İslâm'da İ’tikad ve Mezhepler


Neccariyye;[1] El Hüseyin bin Muhammed en-Neccar,[2] tarafından kurulan bir İslam dini itikadi mezhebinin adıdır. Mezhebin kurucusu En-Neccar, Abbasi halifesi Me'mun devrinin bir kelamcısı olup 844 senesinde ölmüştür. Şehristanî ve Razi gibi alimler bu mezhebi Cebriyeci olarak göstermişlerdir. Bu mezhep mensupları bazı bakımlardan Eşariye'ye bazı bakımlardan da Mutezile'ye uymuşlardır.

İman tanımı

Allah'ı, melekleri, peygamberleri, farzları bilmek ve bunları kalple tasdik ederek dille söylemek iman etmek demektir. Bunlardan birini bilmeyen veya tasdik edip de dille söylemeyen kafirdir.

Alt fırkaları

Neccariye mezhebi mensupları bazı meselelerdeki ihtilafları yüzünden çeşitli kollara ayrılmışlardır. Bunlardan en meşhurları ise şunlardır:

İtikâdi görüşleri

İman anlayışında konusunda Mürcie'ye yakın, insan fiilleri hususunda ise Cebriye itikadî mezhebinden olduğu kabul edilmektedir.[1]

Eşariye'ye uydukları hususlar

Mutezile'ye uydukları hususlar

Kaynakça

  1. ^ a b MUSTAFA ÖZ, TDV İslâm Ansiklopedisi, NECCÂRİYYE, 32. cilt, s. 482-483, İstanbul, 2006.
  2. ^ MUSTAFA ÖZ, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Muhammed b. Abdillâh en-Neccâr er-Râzî, 32. cilt, s. 481-482, İstanbul, 2006.
  3. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/burgusiyye
  4. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/zaferaniyye
  5. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/mustedrekiyye