This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "List of populated places in Kosovo" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2017) (Learn how and when to remove this template message)

The following is a list of populated places in Kosovo, arranged by municipality.[1]

Deçan (Dečani)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Baballoq Babaloć
Beleg Beleg
Belle Belaje
Carrabreg i Epërm Gornji Crnobreg
Carrabreg i Ulët Donji Crnobreg
Dashinoc Dašinovac
Deçan Dečani
Drenoc Drenovac
Dubovik Dubovik
Dubravë Dubrava
Gjocaj Ðocaj
Gllogjan Glođane
Gramaçel Gramočelj
Hulaj Huljaj
Irzniq Rznić
Isniq Istinić
Jasiq Jasić
Junik Junik
Kodrali Kodralija
Lëbushë Ljubuša
Lumbardh Ljumbarda
Lloqan Loćane
Llukë e Epërme Gornja Luka
Llukë e Ulët Donja Luka
Maznik Maznik
Papiq Papić
Pobërgjë Pobrđe
Pozhar Požar
Prapaqan Papraćane
Prekolluk Prekoluka
Prilep Prilep
Rastavicë Rastavica
Ratish i Epërm Gornji Ratiš
Ratish i Ulët Donji Ratiš
Shaptej Šaptelj
Sllup Slup
Strellc i Epërm Gornji Streoc
Strellc i Ulët Donji Streoc
Voksh Vokša
Vranoc i Vogël Mali Vranovac

Gjakovë (Ðakovica)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Babaj i Bokës Babaj Boks
Bardhaniq Bardonić
Bardhasan Bardosan
Batushë Batuša
Bec Bec
Berjah Berjak
Bishtazhin Bistražin
Bitesh Biteš
Brekoc Brekovac
Brovinë Brovina
Cërmjan Crmljane
Dallashaj Dalašaj
Damjan Damjane
Devë Deva
Doblibarë Doblibare
Dobrixhë Dobrić
Dobrosh Dobroš
Dol Dolj
Dujakë Dujak
Duzhnjë Dužnje
Firajë Firaja
Firzë Firza
Fshaj Fšaj
Gërçinë Grčina
Gërgoc Grgoc
Gjakovë Ðakovica
Goden Goden
Guskë Guska
Hereç Ereč
Jabllanicë Jablanica
Jahoc Jahoc
Janosh Janoš
Kodrali Kodralija
Korenicë Korenica
Koshare Košare
Kralan Kraljane
Kusar Kusar
Kushavec Kuševac
Lipovec Lipovac
Llugaxhi Lugadžija
Madanaj Madanaj
Marmull Marmule
Mejë Meja
Meqe Meća
Moglicë Moglica
Molliq Molić
Morinë Morina
Nec Nec
Nivokaz Nivokaz
Novosellë e Epërme Gornje Novo Selo
Novosellë e Poshtme Donje Novo Selo
Orize Orize
Osek Hilë Osek Hilja
Osek Pashë Osek Paša
Pacaj Pacaj
Palabardhë Paljabarda
Pjetërshan Petrušan
Plançor Pljančor
Ponoshec Ponoševac
Popoc Popovac [sr]
Qerim Ćerim
Qerret Čeret
Raçë Rača
Radoniq Radonjić
Rakoc Rakoc
Rakovinë Rakovina
Ramoc Ramoc
Rashkoc Raškoc
Rogovë Rogovo
Rracaj Racaj
Rrezinë Rezina
Rrypaj Ripaj
Sheremet Šeremet
Shishman Šišman
Skivjan Skivjane
Smaq Smać
Smolicë Smonica
Sopot Sopot
Stubëll Stubla
Trakaniq Trakanić
Ujz Ujz
Vogovë Vogovo
Vraniq Vranić
Zhabel Žabelj
Zhdredhë Ždrelo
Zhub Žub
Zylfaj Zulfaj

Drenas (Glogovac)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Abri e Epërme Gornje Obrinje
Arllat Orlate
Baicë Banjica
Çikatovë e Vjetër Staro Čikatovo
Çikatovë e Re Novo Čikatovo
Dobroshec Dobroševac
Domanek Domanek
Drenas Glogovac
Fushticë e Epërme Gornja Fuštica
Fushticë e Poshtme Donja Fuštica
Gllanasellë Gladno Selo
Gllobar Globare
Godanc Godance
Gradicë Gradica
Kishnarekë Kišna Reka
Komoran Komorane
Korroticë e Epërme Gornja Koretica
Korroticë e Poshtme Donja Koretica
Krajkovë Krajkovo
Likoshan Likošane
Llapushnik Lapušnik
Negroc Negrovce
Nekoc Nekovce
Paklek Poklek
Polluzhë Poluža
Sankoc Stankovce
Shtrubullovë Štrbulovo
Shtuticë Štutica
Tërdec Trdevac
Tërstenik Trstenik
Vasilevë Vasiljevo
Vërboc Vrbovac
Vuçaku Vučak
Zabel i Epërm Gornji Zabelj
Zabel i Ultë Donji Zabelj

