Jurisdiction of the Viceroy of Min-Zhe in 1894
Viceroy of Min-Zhe
Chinese name
Traditional Chinese閩浙總督
Simplified Chinese闽浙总督
Governor-General of Min-Zhe Provinces and Other Local Areas, in Charge of Military Affairs, Food and Wages and Governor Affairs
(full title)
Traditional Chinese总督闽浙等处地方提督军务、粮饟兼巡抚事
Simplified Chinese总督闽浙等处地方提督军务、粮饷兼巡抚事
Manchu name
Manchu scriptᡶᡠᡤᡳᠶᠠᠨ
ᠵᡝᡤᡳᠶᠠᠩ ᠨᡳ
ᡠᡥᡝᡵᡳ
ᡴᠠᡩᠠᠯᠠᡵᠠ
ᠠᠮᠪᠠᠨ
Romanizationfugiyan jegiyang ni uheri kadalara amban

The Viceroy of Min-Zhe, fully in Chinese as the Governor-General of Min-Zhe Provinces and Other Local Areas, in Charge of Military Affairs, Food and Wages and Governor Affairs, was one of eight Viceroys during the Qing dynasty. The Viceroy of Sichuan had jurisdiction of military, civil, and political affairs over then Fujian Province, Zhejiang Province, and Taiwan Province (approx. nowadays Fujian, Zhejiang, and Taiwan).

Taiwan was under the Viceroy's jurisdiction since the establishment of the office in 1645 until the Qing-Japan Treaty of Shimonoseki in 1895.

History

Map of viceroys in Qing Dynasty of China

The office of Viceroy of Min-Zhe was created under the name "Viceroy of Zhe-Min" in 1645 during the reign of the Shunzhi Emperor. At the time of its creation, its headquarters were in Fuzhou, Fujian Province. In 1648, the headquarters shifted to Quzhou, Zhejiang Province. About 10 years later, the office split into the Viceroy of Fujian and Viceroy of Zhejiang, which were respectively based in Zhangzhou and Wenzhou.

In 1672, during the reign of the Kangxi Emperor, the office of the Viceroy of Fujian shifted from Zhangzhou back to Fuzhou. In 1687, the Viceroy of Fujian was renamed "Viceroy of Min-Zhe".

In 1727, the Yongzheng Emperor specially appointed Li Wei as Viceroy of Zhejiang. The Viceroy of Min-Zhe, on the other hand, was in charge of only Fujian. The two offices were merged under "Viceroy of Min-Zhe" in 1734.

In 1736, the Qianlong Emperor restored the earlier system by appointing Ji Zengyun (嵇曾筠) as the Viceroy of Zhejiang, managing only Zhejiang. Hao Yulin (郝玉麟), the Viceroy of Min-Zhe, was in charge of only Fujian. These changes were reversed in 1738 after the Qianlong Emperor recalled Ji Zengyun back to the imperial capital, leaving Hao Yulin in charge of both Zhejiang and Fujian.

In 1885, during the reign of the Guangxu Emperor, the office of Provincial Governor of Fujian was merged into the office of the Viceroy of Min-Zhe.

In 1911, the last Viceroy of Minzhe Songshou was overthrown and killed by soldiers in mutiny during the Xinhai revolution.

