Comparison of ranks and insignia of all current and former space forces, to include aerospace forces and air and space forces.[1]

Ranks

Officers

Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
China PLA Strategic Support Force
PLAGF-0720-GEN.png
PLAGF-0719-LTG.png
PLAGF-0718-MG.png
PLAGF-0717-SNC.png
PLAGF-0716-COL.png
PLAGF-0715-LTC.png
PLAGF-0714-MAJ.png
PLAGF-0713-CPT.png
PLAGF-0712-1LT.png
PLAGF-0711-2LT.png
PLAGF-0710-CDT.png
上将
Shàngjiàng
中将
Zhōngjiàng
少将
Shàojiàng
大校
Dàxiào
上校
Shàngxiào
中校
Zhōngxiào
少校
Shàoxiào
上尉
Shàngwèi
中尉
Zhōngwèi
少尉
Shàowèi
学员
Xuéyuán


France French Air and Space Force[2]
France-Airforce-OF-9 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-8 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-7 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-6 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-5 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-4 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-3 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-2 Sleeve.svg
France-Airforce-OF-1b Sleeve.svg
France-Airforce-OF-1a Sleeve.svg
French Air Force-aspirant.svg
French Air Force-aspirant élève.svg
French Air Force-élève officier.svg
French Air Force-aspirant EOPN.svg
Général d´armée aérienne Général de corps aérien Général de division aérienne Général de brigade aérienne Colonel Lieutenant-colonel Commandant Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Aspirant Élève-officier


IRGC Aerospace Force[3]
General
Major General
Major General
Brigadier General
Brigadier General
Colonel
Lieutenant Colonel
Major
Captain
First Lieutenant
Second Lieutenant
Third Lieutenant
04.IRGC-4thY-SO.svg
03.IRGC-3rdY-SO.svg
02.IRGC-2ndY-SO.svg
01.IRGC-1stY-SO.svg
ارتشبد پاسدار
Arteshbod pasdar
سپهبد پاسدار
Sepahbod pasdar
سرلشکر پاسدار
Sarlashkar pasdar
سرتیپ پاسدار
Sartip pasdar
سرتیپ دوم پاسدار
Sartip dovom pasdar
سرهنگ پاسدار
Sarhang pasdar
سرهنگ دوم پاسدار
Sarhang dovom pasdar
سرگرد پاسدار
Sargord pasdar
سروان پاسدار
Sarwan pasdar
ستوان یکم پاسدار
Sotwan yekom pasdar
ستوان دوم پاسدار
Sotwan dovom pasdar
ستوان سوم پاسدار
Sotwan sevom pasdar
دانشجوی دانشگاه افسری امام حسین ع
Daneshjoye daneshgah afsari imam Hosein
General Lieutenant general Major general brigadier general Second brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Third lieutenant Imam Hossein University
officer cadet


Flag of the Russian Aerospace Forces.svg
Russian Aerospace Forces
[4]
Russia-Airforce-OF-9-2013.svg
Russia-Airforce-OF-8-2010.svg
Russia-Airforce-OF-7-2010.svg
Russia-Airforce-OF-6-2010.svg
Russia-Airforce-OF-5-2010.svg
Russia-Airforce-OF-4-2010.svg
Russia-Airforce-OF-3-2010.svg
Russia-Airforce-OF-2-2010.svg
Russia-Airforce-OF-1c-2010.svg
Russia-Airforce-OF-1b-2010.svg
Russia-Airforce-OF-1a-2010.svg
Russia-Airforce-OF-(D)-2010.svg
Генера́л а́рмии
Generál ármii
Генера́л-полко́вник
Generál-polkóvnik
Генера́л-лейтена́нт
Generál-leytenánt
Генера́л-майо́р
Generál-mayór
Полко́вник
Polkóvnik
Подполко́вник
Podpolkóvnik
Майо́р
Majór
Kапита́н
Kapitán
Старший лейтена́нт
Stárshiy leytenánt
Лейтенант
Leytenant
Mла́дший лейтена́нт
Mládshiy leytenánt
Курсант
Kursant


 Spanish Air and Space Force[5]
Spain-AirForce-OF-10 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-9 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-8 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-7 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-6 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-5 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-4 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-3 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-2 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-1b (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OF-1a (Sleeve).svg
Alférez Alumno de Quinta EA.svg
Alférez Alumno de Cuarta EA.svg
Alférez Alumno de Tercera EA.svg
Cadete de Tercera EA.png
Cadete de Segunda EA.svg
Cadete de Primera EA.svg
Capitán general General del aire Teniente general General de división General de brigada Coronel Teniente coronel Comandante Capitán Teniente Alférez Oficial cadete Alumno