Gjilan (Gnjilane)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bilincë Bilince
Bresalc Brasaljce
Budrikë e Poshtme Donja Budriga
Bukovik Bukovik
Burincë Burince
Capar Sapar
Çelik Čelik
Cernicë Cernica
Demiraj Demiraj
Dobërçan Dobrčane
Dragancë Draganac
Dunav Dunavo
Gadish Gadiš
Gjilan Gnjilane
Goden Goden
Gumnishtë Gumnište
Haxhaj Hadžaj
Inatoc Inatovce
Kishnapolë Kišno Polje
Kmetoc Kmetovce
Koretishtë Koretište
Kosaqë Kosača
Kravaricë Kravarica
Kufcë e Epërme Gornje Kusce
Kurexh Kuredž
Lipovicë Lipovica
Livoç i Epërm Gornji Livoč
Livoç i Ultë Donji Livoč
Lladovë Vladovo
Llashticë Vlaštica
Llovcë Lovce
Makresh i Epërm Gornji Makreš
Makresh i Ultë Donji Makreš
Malishevë Mališevo
Mozgovë Mozgovo
Muçibabë Mučibaba
Nasalë Nosalje
Parallovë Paralovo
Partesh Parteš
Pasjak Pasjak
Pasjan Pasjane
Përlepnicë Prilepnica
Pidiç Pidić
Pogragjë Podgrađe
Ponesh Poneš
Selishtë Selište
Shillovë Šilovo
Shurdhan Šurlane
Sllakoc i Epërm Gornje Slakovce
Sllakoc i Poshtëm Donje Slakovce
Sllubicë Slubica
Stançiq Stančić
Stanishor Stanišor
Strazhë Straža
Stublilnë Stublina
Terzijaj Terzijaj
Uglar Ugljare
Velekincë Velekince
Vërbicë e Zhegocit Žegovačka Vrbica
Vërbicë e Kmetovcit Kmetovačka Vrbica
Vrapçiq Vrapčić
Zhegër Žegra
Zhegoc Žegovac

Dragash (Dragaš)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Baçkë Bačka
Bellobrad Belobrad
Blaç Bljač
Brezne Brezna
Brod Brod
Brodosanë Brodosavce
Brrut Brut
Buçe Buča
Buzez Buzec
Dikancë Dikance
Dragash Dragaš
Glloboçicë Globočica
Kapre Kapra
Kërstec Krstac
Kosavë Kosovce
Krushevë Kruševo
Kuk Kukovce
Kukjan Kukuljane
Kuklibeg Kuklibeg
Leshtan Leštane
Lubovishtë Ljubovište
Mlikë Mlike
Orqushë Orčuša
Plavë Plava
Pllajnik Plajnik
Radesh Radeša
Rapqë Rapča
Restelicë Restelica
Rrenc Rence
Shajnë Šajnovce
Vranishtë Vranište
Xërxë Zrze
Zaplluxhë Zaplužje
Zgatar Zgatare
Zlipotok Zlipotok
Zym Zjum

Istog (Istok)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Banjë Banja
Banjicë Banjica
Belicë Belica
Bellopojë Belo Polje
Carallukë Crni Lug
Cërkolez Crkolez
Cerrcë Crnce
Dobrushë Dobruša
Dragolec Dragoljevac
Drejë Drenje
Dubovë e Vogël Malo Dubovo
Dubravë Dubrava
Gjurakoc Ðurakovac
Istog Istok
Istog i Poshtëm Donji Istok
Kaliqan Kaličane
Kashicë Kašica
Kërrninë Krnjina
Kosh Koš
Kovragë Kovrage
Llugë Lugovo
Llukac i Begut Begov Lukavac
Llukac i Thatë Suvi Lukavac
Lubovë Ljubovo
Lubozhdë Ljubožda
Mojstir Mojstir
Muzhevinë Muževine
Orrobërdë Orno Brdo
Osojan Osojane
Polanë Poljane
Prekallë Prekale
Prigodë Prigoda
Rakosh Rakoš
Serbobran Srbobran
Shalinovicë Šaljinovica
Shushicë Sušica
Sinajë Sinaje
Staradran Starodvorane
Studenicë Studenica
Suhogërllë Suvo Grlo
Tomoc Tomance
Trubuhoc Trbuhovac
Tuçep Tučep
Uçë Ukča
Veriq Verić
Veriq i Ri Novi Verić
Vrellë Vrela
Zabllaq Zablaće
Zallq Žač
Zhakovë Žakovo

Kaçanik (Kačanik)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bajnicë Banjica
Begracë Belograce
Biqec Bičevac
Bob Bob
Dimcë Dimce
Doganaj Doganović
Drenogllavë Drenoglava
Dromjak Drobnjak
Dubravë Dubrava
Duraj Dura
Elezaj Eleza
Gabricë Gabrica
Gajre Gajre
Gërlicë e Epërme Gornja Grlica
Gjurgjedell Ðurđev Dol
Glloboçicë Globočica
Gorancë Gorance
Han i Elezit Ðeneral Janković
Ivajë Ivaja
Kaçanik Kačanik
Kaçanik i Vjetër Stari Kačanik
Korbliq Korbulić
Kotlinë Kotlina
Kovaçec Kovačevac
Krivenik Krivenik
Nikaj Nika
Paldenicë Palivodenica
Pustenik Pustenik
Rekë Reka
Rezhancë Režance
Runjevë Runjevo
Seçishtë Sečište
Semajë Semanje
Sllatinë Slatina
Soponicë Sopotnica
Stagovë Stagovo
Strazhë Straža
Vatë Vata

