Staatssecretaris G.Ph. Brokx met Mw. G.M.P. Cornelissen (KVP) tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Nederland, Den Haag, 27 oktober 1980.
Staatssecretaris G.Ph. Brokx met Mw. G.M.P. Cornelissen (KVP) tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Nederland, Den Haag, 27 oktober 1980.

Een Eerste Kamercommissie is een commissie die is ingesteld voor een bepaald onderwerp door de Nederlandse Eerste Kamer. In de Eerste Kamer zijn alle fracties vertegenwoordigd in de commissies. De Kamervoorzitter benoemt de (plaatsvervangende) commissieleden. Hij overlegt daarbij met de fracties in de Kamer.

Er zijn vaste en bijzondere commissies. Daarnaast is er een Huishoudelijke Commissie, die alleen gericht is op de interne organisatie.

Iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier. Commissies vergaderen in een zogenaamde commissievergadering.

Vaste commissies

Vaste commissies hebben het beleidsterrein van een bepaald ministerie of een onderdeel van dat beleid als werkgebied. Zo is er voor elk ministerie ten minste één vaste commissie.

De voornaamste taak van een commissie is wetsvoorstellen aan een voorbereidend onderzoek te onderwerpen door middel van het wisselen van schriftelijke stukken met de verantwoordelijke bewindslieden.

De commissie kan mondeling overleggen met een bewindspersoon. In de praktijk van de Eerste Kamer komt dat evenwel zelden voor.

Commissie Voorzitter Partij
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning Boris Dittrich D66
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking Bastiaan van Apeldoorn SP
Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Niek Jan van Kesteren CDA
Europese Zaken Ria Oomen-Ruijten CDA
Financiën Paul Frentrop FvD
Immigratie & Asiel Marjolein Faber-van de Klashorst PVV
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving Henk Jan Meijer VVD
Justitie en Veiligheid Margreet de Boer GroenLinks
Koninkrijksrelaties Paul Rosenmöller Groenlinks
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mirjam Bikker ChristenUnie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Esther-Mirjam Sent PvdA
Verzoekschriften Gom van Strien PVV
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Micky Adriaansens VVD

Overzicht vaste commissies van de Eerste Kamer sinds 1948

Opgeheven commissies zijn ingesprongen genoemd bij hun opvolger, waar van toepassing.

Bijzondere commissies

De Eerste Kamer kent bijzondere commissies die worden belast met de voorbereiding van wetsvoorstellen en onderwerpen met een bijzonder karakter.

Momenteel zijn er bijzondere commissies voor de herziening van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en voor de JBZ-raad. Deze laatste commissie behandelt onderwerpen die aan de orde komen in de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Huishoudelijke commissie

De Kamervoorzitter en de ondervoorzitters vormen samen de Huishoudelijke commissie. Zij stelt de ambtenaren van de Kamer aan, behalve de griffier en plaatsvervangende griffiers. De Huishoudelijke commissie bepaalt wel de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. De commissie houdt ook toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie.

Tot slot stelt de Huishoudelijke commissie de begroting op voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').