 United States Space Force[6]
US Space-force O10 (interim).svg
US Space-force O9 (interim).svg
US Space-force O8 (interim).svg
US Space-force O7 (interim).svg
US Space-force O6 (interim).svg
US Space-force O5 (interim).svg
US Space-force O4 (interim).svg
US Space-force O3 (interim).svg
US Space-force O2 (interim).svg
US Space-force O1 (interim).svg
(Various insignia)
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Cadet / Officer trainee


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet

Enlisted

Rank group Senior NCOs Junior NCOs Enlisted
PLA Strategic Support Force
PLAGF-0709-1CSGT.png
PLAGF-0708-2CSGT.png
PLAGF-0707-3CSGT.png
PLAGF-0706-4CSGT.png
PLAGF-0705-SSG.png
PLAGF-0704-SGT.png
PLAGF-0703-CPL.png
PLAGF-0702-PFC.png
PLAGF-0701-PVT.png
一级军士长
Yījí jūnshìzhǎng
二级军士长
Èrjí jūnshìzhǎng
三级军士长
Sānjí jūnshìzhǎng
四级军士长
Sìjí jūnshìzhǎng
上士
Shàngshì
中士
Zhōngshì
下士
Xiàshì
上等兵
Shàngděngbīng
列兵
Lièbīng


France French Air and Space Force[2]
French Air Force-major.svg
French Air Force-adjudant-chef.svg
French Air Force-adjudant.svg
French Air Force-sergeant-chef.svg
French Air Force-sergeant.svg
French Air Force-caporal-chef.svg
French Air Force-caporal.svg
French Air Force-aviateur de première classe.svg
French Air Force-aviateur.svg
Major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef Sergent Caporal-chef Caporal Aviateur 1e classe Aviateur 2e classe


IRGC Aerospace Force[3]
9- Razmdar 1st-IRGC.png
8- Razmdar 2nd-IRGC.png
7- Razmavar 1st-IRGC.png
6- Razmavar 2nd-IRGC.png
5- Razmavar 3rd-IRGC.png
4- Razmyar-IRGC.png
3- Sarbaz 1st-IRGC.png
2- Sarbaz 2nd-IRGC.png
01- Sarbaz-IRGC.png
رزم‌دار یکم
Razmdar yekom pasdar
رزم‌دار دوم
Razmdar dovom pasdar
رزم‌آور یکم
Razmavar yekom pasdar
رزم‌آور دوم
Razmavar dovom pasdar
رزم‌آور سوم
Razmavar sevom pasdar
رزم‌یار
Razmyar pasdar
سرباز یکم
Sarbaz yekom pasdar
سرباز دوم
Sarbaz dovom pasdar
سرباز
Sarbaz pasdar
Chief warrant officer Warrant officer junior grade Sergeant first class Sergeant second class Sergeant third class Corporal Private first class Private second class Private


Flag of the Russian Aerospace Forces.svg
Russian Aerospace Forces
[4]
Russia-Airforce-OR-9b-2010.svg
Russia-Airforce-OR-9a-2010.svg
Russia-Airforce-OR-8-2010.svg
Russia-Airforce-OR-6-2010.svg
Russia-Airforce-OR-5-2010.svg
Russia-Airforce-OR-4-2010.svg
Russia-Airforce-OR-2-2010.svg
Russia-Airforce-OR-1-2010.svg
Ста́рший пра́порщик
Stárshiy práporshchik
Пра́порщик
Práporshchyk
Старшина́
Starshyná
Ста́рший сержа́нт
Stárshiy serzhánt
Сержа́нт
Serzhánt
Мла́дший сержа́нт
Mládshiy serzhánt
Ефре́йтор
Efréĭtor
Рядово́й
Ryadovóy


Spain Spanish Air and Space Force[5]
Spain-AirForce-OR-9b (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-9a (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-8 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-7 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-6 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-5 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-4 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-3 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-2 (Sleeve).svg
Spain-AirForce-OR-1 (Sleeve).svg
Suboficial mayor Subteniente Brigada Sargento primero Sargento Cabo mayor Cabo primero Cabo Soldado de primera Soldado