Klinë (Klina)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Berkovë Berkovo
Binxhë Biča
Bokshiq Bokšić
Budisalc Budisavci
Çabiq Čabić
Caravik Cerovik
Deiq Deič
Doberdol Dobri Dol
Dollc Dolac
Dollovë Dolovo
Dranashiq Drenovčić
Drenoc Drenovac
Dresnik Drsnik
Dugajevë Dugonjive
Dush Duš
Dush i Vogël Dušević
Gjurgjevik i Madh Veliki Ðurđevik
Gjurgjevik i Vogël Mali Ðurđevik
Gllarevë Iglarevo
Grabanicë Grabanica
Grabc Grabac
Gremnik Grebnik
Jagodë Jagoda
Jashanicë Jošanica
Jelloc Jelovac
Kërnicë Krnjince
Klinafc Klinavac
Klinë Klina
Kpuz Kpuz
Krushevë e Madhe Veliko Kruševo
Krushevë e Vogël Malo Kruševo
Leskoc Leskovac
Nagllavë Naglavci
Përqevë Prčevo
Pjetërq i Epërm Gornji Petrič
Pjetërq i Poshtëm Donji Petrič
Pograxhë Pograđe
Qeskovë Českovo
Qupevë Čupevo
Radulloc Radulovac
Ranoc Renovac
Resnik Resnik
Rixhevë Riđevo
Rudicë Rudice
Sferkë Svrhe
Shtupel Štupelj
Siqevë Sićevo
Stupë Stup
Ujmirë Dobra Voda
Videjë Vidanje
Volljakë Volujak
Zabërgjë Zabrđe
Zajm Zajmovo
Zllakuqan Zlokućane

Fushë Kosovë (Kosovo Polje)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bardh i Madh Veliki Belaćevac
Bardh i Vogël Mali Belaćevac
Batushë Batuse
Bresje Bresje
Fushë Kosovë Kosovo Polje
Graboc i Poshtëm Donji Grabovac
Harilaç Ariljača
Henc Ence
Kuzmin Kuzmin
Lismir Dobri Dub
Miradi e Epërme Gornje Dobrevo
Miradi e Poshtme Donje Dobrevo
Nakaradë Nakarade
Pomozotin Pomazatin
Sllatinë e Madhe Velika Slatina
Sllatinë e Vogël Mala Slatina
Uglar Ugljare
Vragoli Vragolija

Kamenicë (Kosovska Kamenica)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Berivojcë Berivojce
Bllatë Blato
Bolec Boljevce
Boscë Bosce
Bozhec Boževce
Bratilloc Bratilovce
Busavatë Busovata
Bushincë Bušince
Carevc Carevce
Dajkoc Dajkovce
Dazhnicë Daždince
Desivojcë Desivojce
Domoroc Domorovce
Drenoc Drenovce
Feriqevë Firićija
Gjyrishec Ðuriševce
Gllogoc Glogovce
Gmicë Gmince
Gogolloc Gogolovce
Gragjenik Građenik
Grizimë Grizime
Hajnoc Ajnovce
Hodec Odevce
Hodonoc Odanovce
Hogosht Ogošte
Kamenicë Kosovska Kamenica
Karaçevë e Epërme Gornje Karačevo
Karaçevë e Poshtme Donje Karačevo
Kolloleq Kololeč
Kopërnicë Koprivnica
Koretin Koretin
Kormnjan i Epërm Gornje Korminjane
Kormnjan i Poshtëm Donje Korminjane
Kostadincë Kostadince
Kranidell Krajnidel
Kremenatë I Kremenata I
Kremenatë II Kremenata II
Krilevë Kriljevo
Lajçiq Ljajčić
Leshtar Lještar
Lisockë Lisacka
Marocë Marovce
Meshinë Mešina
Miganoc Miganovce
Moçar Močare
Muçivërc Mučivrce
Novosellë Novo Selo
Pançellë Pančelo
Petroc Petrovce
Poliçkë Polička
Qarakoc Čarakovce
Rahovicë Oraovica
Rajanoc Rajanovce
Ranillug Ranilug
Rogaçicë Rogačica
Ropotovë e Madhe Veliko Ropotovo
Ropotovë e Vogël Malo Ropotovo
Ruboc Robovac
Sedllar Sedlare
Shahiq Šajić
Shipashnicë e Epërme Gornja Šipašnica
Shipashnicë e Poshtme Donja Šipašnica
Strelicë Strelica
Strezoc Strezovce
Svircë Svirce
Tërstenë Trstena
Tirincë Tirince
Tomanc Tomance
Topanicë Toponica
Tugjec Tuđevce
Vaganesh Vaganeš
Velegllavë e Epërme Gornja Veljeglava
Velegllavë e Poshtme Donja Veljeglava
Vriqec Vrućevce
Zajçec Zajčevce
Zhujë Žuja

