Xinjiang Uyghur
Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Ürümqi
Prefectural level divisions
Sub-provincial autonomous prefectures1
Prefectural cities4
Prefectures5
Autonomous prefectures4
County level divisions
County cities26*
Counties61
Autonomous counties6
Districts13
Township level divisions
Towns308
Townships582
Ethnic townships43
Subdistricts145
District public offices1
Villages level divisions
Communities3,274
Administrative villages8,834
* 10 of the 26 County cities are administered by XPCC

Xinjiang, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Xinjiang.

Prefecture level County Level
English Name
official
Uyghur
Ereb Yëziqi (UEY)
Latin Yéziqi (ULY) SASM/GNC (broad)
official transcription
Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Ürümqi city
ئۈرۈمچى شەھىرى
Ürümchi Shehiri
Ürümqi Xahiri
乌鲁木齐市
Wūlǔmùqí Shì
(Capital)
(6501 / URC)
Tianshan District تىيانشان رايونى Tiyanshan Rayoni Tiyanxan Rayoni 天山区 Tiānshān Qū 650102 TSL
Saybag District سايباغ رايونى Saybagh Rayoni Saybag Rayoni 沙依巴克区 Shāyībākè Qū 650103 SAY
Xinshi District يېڭىشەھەر رايونى Yëngishahar Rayoni Yengixeher Rayoni 新市区 Xīnshì Qū 650104 XSU
Shuimogou District بۇلاقتاغ رايونى Bulaqtagh Rayoni Bulaqtagh Rayoni 水磨沟区 Shuǐmògōu Qū 650105 SMG
Toutunhe District تۇدۇڭخابا رايونى Tudungxaba Rayoni Tudunghaba Rayoni 头屯河区 Tóutúnhé Qū 650106 TTH
Dabancheng District داۋانچىڭ رايونى Dabancheng Rayoni Dabanqeng Rayoni 达坂城区 Dábǎnchéng Qū 650107 DBC
Midong District میدونگ رايونى Midong Rayoni Midong Rayoni 米东区 Mǐdōng Qū 650109 MOQ
Ürümqi County ئۈرۈمچى ناھىيىسى Ürümchi Nahiyisi Ürümqi Nahiyisi 乌鲁木齐县 Wūlǔmùqí Xiàn 650121 URX
Karamay city
قاراماي شەھىرى
Qaramay Shehiri
Karamay Xahiri
克拉玛依市
Kèlāmǎyī Shì
(6502 / KAR)
Dushanzi District مايتاغ رايونى Maytagh Rayoni Maytag Rayoni 独山子区 Dúshānzǐ Qū 650202 DSZ
Karamay District قاراماي رايونى Qaramay Rayoni Karamay Rayoni 克拉玛依区 Kèlāmǎyī Qū 650203 KRQ
Baijiantan District جەرەنبۇلاق رايونى Jerenbulaq Rayoni Jaranbulak Rayoni 白碱滩区 Báijiǎntān Qū 650204 BJT
Orku District ئورقۇ رايونى Orqu Rayoni Orku Rayoni 乌尔禾区 Wū'ěrhé Qū 650205 ORK
Turpan city
تۇرپان شەھىرى
Turpan Shehiri
Turpan Xahiri
吐鲁番市
Tǔlǔfān Shì
(6504 / TRP)