 United States Space Force[7]
Insignia pending
USSF CMSSF Flat.svg
USSF CMSgt Flat.svg
USSF SMSgt Flat.svg
USSF MSgt Flat.svg
USSF TSgt Flat.svg
USSF Sgt Flat.svg
USSF Specialist 4.svg
USSF Specialist 3 Flat.svg
USSF Specialist 2 Flat.svg
USSF Specialist 1 Flat.svg
Senior Enlisted Advisor to the Chairman Chief Master Sergeant of the Space Force Chief master sergeant Senior master sergeant Master sergeant Technical sergeant Sergeant Specialist 4 Specialist 3 Specialist 2 Specialist 1


Rank group Senior NCOs Junior NCOs Enlisted

Former ranks

Officers

Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
Russian military space troops flag.svg
Russian Aerospace Defence Forces
(2011–2015)

Russia-Airborne-OF-9-2013.svg

(2013–2015)
Russia-Airborne-OF-9-2010.svg

(2011–2013)
Russia-Airborne-OF-8-2010.svg
Russia-Airborne-OF-7-2010.svg
Russia-Airborne-OF-6-2010.svg
Russia-Airborne-OF-5-2010.svg
Russia-Airborne-OF-4-2010.svg
Russia-Airborne-OF-3-2010.svg
Russia-Airborne-OF-2-2010.svg
Russia-Airborne-OF-1c-2010.svg
Russia-Airborne-OF-1b-2010.svg
Russia-Airborne-OF-1a-2010.svg
Russia-Airforce-OF-(D)-2010.svg
Генера́л а́рмии
Generál ármii
Генера́л-полко́вник
Generál-polkóvnik
Генера́л-лейтена́нт
Generál-leytenánt
Генера́л-майо́р
Generál-mayór
Полко́вник
Polkóvnik
Подполко́вник
Podpolkóvnik
Майо́р
Majór
Kапита́н
Kapitán
Старший лейтена́нт
Stárshiy leytenánt
Лейтенант
Leytenant
Mла́дший лейтена́нт
Mládshiy leytenánt
Курсант
Kursant


Russian military space troops flag.svg
Russian Space Forces
(2010–2011)

Russia-Airborne-OF-9-2010.svg
Russia-Airborne-OF-8-2010.svg
Russia-Airborne-OF-7-2010.svg
Russia-Airborne-OF-6-2010.svg
Russia-Airborne-OF-5-2010.svg
Russia-Airborne-OF-4-2010.svg
Russia-Airborne-OF-3-2010.svg
Russia-Airborne-OF-2-2010.svg
Russia-Airborne-OF-1c-2010.svg
Russia-Airborne-OF-1b-2010.svg
Russia-Airborne-OF-1a-2010.svg
Russia-Airforce-OF-(D)-2010.svg
Генера́л а́рмии
Generál ármii
Генера́л-полко́вник
Generál-polkóvnik
Генера́л-лейтена́нт
Generál-leytenánt
Генера́л-майо́р
Generál-mayór
Полко́вник
Polkóvnik
Подполко́вник
Podpolkóvnik
Майо́р
Majór
Kапита́н
Kapitán
Старший лейтена́нт
Stárshiy leytenánt
Лейтенант
Leytenant
Mла́дший лейтена́нт
Mládshiy leytenánt
Курсант
Kursant


Russian military space troops flag.svg
Russian Space Forces
(1994–1997 /
2001–2011)

Russia-AirBorne-OF-9-1997-field.svg

(1997–2010)
Russia-AirBorne-OF-9-1994-field.svg

(1994–1997)
Russia-AirBorne-OF-8-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-7-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-6-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-5-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-4-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-3-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-2-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-1c-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-1b-1994-field.svg
Russia-AirBorne-OF-1a-1994-field.svg
RAF AF-ABTr R1Kursant 2010.png
Генера́л а́рмии
Generál ármii
Генера́л-полко́вник
Generál-polkóvnik
Генера́л-лейтена́нт
Generál-leytenánt
Генера́л-майо́р
Generál-mayór
Полко́вник
Polkóvnik
Подполко́вник
Podpolkóvnik
Майо́р
Majór
Kапита́н
Kapitán
Старший лейтена́нт
Stárshiy leytenánt
Лейтенант
Leytenant
Mла́дший лейтена́нт
Mládshiy leytenánt
Курсант
Kursant


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet

Enlisted

Rank group Senior NCOs Junior NCOs Enlisted
Russian military space troops flag.svg
Russian Aerospace Defence Forces
(2011–2015)

