Dizoid
Maji, Majoid
Geographic
distribution
Ethiopia
Linguistic classificationAfro-Asiatic
Subdivisions
Glottologdizo1235

The Dizoid or Maji (Majoid) languages consist of three languages spoken in southwestern Ethiopia:[1]

Dizi differs from the rest of the two languages somewhat more (Aklilu 2003), although Glottolog considers similarities between Sheko and Nayi to be due to retentions rather than evidence of subgrouping.

Güldemann (2018) accepts that Dizoid is more likely to be related to Ta-Ne ("North Omotic") than Mao and Aroid are, and observes loanword influence on Maji languages from the Gimira subgroup of Ta-Ne.[2]

Numerals

Comparison of numerals in individual languages:[3]

Language 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dizi (Dizin) kʼo᷆ːj tʼàːɡŋ̩̄ kàːdū kʼùbm̄ út͡ʃū jàkū tùːsū ze᷆ːd sāɡŋ̀ támū
Nayi (Na'o) jísn̩ tʼaːɡn̩ kädú kubḿ̩ útʃːú jãkù tuːsu zìét sáɡn̩ támmù
Sheko (1) kʼòy tʼaaɡn̩ kàdu kúbm̩ ùtʃú yakù tubsu zeed saɡn̩ təɓi
Sheko (2) kʼōy tʼáaɡŋ́ káddú kúbḿ ʔűtʂű yákú túbsú zēed sāɡŋ̀ ta̋mű

See also

References

  1. ^ Aklilu, Yilma. 2003. Comparative phonology of the Maji languages. Journal of Ethiopian Studies 36: 59-88.
  2. ^ Güldemann, Tom (2018). "Historical linguistics and genealogical language classification in Africa". In Güldemann, Tom (ed.). The Languages and Linguistics of Africa. The World of Linguistics series. Vol. 11. Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 58–444. doi:10.1515/9783110421668-002. ISBN 978-3-11-042606-9. S2CID 133888593.
  3. ^ Chan, Eugene (2019). "The Afro-Asiatic Language Phylum". Numeral Systems of the World's Languages.