Gaochang District قاراھوجا رايونى Qarahoja Rayoni Karahoja Rayoni 高昌区 Gāochāng Qū 650402 GCX
Shanshan County پىچان ناھىيىسى Pichan Nahiyisi Piqan Nahiyisi 鄯善县 Shànshàn Xiàn 650421 SSX
Toksun County توقسۇن ناھىيىسى Toqsun Nahiyisi Toksun Nahiyisi 托克逊县 Tuōkèxùn Xiàn 650422 TOK
Hami city
قۇمۇل شەھىرى
Qumul Shehiri
Kumul Xahiri
哈密市
Hāmì Shì
(6505 / HMI)
Yizhou District ئىۋىرغول رايونى Iwirgxol Rayoni Iwirghol Rayoni 伊州区 Yīzhōu Qū 650502 YZI
Barkol County[a] باركۆل ناھىيىسى Barköl Nahiyisi Barkol Nahiyisi 巴里坤县 Bālǐkūn Xiàn 650522 BAR
Yiwu County ئارا تۈرۈك ناھىيىسى Aratürük Nahiyisi Aratürük Nahiyisi 伊吾县 Yīwú Xiàn 650523 YWX
Changji Prefecture[b]
سانجى ئوبلاستى
Sanji Oblasti
Sanji Oblasti
昌吉州
Chāngjí Zhōu
(6523 / CJZ)
Changji city سانجى شەھىرى Sanji Shehiri Sanji Xahiri 昌吉市 Chāngjí Shì 652301 CJS
Fukang city فۇكاڭ شەھىرى Fukang Shehiri Fukang Xahiri 阜康市 Fùkāng Shì 652302 FKG
Hutubi County قۇتۇبى ناھىيىسى Qutubi Nahiyisi Kutubi Nahiyisi 呼图壁县 Hūtúbì Xiàn 652323 HTB
Manas County ماناس ناھىيىسى Manas Nahiyisi Manas Nahiyisi 玛纳斯县 Mǎnàsī Xiàn 652324 MAS
Qitai County گۇچۇڭ ناھىيىسى Guchung Nahiyisi Guqung Nahiyisi 奇台县 Qítái Xiàn 652325 QTA
Jimsar County جىمىسار ناھىيىسى Jimisar Nahiyisi Jimisar Nahiyisi 吉木萨尔县 Jímùsà'ěr Xiàn 652327 JIM
Mori County[c] مورى ئاپتونوم Mori Nahiyisi Mori Nahiyisi 木垒县 Mùlěi Xiàn 652328 MOR
Bortala Prefecture[d]
بۆرتالا ئوبلاستى
Börtala Oblasti
Bortala Oblasti
博尔塔拉州
Bó'ěrtǎlā Zhōu
(6527 / BOR)
Bole city بۆرتالا شەھىرى Börtala Shehiri Bortala Xahiri 博乐市 Bólè Shì 652701 BLE
Alashankou city ﺋﺎﻻﺗﺎﯞ ئېغىزى شەھرى Alatawëghizi Shehiri Alatawegizi Xahiri 阿拉山口市 Ālāshānkǒu Shì 652702 ALA
Jinghe County جىڭ ناھىيىسى Jing Nahiyisi Jing Nahiyisi 精河县 Jīnghé Xiàn 652722 JGH
Wenquan County ئارىشاڭ ناھىيىسى Arishang Nahiyisi Arixang Nahiyisi 温泉县 Wēnquán Xiàn 652723 WNQ
Bayingolin Prefecture[e]
بايىنغولىن ئوبلاستى
Bayingholin Oblasti
Bayingolin Oblasti
巴音郭楞州
Bāyīnguōlèng Zhōu
(6528 / BAG)
Korla city كورلا شەھىرى Korla Shehiri Korla Xahiri 库尔勒市 Kù'ěrlè Shì 652801 KOR
Luntai County بۈگۈر ناھىيىسى Bügür Nahiyisi Bügür Nahiyisi 轮台县 Lúntái Xiàn 652822 LTX
Yuli County لوپنۇر ناھىيىسى Lopnur Nahiyisi Lopnur Nahiyisi 尉犁县 Yùlí Xiàn [f] 652823 YLI