Mitrovicë (Kosovska Mitrovica)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bajgorë Bajgora
Barë Bare
Batahir Bataire
Braboniq Brabonjić
Dedi Dedinje
Gushac Gušavac
Kaçandoll Kačandol
Kçiq i Madh Veliki Kičić
Kçiq i Vogël Malo Kičiće
Koprivë Kopriva
Koshtovë Košutovo
Kovaçicë Kovačica
Kutlloc Kutlovac
Lisicë Lisica
Lushtë Ljušta
Magjerë Mađera
Mazhiq Mažić
Melenicë Meljenica
Mitrovicë Kosovska Mitrovica
Ovçar Ovčare
Pirq Pirče
Rahovë Orahovo
Rashan Rašane
Rekë Reka
Rzhanë Ržana
Selac Seljance
Shipol Šipolje
Shupkovc Šupkovac
Stantërg Stari Trg
Stranë Strana
Suhodoll i Epërm Gornji Suvi Do
Suhodoll i Poshtëm Donji Suvi Do
Svinjarë Svinjare
Tërstenë Trstena
Tunel i Parë Prvi Tunel
Vaganicë Vaganica
Vërbnicë Vrbnica
Vidishiq Vidušić
Vidomiriq Vidomirić
Vinarc i Epërm Gornje Vinarce
Vinarc i Poshtëm Donje Vinarce
Vllahi Vlahinje
Zabërxhë Zabrđe
Zasellë Zasela
Zhabar i Epërm Gornje Žabare
Zhabar i Poshtëm Donje Žabare
Zijaqë Zijača

Leposaviq (Leposavić)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bare Bare
Bellobradë Belo Brdo
Beluqë Beluće
Berberishtë Berberište
Bërzancë Brzance
Bistricë Bistrica
Bistricë e Shalës Šaljska Bistrica
Borçan Borčane
Borovë Borova
Cerajë Ceranja
Crnatovë Crnatovo
Crven Crveni
Desetak Desetak
Dobravë Dobrava
Dren Dren
Dubokë Duboka
Gërkajë Grkaje
Gnezhdanë Gnježdane
Graniçan Graničane
Guli Gulije
Guvnishtë Guvnište
Isevë e Ulët Donje Isevo
Jarinje Jarinje
Jashanicë Jošanica
Jellakcë Jelakce
Kajkovë Kajkovo
Kamenicë Kamenica
Kërnin i Epërm Gornji Krnjin
Kërnin i Ulët Donji Krnjin
Kijevçiqë Kijevčiće
Koporiqë Koporiće
Koshuticë Košutica
Koshutovë Košutovo
Kostinpotok Kostin Potok
Krushçicë Kruščica
Krushevë Kruševo
Kutnje Kutnje
Leposaviq Leposavić
Leshak Lešak
Llazhinë Lazine
Lloznë Lozno
Majdevë Majdevo
Mekiniqe Mekiniće
Mihaliq Mioliće
Miokoviq Miokoviće
Moshnicë Mošnica
Ostraqë Ostraće
Pllakanicë Plakaonica
Pllaninicë Planinica
Popoc Popovce
Postenjë e Ibrit Ibarsko Postenje
Potomlë Potkomlje
Pridvoricë Pridvorica
Qirkoviq Ćirkoviće
Rëvatskë Rvatska
Rodel Rodelj
Rucmanc Rucmance
Seocë Seoce
Simiçiste Simičište
Sllatinë Slatina
Soçanicë Sočanica
Trebiqe Trebiće
Trikosë Trikose
Tvrgjan Tvrđan
Ulinje Ulije
Vitanoviq Vitanoviće
Vraqevë Vračevo
Vuçë Vuča
Zabërxhë Zabrđe
Zavratë Zavrata
Zemanicë Zemanica
Zërnosek Zrnosek

Lipjan (Lipljan)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Akllap Oklap
Babush i Muhaxherve Muhadžer Babuš
Baicë Banjica
Banullë Bandulić
Breg i Zi Crni Breg
Brus Brus
Bujan Bujance
Bukovicë Bukovica
Divlakë Divljaka
Dobrajë e Madhe Velika Dobranja
Dobrajë e Vogël Mala Dobranja
Dobratin Dobrotin
Gadime e Epërme Gornje Gadimlje
Gadime e Ulët Donje Gadimlje
Gllanicë Glanica
Gllavicë Glavica
Gllogoc Glogovce
Grackë e Vjetër Staro Gracko
Grackë e Vogël Malo Gracko
Gumnasellë Guvno Selo
Gushtericë e Epërme Gornja Gušterica
Gushtericë e Ulët Donja Gušterica
Hallaç i Madh Veliki Alaš
Hallaq i Vogël Mali Alaš
Hanroc Androvac
Janjevë Janjevo
Kleqkë Klečka
Kojskë Konjsko
Konjuh Konjuh
Kraishtë Krajište
Krojmir Krajmirovce
Leletiq Laletić
Lepi Lepina
Lipjan Lipljan
Lipovicë Lipovica
Livagjë Livađe
Llugaxhi Lugadžija
Llugë Lug
Magurë Magura
Marec Marevce
Medvec Medvece
Mirenë Mirena
Okosnicë Okosnica
Plitkoviq Plitković
Poturoc Poturovce
Qellopek Čelopek
Qylagë Čučuljaga
Radevë Radevo
Resinoc Rusinovce
Ribar i Madh Veliko Ribare
Ribar I Vogël Malo Ribare
Rubofc Rabovce
Rufc i Ri Novo Rujce
Rufc i Vjetër Staro Rujce
Shalë Sedlare
Shisharkë Šišarka
Skullan Skulanevo
Sllovi Slovinje
Smallushë Smoluša
Suhadoll Suvi Do
Teqë Teća
Tërbuc Trbovce
Topliqan Topličane
Torinë Torina
Varigoc Varigovce
Vërshec Vrševce
Vogaçicë Vogačica
Vrellë Vrelo
Vrellë e Goleshit Goleško Vrelo
Zllakuqan Zlokućane

