This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "Ge with dot below" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2023) (Learn how and when to remove this message) The topic of this article may not meet Wikipedia's general notability guideline. Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, the article is likely to be merged, redirected, or deleted.Find sources: "Ge with dot below" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2023) (Learn how and when to remove this message) (Learn how and when to remove this message)
Cyrillic letter
Ge with dot below
Derived from:[ɣ]
The Cyrillic script
Slavic letters
АА̀А̂А̄ӒБВГ
ҐДЂЃЕЀЕ̄Е̂
ЁЄЖЗЗ́ЅИІ
ЇЍИ̂ӢЙЈК
ЛЉМНЊОО̀О̂
ŌӦПРСС́ТЋ
ЌУУ̀У̂ӮЎӰФ
ХЦЧЏШЩЪ
Ъ̀ЫЬѢЭЮЮ̀Я
Я̀
Non-Slavic letters
ӐА̊А̃Ӓ̄ӔӘӘ́Ә̃
ӚВ̌ԜГ̑Г̇Г̣Г̌Г̂
Г̆Г̈г̊ҔҒӺҒ̌
ғ̊ӶД́Д̌Д̈Д̣Д̆
ӖЕ̃Ё̄Є̈ԐԐ̈ҖӜ
ӁЖ̣ҘӞЗ̌З̣З̆Ӡ
И̃ӤҊҚӃҠҞҜ
К̣к̊қ̊ԚЛ́ӅԮ
ԒЛ̈ӍН́ӉҢԨ
ӇҤО̆О̃Ӧ̄ӨӨ̄Ө́
Ө̆ӪԤП̈ҎР̌С̌Ҫ
С̣С̱Т́Т̈Т̌Т̇Т̣Ҭ
У̃ӲУ̊Ӱ̄ҰҮҮ́
Х̣Х̱Х̮Х̑Х̌ҲӼх̊
Ӿӿ̊ҺҺ̈ԦЦ̌Ц̈Ҵ
ҶҶ̣ӴӋҸЧ̇Ч̣
ҼҾШ̣Ы̆Ы̄Ӹ
ҌҨЭ̆Э̄Э̇ӬӬ́Ӭ̄
Ю̆Ю̈Ю̄Я̆Я̄Я̈Ӏʼ
ˮ
Archaic or unused letters
А̨Б̀Б̣Б̱В̀Г̀Г̧
Г̄Г̓Г̆Ҕ̀Ҕ̆ԀД̓
Д̀Д̨ԂЕ̇Е̨
Ж̀Ж̑Џ̆
Ꚅ̆З̀З̑ԄԆ
ԪІ̂І̣І̨
Ј̵Ј̃К̓К̀К̆Ӄ̆
К̑К̇К̈К̄ԞК̂
Л̀ԠԈЛ̑Л̇Ԕ
М̀М̃Н̀Н̄Н̧
Н̃ԊԢН̡Ѻ
П̓П̀
П́ҦП̧П̑ҀԚ̆Р́
Р̀Р̃ԖС̀С̈ԌҪ̓
Т̓Т̀ԎТ̑Т̧
Ꚍ̆ОУУ̇
У̨ꙋ́Ф̑Ф̓Х́Х̀Х̆Х̇
Х̧Х̾Х̓һ̱ѠѼ
ѾЦ̀Ц́Ц̓Ꚏ̆
Ч́Ч̀Ч̆Ч̑Ч̓
ԬꚆ̆Ҽ̆Ш̀
Ш̆Ш̑Щ̆Ꚗ̆Ъ̄Ъ̈
Ъ̈̄Ы̂Ы̃Ѣ́Ѣ̈Ѣ̆
Э̨Э̂Ю̂
Я̈Я̂Я̨ԘѤѦѪ
ѨѬѮѰѲѴ
Ѷ

Ge with dot below (Г̣ г̣; italics: Г̣ г̣) is a letter of the Cyrillic script. It is used in Arabic Cyrillic. It is made of the letter Ge (Г г) and a dot below to represent the voiced velar fricative /ɣ/, like the ‘ch’ in Scottish “loch”, but voiced.

Use

In some systems that transliterate Arabic to Cyrillic, the Arabic letter غ is written as Г̣.[1][2][3]

Computing codes

Ge with dot below can be represented with the following Unicode characters :

Character information
Preview Г г ̣
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER
GHE
CYRILLIC SMALL LETTER
GHE
COMBINING DOT BELOW
Encodings decimal hex dec hex dec hex
Unicode 1043 U+0413 1075 U+0433 803 U+0323
UTF-8 208 147 D0 93 208 179 D0 B3 204 163 CC A3
Numeric character reference Г Г г г ̣ ̣
Named character reference Г г

Related letters

References

  1. ^ Р. В. Степанов, В. А. Кузьмин, Арабский язык: начальный курс, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 2017. — ад. 10, ISBN 978-5-7996-2181-0
  2. ^ Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (А-Мя) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет, ат. I, ад. 26, Аҟәа, 2016.
  3. ^ Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005