Ruoqiang County چاقىلىق ناھىيىسى Chaqiliq Nahiyisi Qakilik Nahiyisi 若羌县 Ruòqiāng Xiàn 652824 RQG
Qiemo County چەرچەن ناھىيىسى Cherchen Nahiyisi Qarqan Nahiyisi 且末县 Qiěmò Xiàn 652825 QMO
Yanqi County[g] يەنجى ناھىيىسى Yenji Nahiyisi Yanji Nahiyisi 焉耆县 Yānqí Xiàn 652826 YQI
Hejing County خېجىڭ ناھىيىسى Xëjing Nahiyisi Hejing Nahiyisi 和静县 Héjìng Xiàn 652827 HJG
Hoxud County خوشۇت ناھىيىسى Xoshut Nahiyisi Hoxut Nahiyisi 和硕县 Héshuò Xiàn 652828 HOX
Bohu County باغراش ناھىيىسى Baghrash Nahiyisi Bagrax Nahiyisi 博湖县 Bóhú Xiàn 652829 BHU
Aksu Prefecture
ئاقسۇ ۋىلايىتى
Aqsu Wilayiti
Aksu Vilayiti
阿克苏地区
Ākèsū Dìqū
(6529 / AKD)
Aksu city ئاقسۇ شەھىرى Aqsu Shehiri Aksu Xahiri 阿克苏市 Ākèsū Shì 652901 AKS
Kuqa city كۇچار شەھىرى Kuchar Shehiri Kuqar Xahiri 库车市 Kùchē shì 652902
Wensu County ئونسۇ ناھىيىسى Onsu Nahiyisi Onsu Nahiyisi 温宿县 Wēnsù Xiàn 652922 WSU
Xayar County شايار ناھىيىسى Shayar Nahiyisi Xayar Nahiyisi 沙雅县 Shāyǎ Xiàn 652924 XYR
Xinhe County توقسۇ ناھىيىسى Toqsu Nahiyisi Toksu Nahiyisi 新和县 Xīnhé Xiàn 652925 XHT
Baicheng County باي ناھىيىس Bay Nahiyisi Bay Nahiyisi 拜城县 Bàichéng Xiàn 652926 BCG
Wushi County ئۇچتۇرپان ناھىيىسى Uchturpan Nahiyisi Uqturpan Nahiyisi 乌什县 Wūshí Xiàn 652927 WSH
Awat County ئاۋات ناھىيىسى Awat Nahiyisi Avat Nahiyisi 阿瓦提县 Āwǎtí Xiàn 652928 AWA
Kalpin County كەلپىن ناھىيىسى Kelpin Nahiyisi Kalpin Nahiyisi 柯坪县 Kēpíng Xiàn 652929 KAL
Kizilsu Prefecture[h]
قىزىلسۇ ئوبلاستى
Qizilsu Oblasti
Kizilsu Oblasti
克孜勒苏州
Kèzīlèsū Zhōu
(6530 / KIZ)
Artux city ئاتۇش شەھىرى Atush Shehiri Atux Xahiri 阿图什市 Ātúshí Shì 653001 ART
Akto County ئاقتو ناھىيىسى Aqto Nahiyisi Akto Nahiyisi 阿克陶县 Ākètáo Xiàn 653022 AKT
Akqi County ئاقچى ناھىيىسى Aqchi Nahiyisi Akqi Nahiyisi 阿合奇县 Āhéqí Xiàn 653023 AKQ
Wuqia County ئۇلۇغچات ناھىيىسى Ulughchat Nahiyisi Uluqqat Nahiyisi 乌恰县 Wūqià Xiàn 653024 WQA
Kashi Prefecture
قەشقەر ۋىلايىتى
Qeshqer Wilayiti
Kaxkar Vilayiti
喀什地区
Kāshí Dìqū
(6531 / KSI)
Kashi city قەشقەر شەھىرى Qeshqer Shehiri Kaxkar Xahiri 喀什市 Kāshí Shì 653101 KHG
Shufu County قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى Qeshqer Konasheher Nahiyisi Kaxkar Konaxahar Nahiyisi 疏附县 Shūfù Xiàn 653121 SFU
Shule County قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى Qeshqer Yéngisheher Nahiyisi Kaxkar Yengixahar Nahiyisi 疏勒县 Shūlè Xiàn 653122 SHL
