Gebouw van Hogeschool Utrecht
Gebouw van Hogeschool Utrecht
Hoofdgebouw van Hogeschool Rotterdam
Hoofdgebouw van Hogeschool Rotterdam

Een hogeschool is een onderwijsinstelling voor niet-universitair hoger onderwijs.

Nederland en België

Het type onderwijs dat in een hogeschool wordt georganiseerd is in Nederland en België verschillend.

In Nederland is een hogeschool een school voor uitsluitend hoger beroepsonderwijs. Vanouds waren de termen "hogeschool" en "universiteit" min of meer inwisselbaar: tot in de negentiende eeuw werd de Universiteit Leiden aangeduid als de "Hogeschool te Leiden". Tot halverwege de jaren 1980-90 was de naam "hogeschool" voorbehouden aan instellingen voor hoger onderwijs die op universitair niveau functioneerden, maar niet het (volledige) aanbod van de "klassieke", brede universiteiten hadden. Zij waren doorgaans gespecialiseerd in een bepaald vakgebied (technische hogeschool, landbouwhogeschool, economische hogeschool). Daarna werden deze instellingen "universiteit" genoemd, en kwam de term "hogeschool" in zwang voor instellingen voor hoger beroepsonderwijs.

In Vlaanderen is een hogeschool een school voor alle vormen van hoger onderwijs buiten de universiteit.

Onderzoek

Vanaf ca. 2001 verrichten de Nederlandse hogescholen naast onderwijs ook - in beperkte mate - onderzoek. Het betreft praktijkgericht onderzoek dat zich onderscheidt van het meer fundamentele onderzoek dat aan de universiteiten wordt uitgevoerd. Het onderzoek dat aan een hogeschool wordt uitgevoerd staat onder leiding van een lector.

Academisering

Sedert schooljaar 2012-2013 zijn de masteropleidingen van de Vlaamse hogescholen overgeheveld naar de universiteiten, en daarmee ook het (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Sindsdien leveren hogescholen alleen nog bachelordiploma's af.

In Nederland kan sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur aan de hogescholen een graad worden behaald van bachelor en master. Een in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs behaalde mastergraad kan toelating geven tot de promotie, die leidt tot de graad van doctor. Promoties vinden niet plaats op een Hogeschool. In 2007 heeft de wet mogelijk gemaakt dat daarnaast de graad van Associate degree kan worden behaald in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs.[1]

Overzicht Nederlandse hogescholen

Lijst van hogeronderwijsinstellingen in Nederland

Een hogeschool is in Nederland toegankelijk wanneer men minimaal een mbo niveau 4- of havo-diploma in het bezit heeft.

Hogescholen in Nederland kunnen worden erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een hogeschool kan 'bekostigd' of 'aangewezen' zijn. In het eerste geval ontvangt de hogeschool financiering van de overheid, voor de andere houdt de registratie slechts erkenning in. De lijst met bekostigde hogescholen is als bijlage opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Alle erkende opleidingen dienen volgens de WHW geregistreerd te staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Hierbij wordt aangegeven of de opleiding 'bekostigd' of 'aangewezen' is. Er is een verschil tussen de status van de hogeschool en de opleiding. Het is daarom mogelijk dat een aangewezen opleiding geregistreerd staat bij een bekostigde hogeschool.

Door de Nederlandse overheid bekostigde hogescholen

Alle bekostigde hogescholen zijn lid van de Vereniging Hogescholen, de vereniging van hogescholen in Nederland.

Door de overheid erkende ("aangewezen") maar niet bekostigde hogescholen

De niet-bekostigde hogescholen zijn lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Door de overheid niet erkende en niet bekostigde hogeschool

Overzicht Belgische hogescholen

Zie ook: Lijst van hogeronderwijsinstellingen in België

Nederlandstalige hogescholen

Voor de academisering

Hieronder staan de 23 hogescholen in Vlaanderen die in 2009 erkend waren bij de Vlaamse overheid (Departement Onderwijs) als hogeschool. Veel van deze hogescholen zijn in 1995-1996 ontstaan door fusie en samenvoeging van voorheen een veel groter aantal afzonderlijke hogescholen, zoals conservatoria, normaalscholen, verpleegstersscholen, scholen voor industrieel ingenieurs, tolken, handelshogescholen, sociale hogescholen, technische hogescholen, landbouwhogescholen etc. Vanaf 2009-2010 kwam er een tweede grote fusieronde op gang.

Hogescholen van de Vlaamse overheid:

Katholieke hogescholen:

Academisering en fusies

Vanaf 2012-2013 worden de masteropleidingen aan de hogeschool overgedragen aan de universiteit van de associatie waartoe de hogeschool behoort, academisering genoemd. Omdat daardoor deze masteropleidingen qua leerlingaantallen bij de universiteiten worden gerekend, en niet meer bij de hogescholen, worden sommige hogescholen te klein, en zoeken ze een fusiepartner.

Tegelijk moedigt het subsidiebeleid de afbouw aan van "dubbels" in de opleidingen die (geografisch) dicht bij elkaar liggen. Ook de interne staatshervorming van de Vlaamse Regering duwt in dezelfde richting, aangezien die aandringt op het terugschroeven van de (onderwijs)bevoegdheid van de provincies. Door bovenstaande evoluties is het aantal hogescholen van 23 in 2009 teruggebracht zijn tot 13 in 2014.

Huidige hogescholen

Franstalige hogescholen

Duitstalige hogescholen

België telt ook een Duitstalige hogeschool.

Anderstalige hogescholen

Enkele hogescholen in het Vlaamse en Brusselse landsgedeelte worden niet erkend door de overheid, doch bieden op zowel bachelor- als masterniveau opleidingen aan die voornamelijk in het Engels doorgaan.

Engelstalige landen

Een Nederlandse of Vlaamse Hogeschool is min of meer een instelling die te vergelijken is met wat een college genoemd wordt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten.

Een dergelijk college is een instituut voor hoger onderwijs dat geaccrediteerd is om academische graden te verlenen. Sinds de academisering zijn echter in Vlaanderen en Nederland enkel de universiteiten geaccrediteerd om een academische graad te verlenen.

Onder de term college worden uiteenlopende onderwijsniveaus gerubriceerd. Zo kan het gaan om een liberal arts college voor academisch onderwijs aan een universiteit als Harvard, maar ook om een community college voor beroepsonderwijs en praktisch gerichte opleidingen.

Een high school in de Verenigde Staten is iets anders dan een hogeschool. Hier gaat het om een onderwijsinstelling voor secundair onderwijs.

Duitsland

In Duitsland is Hochschule de verzamelnaam voor Universitäten en Fachhochschulen. Naar een universiteit mag men normaliter alleen met een Abitur, het diploma van een Gymnasium (ook te krijgen op een Gesamtschule). Een Fachhochschule (FH) is wat in het Engels university of applied science heet: een hogere school met meer op de praktijk gerichte studies. Voor toelating tot een FH is de Fachhochschulreife nodig.

Een Technische Hochschule heeft een universitair niveau, maar de meeste van deze instellingen zijn inmiddels naar Technische Universität hernoemd.

Oostenrijk

Oostenrijk kent naast universiteiten een stelsel van Fachhochschulen voor niet-universitair toegepast hoger onderwijs.

Zwitserland

Naast verschillende universiteiten heeft Zwitserland twee "hogescholen" op universitair niveau: de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich en de École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Andere Hochschulen zijn Fachhochschulen die niet-universitair toegepast hoger onderwijs bieden.