Malishevë (Mališevo)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Astrazup Ostrozub
Balincë Balince
Banjë Banja
Bellanicë Belanica
Berishë Beriša
Bubavec Bobovac
Bubël Bublje
Carallukë Crni Lug
Carravranë Crnovrana
Damanek Domanek
Dragobil Dragobilje
Gajrak Gajrak
Garaqevë Goračevo
Golluboc Golubovac
Guriq Gorić
Janqishtë Jančište
Joviq Jović
Kërvasari Kravasarija
Kijevë Kijevo
Lladroc Ladrovac
Lladroviq Ladrović
Llapçevë Labučevo
Llashkadrenoc Vlaški Drenovac
Llazicë Lozica
Lubizhdë Ljubižda
Malishevë Mališevo
Marali Moralija
Maxharë Mađare
Millanoviq Milanović
Mirushë Miruša
Mleqan Mlečane
Ngucat Guncat
Pagarushë Pagaruša
Panorc Ponorac
Pllaqicë Pločice
Qypevë Čupevo
Rudë Rude
Senik Senik
Shkarashnik Skorošnik
Temeqinë Tumičina
Tërpezë Trpeza
Tërpezë e Poshtme Donja Trpeza
Turjakë Turjak
Vërmicë Vrmnica

Novobërdë (Novo Brdo)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bostan Bostane
Izvor Izvor
Jasenovik Jasenovik
Kllobukar Klobukar
Llabjan Labljane
Manishincë Manišince
Novobërdë Novo Brdo
Prekoc Prekovce
Tërniqec Trnićevce
Zebincë Zebince

Obiliq (Obilić)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Babimoc Babin Most
Bakshi Bakšija
Breznicë Breznica
Caravodicë Crkvena Vodica
Dobrosellë Dobro Selo
Graboc i Epërm Gornji Grabovac
Hade Ade
Hamidi Hamidija
Kozaricë Kozarica
Kryshevc Kruševac
Leshkoshiq Leskovčić
Llazarevë Lazarevo
Mazgit Mazgit
Milloshevë Miloševo
Minjerë e Kosovës Rudnik Kosovo
Obiliq Obilić
Plemetin Plemetina
Raskovë Raskovo
Shipitullë Šipitula
Siboc Sibovac

Rahovec (Orahovac)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bellacërkë Bela Crkva
Bërnjak Brnjača
Bratotin Bratotin
Brestoc Brestovac
Celinë Celina
Çifllak Čiflak
Dejnë Danjane
Dobidol Dobri Dol
Drenoc Drenovac
Gexhë Gedža
Hoçë e Madhe Velika Hoča
Hoçë e Vogël Mala Hoča
Kaznik Koznik
Kramovik Kramovik
Krushë e Madhe Velika Kruša
Mrasor Mrasor
Nagavc Nogavac
Nushpal Našpale
Opterushë Opteruša
Pastasellë Pusto Selo
Pataqan i Epërm Gornje Potočane
Pataqan i Poshtëm Donje Potočane
Petkoviq Petković
Polluzhë Poluža
Radostë Radoste
Rahovec Orahovac
Ratkoc Ratkovac
Reti e Poshtme Donje Retimlje
Retijë Retimlje
Sapniq Sopnić
Sarosh Saroš
Senoc Sanovac
Vrajak Vranjak
Xërxë Zrze
Zatriq Zatrić
Zoqishtë Zočište