Yengisar County يېڭىسار ناھىيىسى Yëngisar Nahiyisi Yengisar Nahiyisi 英吉沙县 Yīngjíshā Xiàn 653123 YEN
Zepu County پوسكام ناھىيىسى Poskam Nahiyisi Poskam Nahiyisi 泽普县 Zépǔ Xiàn 653124 ZEP
Shache County يەكەن ناھىيىسى Yeken Nahiyisi Yakan Nahiyisi 莎车县 Shāchē Xiàn 653125 SHC
Yecheng County[i] قاغىلىق ناھىيىسى Qaghiliq Nahiyisi Kagilik Nahiyisi 叶城县 Yèchéng Xiàn 653126 YEC
Makit County مەكىت ناھىيىسى Mekit Nahiyisi Makit Nahiyisi 麦盖提县 Màigàití Xiàn 653127 MAR
Yopurga County يوپۇرغا ناھىيىسى Yopurgha Nahiyisi Yopurga Nahiyisi 岳普湖县 Yuèpǔhú Xiàn 653128 YOP
Jiashi County پەيزىۋات ناھىيىسى Peyziwat Nahiyisi Payzivat Nahiyisi 伽师县 Jiāshī Xiàn [j] 653129 JSI
Bachu County مارالبېشى ناھىيىسى Maralbeshi Nahiyisi Maralbexi Nahiyisi 巴楚县 Bāchǔ Xiàn 653130 BCX
Taxkorgan County[k][i] تاشقۇرغان ناھىيىسى Tashqurqan Nahiyisi Taxkurkan Nahiyisi 塔什库尔干县 Tǎshíkù'ěrgān Xiàn 653131 TXK
Hotan Prefecture
خوتەن ۋىلايىتى
Hoten Wilayiti
Hotan Vilayiti
和田地区
Hétián Dìqū
(6532 / HOD)
Hotan city خوتەن شەھىرى Hoten Shehiri Hotan Xahiri 和田市 Hétián Shì 653201 HTS
Hotan County[i] خوتەن ناھىيىسى Hoten Nahiyisi Hotan Nahiyisi 和田县 Hétián Xiàn 653221 HOT
Moyu County قاراقاش ناھىيىسى Qaraqash Nahiyisi Karakax Nahiyisi 墨玉县 Mòyù Xiàn 653222 MOY
Pishan County[i] گۇما ناھىيىسى Guma Nahiyisi Guma Nahiyisi 皮山县 Píshān Xiàn 653223 PSA
Lop County لوپ ناھىيىسى Lop Nahiyisi Lop Nahiyisi 洛浦县 Luòpǔ Xiàn 653224 LOP
Qira County[i] چىرا ناھىيىسى Chira Nahiyisi Qira Nahiyisi 策勒县 Cèlè Xiàn 653225 QIR
Yutian County كېرىيە ناھىيىسى Këriye Nahiyisi Keriya Nahiyisi 于田县 Yútián Xiàn 653226 YUT
Minfeng County نىيە ناھىيىسى Niye Nahiyisi Niya Nahiyisi 民丰县 Mínfēng Xiàn 653227 MFG
Ili Prefecture[l]
ئىلى ئوبلاستى
Ili Oblasti
Ili Oblasti
伊犁州
Yīlí Zhōu
(Sub-provincial)
(6540 / ILD)
Yining city غۇلجا شەھىرى Ghulja Shehiri Gulja Xahiri 伊宁市 Yīníng Shì 654002 YIN
Kuytun city كۈيتۇن شەھىرى Küytun Shehiri Küytun Xahiri 奎屯市 Kuítún Shì 654003 KUY
Korgas city قورعاس شەھىرى Qorgas Shehiri Korgas Xahiri 霍尔果斯市 Huò'ěrguǒsī Shì 654004 HER
Yining County غۇلجا ناھىيىسى Ghulja Nahiyisi Gulja Nahiyisi 伊宁县 Yīníng Xiàn 654021 YNI
Qapqal County[m] چاپچال ناھىيىسى Chapchal Nahiyisi Qapqal Nahiyisi 察布查尔县 Chábùchá'ěr Xiàn 654022 QAP
