, 館-馆, 馬-马, 魚-鱼, 鳥-鸟, 蕓-芸, 滬-沪
(Order: Kyūjitai / Traditional Chinese - Simplified Chinese - Shinjitai)
兩-两-両, 惡-恶-悪, 單-单-単, 嚴-严-厳, 傳-传-伝, 價-价-価, 兒-儿-児, 變-变-変, 圓-圆-円, 勞-劳-労, 壓-压-圧, 營-营-営, 團-团-団, 圖-图-図, 圍-围-囲, 賣-卖-売, 鹽-盐-塩, 處-处-処, 據-据-拠, 實-实-実, 專-专-専, 縣-县-県, 廣-广-広, 應-应-応, 歸-归-帰, 戰-战-戦, 擴-扩-拡, 擧-举-挙, 從-从-従, 戲-戏-戯, 對-对-対, 榮-荣-栄, 櫻-樱-桜, 檢-检-検, 樂-乐-楽, 樣-样-様, 權-权-権, 產-产-産, 氣-气-気, 濟-济-済, 齋-斋-斎, 滿-满-満, 帶-带-帯, 殼-壳-殻, 歷-历-歴, 莊-庄-荘, 歲-岁-歳, 肅-肃-粛, 龍-龙-竜, 龜-龟-亀, 靈-灵-霊, 麵-面-麺, 燒-烧-焼, 發-发-発, 顯-显-顕, 絲-丝-糸, 經-经-経, 繪-绘-絵, 續-续-続, 總-总-総, 練-练-練, 綠-绿-緑, 緣-缘-縁, 繩-绳-縄, 壞-坏-壊, 絕-绝-絶, 繼-继-継, 縱-纵-縦, 纖-纤-繊, 腦-脑-脳, 臟-脏-臓, 著-着-著, 藥-药-薬, 覺-觉-覚, 覽-览-覧, 頰-颊-頬, 觀-观-観, 譯-译-訳, 證-证-証, 讀-读-読, 說-说-説, 讓-让-譲, 豐-丰-豊, 贊-赞-賛, 轉-转-転, 輕-轻-軽, 邊-边-辺, 遞-递-逓, 遲-迟-遅, 鄕-乡-郷, 鐵-铁-鉄, 鑛/礦-矿-鉱, 錢-钱-銭, 鑒-鉴-鑑, 銳-锐-鋭, 錄-录-録, 藝-艺-芸, 鑄-铸-鋳, 鍊-炼-錬, 關-关-関, 險-险-険, 隱-隐-隠, 雜-杂-雑, 顏-颜-顔, 驛-驿-駅, 驅-驱-駆, 驗-验-験, 齒-齿-歯, 聽-听-聴, 廳-厅-庁, 擊-击-撃, 辯-辩-弁, 澀-涩-渋,[note 1] 濾-滤-沪
  1. ^ The Shinjitai form is actually simplified from the variant 澁.

Traditional characters that may cause problems displaying

Some of the traditional Kanji are not included in the Japanese font of Windows XP/2000, and only rectangles are shown. Downloading the Meiryo font from the Microsoft website (VistaFont_JPN.EXE) and installing it will solve this problem.

Note that within the Jōyō Kanji there are 62 characters the old forms of which may cause problems displaying:

Kyōiku Kanji (26):

Grade 2 (2 Kanji): 海 社
Grade 3 (8 Kanji): 勉 暑 漢 神 福 練 者 都
Grade 4 (6 Kanji): 器 殺 祝 節 梅 類
Grade 5 (1 Kanji):
Grade 6 (9 Kanji): 勤 穀 視 署 層 著 諸 難 朗

Secondary-School Kanji (36):

欄 廊 虜 隆 塚 祥 侮 僧 免 卑 喝 嘆 塀 墨 悔 慨 憎 懲 敏 既 煮 碑 祉 祈 禍 突 繁 臭 褐 謁 謹 賓 贈 逸 響 頻

These characters are Unicode CJK Unified Ideographs for which the old form (kyūjitai) and the new form (shinjitai) have been unified under the Unicode standard. Although the old and new forms are distinguished under the JIS X 0213 standard, the old forms map to Unicode CJK Compatibility Ideographs which are considered by Unicode to be canonically equivalent to the new forms and may not be distinguished by user agents. Therefore, depending on the user environment, it may not be possible to see the distinction between old and new forms of the characters. In particular, all Unicode normalization methods merge the old characters with the new ones.

Different stroke orders in Chinese and Japanese

Further information: Stroke order

Different stroke orders of the character 必, from black to red.
必-ired.png

Traditional
必-tred.png

ROC, Hong Kong & Macau
必-jred.png

Japan
必-red.png

Mainland China

Some characters, whether simplified or not, look the same in Chinese and Japanese, but have different stroke orders. For example, in Japan, 必 is written with the top dot first, while the Traditional stroke order writes the 丿 first. In the characters 王 and 玉, the vertical stroke is the third stroke in Chinese, but the second stroke in Japanese. Taiwan, Hong Kong and Macau use Traditional characters, though with an altered stroke order.

See also

References

  1. ^ PDF file. It also served as the source for the lists above. Please note the file is from 2011, so it does not include the 196 new Secondary-School Kanji, but the 5 Kanji removed from the Jōyō Kanji List.