Pejë (Peć)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Babiq Babiće
Baran Barane
Bellopaq Belopać
Bellopojë Belo Polje
Bllagajë Blagaje
Bogë Boge
Breg i Zi Crni Vrh
Brestovik Brestovik
Brezhanik Brežanik
Broliq Brolić
Buçan Bučane
Çallapek Čelopek
Dobërdol Dobri Do
Drelaj Drelje
Duboçak Dubočak
Dubovë Dubovo
Dugaivë Duganjive
Gllaviçicë Glavičica
Gllogjan Glođane
Gorazhdec Goraždevac
Graboc Grabovac
Haxhaj Hadžovići
Jabllanicë Jablanica
Jabllanicë e Madhe Velika Jablanica
Jabllanicë e Vogël Mala Jablanica
Kërstoc Krstovac
Kliçinë Klinčina
Koshutan Košutane
Kosuriq Kosurić
Kotradiq Kotradić
Kryshec Kruševac
Kuqishtë Kućište
Leshan Lješane
Lëvoshë Ljevoša
Lipë Lipa
Llabjan Labljane
Llaz-Bellopaq Laz Belopać
Llozhan Ložane
Llugagji Lugađija
Loxhë Lođa
Lubeniq Ljubenić
Lutogllavë Ljutoglava
Malaj Maljeviće
Millovanc Milovanac
Nabërgjan Nabrđe
Nakëll Naklo
Nepolë Nepolje
Novosellë Novo Selo
Osojë Osoje
Ozdrim Ozrim
Pavlan Plavljane
Pejë Peć
Pepiq Pepiće
Pishtan Pištane
Poçestë Počešće
Qyshk Ćuška
Radac Radavac
Ramun Romune
Rashiq Rašić
Raushiq Raušić
Rekë e Allagës Alagina Reka
Rosulë Rosulje
Ruhot Ruhot
Shkrel Škrelje
Shtupeq i Madh Veliki Štupelj
Shtupeq i Vogël Mali Štupelj
Sigë Siga
Stankaj Jošanica
Sverkë Svrke
Treboviq Trebović
Trestenik Trstenik
Turjakë Turjak
Vitomiricë Vitomirica
Vragoc Vragovac
Vranoc Vranovac
Zagërmë Zagrmlje
Zahaq Zahać
Zllapek Zlopek

Podujevë (Podujevo)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bajçinë Bajčina
Balloc Balovac
Barainë Baraina
Batllavë Batlava
Bellopojë Belo Polje
Bërvenik Brevnik
Bllatë Blato
Bradash Bradaš
Brainë Braina
Brecë Brece
Buricë Burince
Dobërdol Dobri Do
Dobratin Dobrotin
Dumnicë e Epërme Gornja Dubnica
Dumnicë e Poshtme Donja Dubnica
Dumosh Dumoš
Dvorishtë Dvorište
Dyz Duz
Gërdoc Grdovac
Gllamnik Glavnik
Godishnjak Godišnjak
Halabak Alabak
Herticë Hrtica
Kaçybeg Kačibeg
Kalaticë Kaljatica
Kërpimeh Krpimej
Kunushec Konjuševac
Kushevicë Kruševica
Letanc Letance
Livadicë Livadica
Lladoc Ladovac
Llapashticë e Epërme Gornja Lapaštica
Llapashticë e Poshtme Donja Lapaštica
Llaushë Lauša
Llugë Lug
Lluzhan Lužane
Lupç i Epërm Gornje Ljupče
Lupç i Poshtëm Donje Ljupče
Majac Majance
Merdar Merdare
Metehi Metohija
Metergoc Medregovac
Miroc Mirovac
Muhazob Mazap
Murgull Murgula
Obrançë Obrandža
Orllan Orlane
Pakashticë e Epërme Gornja Pakaštica
Pakashticë e Poshtme Donja Pakaštica
Penuhë Penduha
Peran Perane
Përpellac Prepolac
Podujevë Podujevo
Pollatë Palatna
Popovë Popovo
Potok Potok
Rakinicë Rakinica
Reçicë Rečica
Repë Repa
Revuq Revuće
Sallabajë Kisela Banja
Sfeqël Svetlje
Shajkoc Šajkovac
Shakovicë Šakovica
Shtedim Štedim
Siboc i Epërm Gornji Sibovac
Siboc i Poshtëm Donji Sibovac
Sllatinë Slatina
Surdull Surdula
Surkish Surkiš
Sylevicë Siljevica
Tërrnavë Trnava
Tërrnavicë Trnavica
Turuçicë Turučica
Velikarekë Velika Reka
Zakut Zakut
Zhiti Žitinje

Prishtinë (Priština)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Badoc Badovac
Ballaban Balaban
Barilevë Bariljevo
Bërnicë e Epërme Gornja Brnjica
Bërnicë e Poshtme Donja Brnjica
Besi Besinje
Busi Businje
Çagllavicë Čaglavica
Dabishec Dabiševac
Dragoc Dragovac
Drenoc Drenovac
Gllogovicë Glogovica
Graçanicë Gračanica
Grashticë Graštica
Hajkobillë Ajkobila
Hajvali Ajvalija
Keqekollë Kačikol
Kishnicë Kišnica
Koliq Kolić
Kolovicë Kojlovica
Kukavicë Kukavica
Lebanë Lebane
Llapllasellë Laplje Selo
Llukar Lukare
Makoc Makovac
Marec Marevce
Matiçan Matičane
Mramor Mramor
Nëntë Jugoviq Devet Jugovića
Nishec Niševce
Orlloviq Orlović
Prapashticë Propaštica
Preoc Preoce
Prishtinë Priština
Prugoc Prugovac
Radashec Radoševac
Rimanishtë Rimanište
Sharban Šarban
Shashkoc Šaškovac
Sinidol Sinji Dol
Siqevë Sićevo
Slivovë Slivovo
Sofali Sofalija
Sushicë Sušica
Teneshdoll Teneš Do
Trudë Trudna
Vranidoll Vrani Do
Zllash Zlaš
Zllatar Zlatare