Huocheng County قورغاس ناھىيىسى Qorghas Nahiyisi Korgas Nahiyisi 霍城县 Huòchéng Xiàn 654023 HCX
Gongliu County توققۇزتارا ناھىيىسى Toqquztara Nahiyisi Tokkuztara Nahiyisi 巩留县 Gǒngliú Xiàn 654024 GLX
Xinyuan County كۈنەس ناھىيىسى Künes Nahiyisi Künas Nahiyisi 新源县 Xīnyuán Xiàn 654025 XYT
Zhaosu County موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى Mongghulküre Nahiyisi Monggulküra Nahiyisi 昭苏县 Zhāosū Xiàn 654026 ZSX
Tekes County تېكەس ناھىيىسى Tëkes Nahiyisi Tekas Nahiyisi 特克斯县 Tèkèsī Xiàn 654027 TEK
Nilka County نىلقا ناھىيسى Nilqa Nahiyisi Nilka Nahiyisi 尼勒克县 Nílèkè Xiàn 654028 NIL
Tacheng Prefecture
تارباغاتاي ۋىلايىتى
Tarbaghatay Wilayiti
Tarbagatay Vilayiti
塔城地区
Tǎchéng Dìqū
(6542 / TCD)
Tacheng city چۆچەك شەھىرى Chöchek Shehiri Qoqak Xahiri 塔城市 Tǎchéng Shì 654201 TCS
Usu city ۋۇسۇ شەھىرى Usu Shehiri Usu Xahiri 乌苏市 Wūsū Shì 654202 USU
Emin County دۆربىلجىن ناھىيىسى Dorbiljin Nahiyisi Dörbiljin Nahiyisi 额敏县 Émǐn Xiàn 654221 EMN
Shawan County ساۋەن ناھىيىسى Sawen Nahiyisi Savan Nahiyisi 沙湾县 Shāwān Xiàn 654223 SWX
Toli County تولى ناھىيىسى Toli Nahiyisi Toli Nahiyisi 托里县 Tuōlǐ Xiàn 654224 TLI
Yumin County چاغانتوقاي ناھىيىسى Chaghantoqay Nahiyisi Qagantokay Nahiyisi 裕民县 Yùmín Xiàn 654225 YMN
Hoboksar County[n] قوبۇقسار ناھىيىسى Qobuqsar Nahiyisi Kobuksar Nahiyisi 和布克赛尔县 Hébùkèsài'ěr Xiàn 654226 HOB
Altay Prefecture
ئالتاي ۋىلايىتى
Altay Wilayiti
Altay Vilayiti
阿勒泰地区
Ālètài Dìqū
(6543 / ALD)
Altay city ئالتاي شەھىرى Altay Shehiri Altay Xahiri 阿勒泰市 Ālètài Shì 654301 ALT
Burqin County بۇرچىن ناھىيىسى Burchin Nahiyisi Burqin Nahiyisi 布尔津县 Bù'ěrjīn Xiàn 654321 BUX
Fuyun County خْكتْكاَي ناھىيىسى Koktokay Nahiyisi Koktokay Nahiyisi 富蕴县 Fùyùn Xiàn 654322 FYN
Fuhai County بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى Burultoqay Nahiyisi Burultok̂ay Nahiyisi 福海县 Fúhǎi Xiàn 654323 FHI
Habahe County قابا ناھىيىسى Qaba Nahiyisi Kaba Nahiyisi 哈巴河县 Hābāhé Xiàn 654324 HBH
Qinghe County چىڭگىل ناھىيىسى Chinggil Nahiyisi Qinggil Nahiyisi 青河县 Qīnghé Xiàn 654325 QHX
Jeminay County جېمىنەي ناھىيىسى Jëminey Nahiyisi Jeminay Nahiyisi 吉木乃县 Jímùnǎi Xiàn 654326 JEM
Direct administration
Xinjiang Production and
Construction Corps

شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش - قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى
新疆生产建设兵团

(6590)
Shihezi city شىخەنزە شەھىرى Shixenze Shehiri Xihanza Xahiri 石河子市 Shíhézǐ Shì 659001 SHZ
Aral city ئارال شەھىرى Aral Shehiri Aral Xahiri 阿拉尔市 Ālā'ěr Shì 659002 ALS
Tumxuk city تۇمشۇق شەھىرى Tumshuq Shehiri Tumxuk Xahiri 图木舒克市 Túmùshūkè Shì 659003 TMK
Wujiaqu city ۋۇجياچۈ شەھىرى Wujyachü Shehiri Wujyaqü Xahiri 五家渠市 Wǔjiāqú Shì 659004 WJS
Beitun city بەيتۈن شەھىرى Beatün Shehiri Baatün Xahiri 北屯市 Běitún Shì 659005 BTN
Tiemenguan city باشئەگىم شەھىرى Bashegym Shehiri Baxagym Xahiri 铁门关市 Tiĕménguān Shì 659006 TMG
Shuanghe city قوشئۆگۈز شەھىرى Qoshögüz Shehiri Koxogüz Xahiri 双河市 Shuānghé Shì 659007 SHB
Kokdala city كۆكدالا شەھىرى Kökdala Shehiri Kokdala Xahiri 可克达拉市 Kěkèdálā Shì 659008 KKD
Kunyu city قۇرۇمقاش شەھىرى Qurumqash Shehiri Kurumkax Xahiri 昆玉市 Kūnyù Shì 659009 KYU
Huyanghe city خۇياڭخې شەھىرى Xuyangxë Shehiri Huyanghe Xahiri 胡杨河市 Húyánghé Shì 659010
Xinxing city يېڭى يۇلتۇز شەھىرى‎ Yengi Yultuz Shehiri Yengi Yultuz Xahiri 新星市 Xīnxīng Shì
 1. ^ Conventional name: Barkol Kazakh Autonomous County; UEY: باركۆل قازاق ئاپتونوم ناھىيىسى‎; ULY: Barköl Qazaq Aptonom Nahiyisi; SASM/GNC (broad): arkol Kazak Aptonom Nahiyisi; Chinese: 巴里坤哈萨克自治县; pinyin: Bālǐkūn Hāsàkè Zìzhìxiàn
 2. ^ Conventional name: Changji Hui Autonomous Prefecture; UEY: سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى‎; ULY: Sanji Xuyzu Aptonom Oblasti; SASM/GNC (broad): Sanji Huyzu Aptonom Oblasti; Chinese: 昌吉回族自治州; pinyin: Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
 3. ^ Conventional name: Mori Kazakh Autonomous County; UEY: موري قازاق اۆتونوميالى اۋدانى‎; ULY: Mori Qazaq Aptonom Nahiyisi; SASM/GNC (broad): Mori Kazak Aptonom Nahiyisi; Chinese: 木垒哈萨克自治县; pinyin: Mùlěi Hāsàkè Zìzhìxiàn
 4. ^ Conventional name: Bortala Mongol Autonomous Prefecture; UEY: بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى‎; ULY: Börtala Mongghul Aptonom Oblasti; SASM/GNC (broad): Bortala Monggul Aptonom Oblasti; Chinese: 博尔塔拉蒙古自治州; pinyin: Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
 5. ^ Conventional name: Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture; UEY: بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى‎; ULY: Bayingholin Mongghul Aptonom Oblasti; SASM/GNC (broad): Bayingolin Monggul Aptonom Oblasti; Chinese: 巴音郭楞蒙古自治州; pinyin: Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
 6. ^ not Wèilí
 7. ^ Conventional name: Yanqi Hui Autonomous County; UEY: يەنجى خۇيزۇ ئاپتونوم ناھىيىسى‎; ULY: Yenji Xuyzu Aptonom Nahiyisi; SASM/GNC (broad): Yanji Huyzu Aptonom Nahiyisi; Chinese: 焉耆回族自治县; pinyin: Yānqí Huízú Zìzhìxiàn
 8. ^ Conventional name: Kizilsu Kyrgyz Autonomous Prefecture; UEY: قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى‎; ULY: Qizilsu Qirghiz Aptonom Oblasti; SASM/GNC (broad): Kizilsu Kirgiz Aptonom Oblasti; Chinese: 克孜勒苏柯尔克孜自治州; pinyin: Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
 9. ^ a b c d e Some of the border regions are claimed or controlled by the PRC, also claimed or controlled by India. For more information see Sino-Indian border dispute.
 10. ^ not Gāshī
 11. ^ Conventional name: Taxkorgan Tajik Autonomous County; UEY: تاشقۇرغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيىسى‎; ULY: Tashqurqan Tajik Aptonom Nahiyisi; SASM/GNC (broad): Taxkurkan Tajik Aptonom Nahiyisi; Chinese: 塔什库尔干塔吉克自治县; pinyin: Tǎshíkù'ěrgān Tǎjíkè Zìzhìxiàn
 12. ^ Conventional name: Ili Kazakh Autonomous Prefecture; UEY: ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى‎; ULY: Ili Qazaq Aptonom Oblasti; SASM/GNC (broad): Ili Kazak Aptonom Oblasti; Chinese: 伊犁哈萨克自治州; pinyin: Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu
 13. ^ Conventional name: Qapqal Xibe Autonomous County; UEY: چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيىسى‎; ULY: Chapchal Shibe Aptonom Nahiyisi; SASM/GNC (broad): Qapqal Xiba Aptonom Nahiyisi; Chinese: 察布查尔锡伯自治县; pinyin: Chábùchá'ěr Xībó Zìzhìxiàn
 14. ^ Conventional name: Hoboksar Mongol Autonomous County; UEY: قوبۇقسار موڭغۇل ئاپتونوم ناھىيىسى‎; ULY: Qobuqsar Mongghul Aptonom Nahiyisi; SASM/GNC (broad): Kobuksar Mongĝul Aptonom Nahiyisi; Chinese: 和布克赛尔蒙古自治县; pinyin: Hébùkèsài'ěr Měnggǔ Zìzhìxiàn

