This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "Politics of Hunan" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2022) (Learn how and when to remove this message)

The Politics of Hunan Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Hunan is the highest-ranking official in the People's Government of Hunan. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Hunan Chinese Communist Party (CCP) Provincial Committee Secretary, colloquially termed the "Hunan CPC Party Chief".

List of secretaries of CCP Hunan Committee

Main article: Hunan Provincial Committee of the Chinese Communist Party

 1. Huang Kecheng (黄克诚): 1949-1952
 2. Jin Ming (金明): 1952-1953
 3. Zhou Xiaozhou (周小舟): 1953-1957
 4. Zhou Hui (周惠): 1957-1959
 5. Zhang Pinghua (张平化):1959-1966
 6. Wang Yanchun (王延春): 1966-1967
 7. Li Yuan (黎原): 1968-1970
 8. Hua Guofeng (华国锋): 1970-1977
 9. Mao Zhiyong (毛致用): 1977-1988
 10. Xiong Qingquan (熊清泉): 1988-1993
 11. Wang Maolin (王茂林): 1993-1998
 12. Yang Zhengwu (杨正午): 1998-2005
 13. Zhang Chunxian (张春贤): 2005-2010
 14. Zhou Qiang (周强): 2010–2013
 15. Xu Shousheng (徐守盛): 2013-2016
 16. Du Jiahao (杜家毫): 2016–2020
 17. Xu Dazhe (许达哲): 2020–2021
 18. Zhang Qingwei (张庆伟): 2021-present

List of governors of Hunan

Qing dynasty

Pre-1949

People’s Republic of China

 1. Chen Mingren (陈明仁): 1949-1950
 2. Wang Shoudao (王首道): 1950-1952
 3. Cheng Qian (程潜): 1952-1967
 4. Li Yuan (黎原): 1968-1970
 5. Hua Guofeng (华国锋): 1970-1977
 6. Mao Zhiyong (毛致用): 1977-1979
 7. Sun Guozhi (孙国治): 1979-1983
 8. Liu Zheng (刘正): 1983-1985
 9. Xiong Qingquan (熊清泉): 1985-1989
 10. Chen Bangzhu (陈邦柱):1989-1995
 11. Yang Zhengwu (杨正午): 1995-1998
 12. Chu Bo (储波): 1998-2001
 13. Zhang Yunchuan (张云川): 2001-2003
 14. Zhou Bohua (周伯华): 2003.03-2006
 15. Zhou Qiang (周强): 2006-2010
 16. Xu Shousheng (徐守盛) :2010-2013
 17. Du Jiahao (杜家毫): 2013-2016
 18. Xu Dazhe (许达哲): 2016–2020
 19. Mao Weiming (毛伟明): 2020–present

List of chairmen of Hunan People's Congress

 1. Wan Da (万达): 1979-1983
 2. Sun Guozhi (孙国治): 1983-1985
 3. Jiao Linyi (焦林义): 1985-1988
 4. Liu Fusheng (刘夫生): 1988-1998
 5. Wang Maolin (王茂林): 1998
 6. Yang Zhengwu (杨正午): 1999-2006
 7. Zhang Chunxian (张春贤): 2006-2010
 8. Zhou Qiang (周强): 2010–2013
 9. Xu Shousheng (徐守盛): 2013–2016
 10. Du Jiahao (杜家毫): 2016–2020
 11. Xu Dazhe (许达哲): 2020–2021
 12. Zhang Qingwei (张庆伟): 2021-present

List of chairmen of CPPCC Hunan Committee

 1. Zhou Xiaozhou (周小舟): 1955-1959
 2. Zhang Pinghua (张平化): 1959-1967
 3. Mao Zhiyong (毛致用): 1977-1979
 4. Zhou Li (周里): 1979-1983
 5. Cheng Xingling (程星龄): 1983-1987
 6. Liu Zheng (刘正): 1988-1998
 7. Liu Fusheng (刘夫生): 1998-2001
 8. Wang Keying (王克英): 2001-2003
 9. Hu Biao (胡彪): 2003-2013
 10. Chen Qiufa: 2013-2016
 11. Li Weiwei: 2016–present