Prizren

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Atmagjë Atmađa
Billushë Biluša
Caparc Caparce
Dedaj Dedaj
Dobrushtë Dobrušte
Dojnicë Dojnice
Drajçiq Drajčići
Dushanovë Dušanovo
Gërnçar Grnčare
Gjonaj Ðonaj
Gornjasellë Gornje Selo
Gorozhup Gorožup
Grazhdanik Graždanik
Hoçë e Qytetit Hoča Zagradska
Jabllanicë Jablanica
Jeshkovë Ješkovo
Kabash Kabaš
Kabash i Hasit Kabaš Has
Karashëngjergj Karašinđerđ
Kobajë Kobanja
Kojushë Kojuš
Korishë Koriša
Krajk Krajk
Krushë e Vogël Mala Kruša
Kushnin Kušnin
Kushtendil Kuštendil
Landovicë Landovica
Leskovec Leskovac
Lez Lez
Llokvicë Lokvica
Lubinjë e Epërme Gornje Ljubinje
Lubinjë e Poshtme Donje Ljubinje
Lubiqevë Ljubičevo
Lubizhdë Ljubižda
Lubizhdë e Hasit Ljubižda Has
Lukinaj Ljukinaj
Lutogllavë Ljutoglav
Malësi e Re Nova Šumadija
Mamushë Mamuša
Manastiricë Manastirica
Mazrek Mazrek
Medvec Medvece
Milaj Miljaj
Muradem Muradem
Mushnikovë Mušnikovo
Nashec Našec
Nebregoshtë Nebregošte
Novak Novake
Novosellë Novo Selo
Petrovë Petrovo Selo
Piranë Pirane
Pllanejë Planeja
Pllanjan Planjane
Poslishtë Poslište
Pouskë Pousko
Prizren Prizren
Randobravë Randubrava
Reçan Rečane
Romajë Romaja
Sërbicë e Epërme Gornja Srbica
Sërbicë e Poshtme Donja Srbica
Shkozë Škoza
Shpenadi Špinadija
Skorobishtë Skorobište
Smaç Smać
Sredskë Sredska
Struzhë Stružje
Trepetincë Trepetnica
Tupec Tupec
Velezhë Veleža
Vërbiqan Vrbičane
Vërmicë Vrbnica
Vlashnjë Vlašnja
Zhivinjan Živinjane
Zhur Žur
Zojz Zojić
Zym Zjum

Skënderaj (Srbica)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Abri e Poshtme Donje Obrinje
Aqarevë Ovčarevo
Bajë Banja
Baks Baks
Burojë Broćna
Çirez Ćirez
Çitak Čitak
Çubrel Čubrelj
Dashec Doševac
Izbicë Izbica
Klinë e Poshtme Donja Klina
Klinë e Epërme Gornja Klina
Klinë e Mesme Srednja Klina
Klladërnicë Kladernica
Kopiliq i Epërm Gornji Obilić
Kopiliq i Poshtëm Donji Obilić
Kostërc Kostrc
Kotorr Kotore
Kozhicë Kožica
Krasaliq Krasalić
Krasmiroc Krasmirovac
Kryshec Kruševac
Kuçicë Kućica
Leçinë Leočina
Likoc Likovac
Llaushë Lauša
Lubavec Ljubovac
Makërmal Makrmalj
Marinë Marina
Mikushnicë Mikušnica
Murgë Murga
Pemishtë Padalište
Plluzhinë Plužina
Polac Poljance
Prekaz i Epërm Gornje Prekaze
Prekaz i Poshtëm Donje Prekaze
Prelloc Prelovac
Radishevë Radiševo
Rakinicë Rakitnica
Rezallë Rezala
Runik Rudnik
Skënderaj Srbica
Syriganë Suvo Grlo
Tërnac Trnavce
Ticë Tica
Turiqec Turićevac
Tushilë Tušilje
Vajnikë Voćnjak
Vitak Vitak

Shtime (Štimlje)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Belincë Belince
Carralevë Crnoljevo
Davidoc Davidovce
Devetak Devetak
Dugë Duga
Gjurkoc Ðurkovce
Gllavicë Glavica
Godanc i Epërm Gornje Godance
Godanc i Poshtëm Donje Godance
Karaqicë Karačica
Llanishtë Lanište
Mollopolc Malopoljce
Muzeqinë Mužičane
Petrovë Petrovo
Petroviq Petrović
Pjetërshticë Petraštica
Raçak Račak
Rancë Rance
Rashincë Rašince
Shtime Štimlje
Topillë Topilo
Vojnoc Vojinovce
Zborc Zborce