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note Reference[2][3]
1982-02-06 provincial-controlled Karamay (P-City) established
↳ Karamay (PC-City) disestablished
1983-01-18 all Province-controlled city (P-City) → Prefecture-level city (PL-City) Civil Affairs Announcement
all Prefecture-controlled city (PC-City) → County-level city (CL-City)
1983-07-21 Changji County Changji (CL-City) reorganized
1983-08-19 Aksu County Aksu (CL-City) reorganized
parts of Wensu County merged into
Korla County Korla (CL-City) merged into
1983-09-09 Hami County Hami (CL-City) merged into
parts of Hotan County Hotan (CL-City) established
1984-09-14 Ili Prefecture (Aut.) ★ Ili Prefecture reorganized &
subordinated to
Ili Prefecture (Aut.)
Tacheng Prefecture ☆ Tacheng Prefecture
Altay Prefecture ☆ Altay Prefecture
1984-11-17 Tacheng County Tacheng (CL-City) reorganized
Altay County Altay (CL-City) reorganized
1984-12-26 Turpan County Turpan (CL-City) reorganized
1985-06-24 Bole County Bole (CL-City) reorganized
1986-06-07 Artux County Artux (CL-City) reorganized
1986-06-07 parts of Ürümqi County Dongshan District established
1996-07-10 Wusu County Wusu (CL-City) reorganized Civil Affairs [1996]47
1996-12-30 Miquan County Miquan (CL-City) reorganized Civil Affairs [1996]89
1999-08-10 Nanshan Kuang District Nanquan District renamed
2001-01-13 parts of Ürümqi County Tianshan District merged into State Council [2001]7
Saybagh District merged into
Xinshi District merged into
Shuimogou District merged into
Toutunhe District merged into
Dongshan District merged into
2001-10-06 ★ Ili Prefecture ★ Ili Prefecture (Aut.) reorganized State Council [2001]125
2002-03-09 parts of Tianshan District Dabancheng District merged into State Council [2002]20
Nanquan District renamed
2002-09-17 parts of Aksu Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2002]81
parts of Aksu (CL-City) ↳ Aral (CL-City — XPCC) established
parts of Kashgar Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2002]82
parts of Maralbexi County ↳ Tumxuk (CL-City — XPCC) established
parts of Changji Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2002]83
parts of Changji (CL-City) ↳ Wujiaqu (CL-City — XPCC) established
2007-06-30 parts of Changji Prefecture (Aut.) Ürümqi (PL-City) transferred State Council [2007]65
↳ Miquan (CL-City) ↳ Midong District transferred & established
Dongshan District Midong District merged into
2011-12-20 parts of Ili Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2011]161
parts of Altay Prefecture transferred
parts of Altay (CL-City) ↳ Beitun (CL-City — XPCC) established
2012-12-17 parts of Bole (CL-City) Alashankou (CL-City) established State Council [2012]205
parts of Jinghe County established
parts of Bayingolin Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2012]206
parts of Korla (CL-City) ↳ Tiemenguan (CL-City — XPCC) established
2014-01-25 parts of Bortala Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2014]15
parts of Bole (CL-City) ↳ Shuanghe (CL-City — XPCC) established
2014-06-26 parts of Huocheng County Korgas (CL-City) established State Council [2014]80
2015-03-16 Turpan Prefecture Turpan (PL-City) reorganized State Council [2015]52
Turpan (CL-City) Gaochang District reorganized
parts of Ili Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2015]53
parts of Huocheng County ↳ Kokdala (CL-City — XPCC) established
parts of Qapqal County (Aut.) established
2016-01-07 Hami Prefecture Hami (PL-City) reorganized State Council [2016]9
Hami (CL-City) Yizhou District reorganized
parts of Hotan Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2016]10
parts of Karakax County ↳ Kunyu (CL-City — XPCC) established
2019-11-06 parts of Tacheng Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred State Council [2019]107
parts of Toli County ↳ Huyanghe (CL-City — XPCC) established
2019-11-20 Kuqa County Kuqa (CL-City) reorganized Civil Affairs [2019]123