Russia-Airborne-OR-9b-2010.svg
Russia-Airborne-OR-9a-2010.svg
Russia-Airforce-OR-8-2010.svg
Russia-Airforce-OR-6-2010.svg
Russia-Airforce-OR-5-2010.svg
Russia-Airforce-OR-4-2010.svg
Russia-Airforce-OR-2-2010.svg
Russia-Airforce-OR-1-2010.svg

Ста́рший пра́порщик
Stárshiy práporshchik
Пра́порщик
Práporshchyk
Старшина́
Starshyná
Ста́рший сержа́нт
Stárshiy serzhánt
Сержа́нт
Serzhánt
Мла́дший сержа́нт
Mládshiy serzhánt
Ефре́йтор
Efréĭtor
Рядово́й
Ryadovóy


Russian military space troops flag.svg
Russian Space Forces
(2010–2011)

Russia-Airborne-OR-9b-2010.svg
Russia-Airborne-OR-9a-2010.svg
Russia-Airforce-OR-8-2010.svg
Russia-Airforce-OR-6-2010.svg
Russia-Airforce-OR-5-2010.svg
Russia-Airforce-OR-4-2010.svg
Russia-Airforce-OR-2-2010.svg
Russia-Airforce-OR-1-2010.svg

Ста́рший пра́порщик
Stárshiy práporshchik
Пра́порщик
Práporshchyk
Старшина́
Starshyná
Ста́рший сержа́нт
Stárshiy serzhánt
Сержа́нт
Serzhánt
Мла́дший сержа́нт
Mládshiy serzhánt
Ефре́йтор
Efréĭtor
Рядово́й
Ryadovóy


Russian military space troops flag.svg
Russian Space Forces
(1994–1997 /
2001–2010)

RAF ABTr W2SenPrap 2010.png
RAF ABTr W1Prap 2010.png
RFAF - Starshina - Every day green.png
RFAF - Senior Sergeant - Every day green.png
RFAF - Sergeant - Every day green.png
RFAF - Junior Sergeant - Every day green.png
RFAF - Efreitor - Every day green.png
RFAF - Private - Every day green.png

Ста́рший пра́порщик
Stárshiy práporshchik
Пра́порщик
Práporshchyk
Старшина́
Starshyná
Ста́рший сержа́нт
Stárshiy serzhánt
Сержа́нт
Serzhánt
Мла́дший сержа́нт
Mládshiy serzhánt
Ефре́йтор
Efréĭtor
Рядово́й
Ryadovóy
 United States Space Force
(2020–2021)
USSF SEASF.svg
E9a USAF CMSGT.svg
E8a USAF SMSGT.svg
E7a USAF MSGT.svg
E6 USAF TSGT.svg
E5 USAF SSGT.svg
E4 USAF SAM.svg
E3 USAF AM1.svg
E2 USAF AM.svg
No insignia
Chief master sergeant of the Space Force Chief master sergeant Senior master sergeant Master sergeant Technical sergeant Staff sergeant Specialist 4 Specialist 3 Specialist 2 Specialist 1
Rank group Senior NCOs Junior NCOs Enlisted

Insignia

Flags

Emblems

See also

References

  1. ^ "These Are the Official Space Force Ranks". 29 January 2021.
  2. ^ a b "Les grades" (PDF). defense.gouv.fr (in French). Ministry of Armed Forces (France). Retrieved 4 June 2021.
  3. ^ a b Fulton, Will (31 October 2012). "IRGC Rank Insignia Guide". slideshare. AEI's Critical Threats Project. Retrieved 7 July 2021.
  4. ^ a b "Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия"". rg.ru (in Russian). Российской газеты. 12 March 2010. Retrieved 26 May 2021.
  5. ^ a b "Army Ranks & Insignia". ejercito.defensa.gob.es. Ministry of Defence (Spain). Retrieved 30 May 2021.
  6. ^ "U.S. Military Rank Insignia". defense.gov. Department of Defense. Retrieved 13 January 2022.
  7. ^ Hadley, Greg (20 September 2021). "Space Force Reveals Insignia for Enlisted Ranks". airforcemag.com. Air Force Magazine. Retrieved 21 September 2021.
  8. ^ Bodner, Matthew (22 June 2018). "As Trump pushes for separate space force, Russia moves fast the other way".[dead link]
  9. ^ "U.S. Space Force says its new seal is not a Starfleet knockoff". SpaceNews.com. 25 January 2020. Retrieved 2020-04-04.