List of Viceroys of Min-Zhe

# Name Portrait Start of term End of term Notes
Viceroy of Zhe-Min
(1645–1658)
1 Zhang Cunren
張存仁
1645 1647
2 Chen Jin
陳錦
1647 1652
3 Liu Qingtai
劉清泰
1652 1654
4 Tuntai
屯泰
1654 1656
5 Li Shuaitai
李率泰
1656 1658
Viceroy of Zhejiang
(1658–1687)
6 Zhao Guozuo
趙國祚
1658 1661
7 Zhao Tingchen
趙廷臣
1661 1669
8 Liu Zhaoqi
劉兆麒
1669 1673
9 Li Zhifang
李之芳
1673 1682
10 Shi Weihan
施維翰
1682 1683
11 Wang Guo'an
王國安
1684 1684
Viceroy of Fujian
(1658–1687)
6 Li Shuaitai
李率泰
1658 1664
7 Zhu Changzuo
朱昌祚
1664 1665
8 Zhang Chaolin
張朝璘
1666 1667
9 Zu Zepu
祖澤溥
1667 1669
10 Liu Dou
劉斗
1670 1672
11 Fan Chengmo
范承謨
1672 1674
12 Lang Tingzuo
郎廷佐
1674 1676
13 Lang Tingxiang
郎廷相
1676 1678
14 Yao Qisheng
姚啟聖
1678 1683
15 Shi Weihan
施維翰
1683 1684
16 Wang Guo'an
王國安
1684 1687
Viceroy of Min-Zhe
(1687–1911)
17 Wang Xinming
王新命
1687 1688
18 Wang Zhi
王騭
1688 1689
19 Xing Yongchao
興永朝
1689 1692
20 Zhu Hongzuo
朱宏祚
1692 1695
21 Guo Shilong
郭世隆
1695 1702
22 Jin Shirong
金世榮
1702 1706
23 Liang Nai
梁鼐
1706 1710
24 Fan Shichong
范時崇
1710 1715
25 Gioro-Mamboo
覺羅滿保
1715 1725
26 Gao Qizhuo
高其倬
1725 1729
27 Shi Yizhi
史貽直
1729 1730
28 Gao Qizhuo
高其倬
1730 1730
29 Liu Shiming
劉世明
1730 1732
30 Hao Yulin
郝玉麟
1732 1739
Viceroy of Zhejiang
(1727–1734, 1736–1738)
(coexisted with the Viceroy of Min-Zhe)
Li Wei
李衛
1727 1732
Cheng Yuanzhang
程元章
1732 1734
Ji Zengyun
嵇曾筠
1736 1738
Viceroy of Min-Zhe
(1687–1911)
31 Depei
德沛
1739 1742
32 Nasutu
那蘇圖
1742 1744
33 Martai
馬爾泰
1744 1746
34 Ka'erjishan
喀爾吉善
1746 1757
35 Yang Yingju
楊應琚
1757 1759
36 Yang Tingzhang
楊廷璋
1759 1764
37 Suchang
蘇昌
1764 1768
38 Cui Yingjie
崔應階
1768 1770
39 Zhongyin
鍾音
1770 1778
40 Yang Jingsu
楊景素
1778 1779
41 Sanbao
三寶
1779 1780
42 Fuming'an
富明安
1780 1781
43 Chen Huizu
陳輝祖
1781 1782
44 Fulehun
富勒渾
1782 1785
45 Yade
雅德
1785 1786
46 Fugang
富綱
1786 1786
47 Changqing
常青
1786 1787
48 Li Shiyao
李侍堯
1787 1788
49 Fuk'anggan
福康安
1788 1789
50 Ulana
伍拉納
1789 1795
51 Fuk'anggan
福康安
1795 1796
52 Kuilun
魁倫
1796 1799
53 Shulin
書麟
1799 1799
54 Gioro-Changlin
覺羅長麟
1799 1800
55 Yude
玉德
1800 1806
56 Alinbao
阿林保
1806 1809
57 Fang Weidian
方維甸
1809 1810
58 Wang Zhiyi
汪志伊
1810 1817
59 Dong Jiaozeng
董教增
1817 1820
60 Qingbao
慶保
1820 1822
61 Zhao Shenzhen
趙慎畛
1822 1825
62 Sun Erzhun
孫爾准
1825 1832
63 Cheng Zuluo
程祖洛
1832 1836
64 Zhong Xiang
鍾祥
1836 1839
65 Zhou Tianjue
周天爵
1839 1839
66 Guiliang
桂良
1839 1839
67 Deng Tingzhen
鄧廷楨
1839 1840
68 Yan Botao
顏伯燾
1840 1841
69 Yang Guozhen
楊國楨
1841 1842
70 Yiliang
怡良
1842 1843
71 Liu Yunke
劉韻珂
1843 1850
72 Yutai
裕泰
1850 1851
73 Ji Zhichang
季芝昌
1851 1852
74 Wu Wenrong
吳文鎔
1852 1853
75 Huicheng
慧成
1853 1853
76 Wang Yide
王懿德
1854 1859
77 Qingrui
慶端
1859 1862
78 Qiling
耆齡
1862 1863
79 Zuo Zongtang
左宗棠
1863 1866
80 Wu Tang
吳棠
1866 1867
81 Ma Xinyi
馬新貽
1867 1868
82 Yinggui
英桂
1868 1871
83 Zhang Zhiwan
張之萬
1871 1871
84 Li Henian
李鶴年
1871 1876
85 Wenyu
文煜
1876 1876
86 He Jing
何璟
1876 1884
87 Yang Changjun
楊昌濬
1884 1888
88 Bian Baodi
卞寶第
1888 1892
89 Tan Zhonglin
譚鍾麟
1892 1894
90 Bian Baoquan
邊寶泉
1894 1898
91 Xu Yingkui
許應騤
1898 1903
92 Xiliang
錫良
1903 1903
93 Li Xingrui
李興銳
1903 1904
94 Wei Guangtao
魏光燾
1904 1905
95 Shengyun
升允
1905 1905
96 Songfan
嵩蕃
1905 1905
97 Duanfang
端方
1905 1906
98 Zhou Fu
周馥
1906 1906
99 Ding Zhenduo
丁振鐸
1906 1907
100 Songshou
松壽
1907 1911

Related topics

References