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Altay 603,283 561,667
Bortala 443,680 424,040
Tacheng 1,219,212
Karamay 391,008 270,232
Changji 1,428,587 1,331,929
ÜrümqiÜrümqi 3,112,559 2,081,834
Turpan 622,903 550,731
Hami 572,400 492,096
Ili 2,482,592 2,209,623
Kizilsu 525,599
Kashgar 3,979,321 3,405,713
Aksu 2,370,809 1,980,354
Hotan 2,014,362 1,681,310
Bayingolin 1,278,486 1,056,970

Counties

Name Prefecture 2010
Tianshan ÜrümqiÜrümqi 696,277
Saybagh ÜrümqiÜrümqi 664,716
Xinshi District, ÜrümqiXinshi ÜrümqiÜrümqi 730,307
Shuimogou ÜrümqiÜrümqi 390,943
Toutunhe ÜrümqiÜrümqi 172,796
Dabancheng ÜrümqiÜrümqi 40,657
Midong ÜrümqiÜrümqi 333,676
ÜrümqiÜrümqi ÜrümqiÜrümqi 83,187
Karamay Karamay 261,445
Dushanzi Karamay 69,361
Baijiantan Karamay 50,422
Urho Karamay 9,780
Gaochang Turpan 273,385
Piqan Turpan 231,297
Toksun Turpan 118,221
Yizhou Hami 472,175
Yiwu Hami 24,783
Barkol Hami 75,442
Kashgar Kashgar 506,640
Shufu Kashgar 311,960
Shule Kashgar 312,455
Yengisar Kashgar 262,067
Poskam Kashgar 206,936
Yarkand Kashgar 762,385
Kargilik Kashgar 454,328
Makit Kashgar 258,978
Yopurga Kashgar 147,688
Peyziwat Kashgar 381,767
Maralbexi Kashgar 336,274
Taxkorgan Kashgar 37,843
Hotan(shi) Hotan 322,300
Hotan(xian) Hotan 269,941
Karakash Hotan 500,114
Pishan Hotan 258,210
Lop Hotan 232,916
Chira Hotan 147,050
Keriye Hotan 249,899
Minfeng Hotan 33,932
Tacheng Tacheng 163,606
Wusu Tacheng 215,430
Emin Tacheng 207,735
Shawan Tacheng 206,968
Toli Tacheng 93,896
Yumin Tacheng 55,507
Hoboksar Tacheng 51,634
Altay Altay 19,0064
Burqin Altay 66,758
Fuyun Altay 87,886
Fuhai Altay 81,845
Habahe Altay 82,507
Qinggil Altay 58,858
Jeminay Altay 35,365
Changji Changji 426,253
Fukang Changji 165,006
Hutubi Changji 210,201
Manas Changji 237,558
Qitai Changji 210,566
Jimsar Changji 113,284
Mori Changji 65,719
Bole Bortala 259,557
Alashankou Bortala not established
Jinghe Bortala 139,661
Wenquan Bortala 73,700
Korla Bayin'gholin 549,324
Luntai Bayin'gholin 116,166
Yuli Bayin'gholin 96,068
Ruoqiang Bayin'gholin 35,580
Qiemo Bayin'gholin 65,572
Hejing Bayin'gholin 160,804
Hoxud Bayin'gholin 72,556
Bohu Bayin'gholin 54,788
Yanqi Bayin'gholin 127,628
Aksu Aksu 535,657
Wensu Aksu 233,933
Kuchar Aksu 462,588
Shayar Aksu 257,502
Toksu Aksu 172,064
Baicheng Aksu 229,252
Uqturpan Aksu 197,990
Awat Aksu 237,562
Kalpin Aksu 44,261
Artux Kizilsu 225,054
Akto Kizilsu 181,049
Akqi Kizilsu 39,764
Ulugqat Kizilsu 54,140
Yining(shi) Ili 515,082
Yining(xian) Ili 372,590
Kuitun Ili 166,261
Korgas (Huocheng) Ili not established
Huocheng Ili 352,689
Gongliu Ili 164,860
Xinyuan Ili 282,718
Zhaosu Ili 148,187
Tekes Ili 142,718
Nilka Ili 157,743
Qapqal Ili 179,744
Shihezi Direct administration 380,130
Aral Direct administration 166,205
Tumushuke Direct administration 213,300
Wujiaqu Direct administration 72,613
Beitun Direct administration not established
Tiemenguan Direct administration not established
Shuanghe Direct administration not established
Kokdala Direct administration not established
Kunyu Direct administration not established

Drafted and proposed cities

Short-term drafted cities

County-level cities under Xinjiang UAR government
County-level cities under XPCC (Bingtuan)
County into county-level cities under Xinjiang UAR government

Mid-term drafted cities

County into county-level cities under Xinjiang UAR government

Long-term drafted cities

County into county-level cities under Xinjiang UAR government
County-level cities under XPCC (Bingtuan)

Proposed cities

Proposed prefecture-level cities under Xinjiang UAR government

References

 1. ^ 最新县及县以上行政区划代码(截止2014年10月31日)
 2. ^ 中华人民共和国行政区划沿革 (1949-2006). www.gov.cn. Government of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.
 3. ^ 县级以上行政区划变更情况 (1999-present). www.mca.gov.cn. Ministry of Civial Affairs of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.