Shtërpcë (Štrpce)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Beroc Berevce
Biti e Epërme Gornja Bitinja
Biti e Poshtme Donja Bitinja
Brezovicë Brezovica
Brod Brod
Drekoc Drajkovce
Firajë Firaja
Gotovushë Gotovuša
Izhancë Ižance
Jazhincë Jažince
Kashtanevë Koštanjevo
Sevcë Sevce
Shtërpcë Štrpce
Sushicë Sušiće
Vërbeshticë Vrbeštica
Viqë Viča

Suharekë (Suva Reka)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bllacë Blace
Budakovë Budakovo
Bukosh Bukoš
Çadrak Čajdrak
Delloc Delovce
Dobërdelan Dobrodeljane
Dubravë Dubrava
Duhël Dulje
Dvoran Dvorane
Gelancë Geljance
Gjinoc Ðinovce
Greiçec Grejčevce
Greikoc Grejkovce
Javor Javor
Kastërc Kostrce
Krushicë e Epërme Gornja Krušica
Krushicë e Poshtme Donja Krušica
Leshan Lešane
Luzhnicë Lužnica
Maqitevë Mačitevo
Mohlan Movljane
Mushtisht Mušutište
Nepërbisht Neprebište
Nishor Nišor
Papaz Papaz
Peqan Pećane
Popolan Popovljane
Reqan Rečane
Reshtan Raštane
Sallagrazhdë Selogražde
Samadrexhë Samodraža
Savrovë Savrovo
Semetisht Semetište
Sllapuzhan Slapužane
Sopijë Sopina
Staravuçinë Stara Vučina
Studençan Studenčane
Suharekë Suva Reka
Tërrnje Trnje
Vërshec Vrševce
Vraniq Vranić

Ferizaj (Uroševac)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Bablak Babljak
Babush i Serbëve Srpski Babuš
Balaj Balić
Bibaj Biba
Burrnik Burnik
Cërnillë Crnilo
Doganaj Doganjevo
Dramjak Dramnjak
Ferizaj Uroševac
Fshat i Vjetër Staro Selo
Gaçkë Gatnje
Gërlicë Grlica
Gremë Grebno
Jezerc Jezerce
Komogllavë Kamena Glava
Koshare Košare
Kosinë Kosin
Lloshkobare Laškobare
Manastirc Manastirce
Mirash Miraš
Mirosalë Mirosavlje
Muhoc Muhovce
Nekodim Nekodim
Nerodime e Poshtme Donje Nerodimlje
Nerodime e Epërme Gornje Nerodimlje
Papaz Papaz
Pleshinë Plešina
Pojatë Pojatište
Prelez i Jerlive Jerli Prelez
Prelez i Muhaxherëve Muhadžer Prelez
Rahovicë Rahovica
Rakaj Raka
Sazli Sazlija
Slivovë Slivovo
Softaj Softović
Sojevë Sojevo
Surqinë Svrčina
Talinoc i Jerlive Jerli Talinovac
Talinoc i Muhaxherëve Muhadžer Talinovac
Dardani Tankosić
Tërrn Trn
Varosh Varoš Selo
Zaskok Zaskok
Zllatar Zlatare

Viti (Vitina)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Ballancë Balance
Beguncë Begunce
Binça Binač
Budrikë e Epërme Gornja Budrika
Buzovik Buzovik
Çifllak Čiflak
Debelldeh Debelde
Devajë Devaja
Drobesh Drobeš
Gërmovë Grmovo
Gërnçar Grnčar
Gjylekar Ðelekare
Goden i Madh Veliki Goden
Gushicë Gušica
Kabash Kabaš
Kllokot Klokot
Letnicë Letnica
Lubishtë Ljubište
Mjak Mijak
Mogillë Mogila
Podgorc Podgorce
Pozharan Požaranje
Radivojc Radivojce
Ramjan Donje Ramnjane
Ramnishtë Ravnište
Remnik Ribnik
Sadovinë e Çerkezve Čerkez Sadovina
Sadovinë e Jerlive Jerli Sadovina
Shashar Šašare
Sllatinë e Epërme Gornja Slatina
Sllatinë e Poshtme Donja Slatina
Smirë Smira
Stubëll e Epërme Gornja Stubla
Stubëll e Poshtme Donja Stubla
Tërpezë Trpeza
Tërstenik Trstenik
Vërban Vrban
Vërboc Vrbovac
Vërnakollë Vrnavokolo
Vërnez Vrnez
Viti Vitina
Zhiti Žitinje

Vushtrri (Vučitrn)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Akrashticë Okraštica
Balincë Balince
Banjskë Banjska
Beçiq Bečić
Beçuk Benčuk
Begaj Novo Selo Begovo
Bivolak Bivoljak
Boshlan Bošljane
Brusnik Brusnik
Bukosh Bukoš
Ceceli Cecelija
Dalak Doljak
Dobërllukë Dobra Luka
Druar Drvare
Duboc Dubovac
Dumnicë e Epërme Gornja Dubnica
Dumnicë e Llugës Lug Dubnica
Dumnicë e Poshtme Donja Dubnica
Galicë Galica
Gllavatin Glavotina
Gojbulë Gojbulja
Gracë Grace
Gumnishtë Gumnište
Hercegovë Hercegovo
Karaçë Karače
Kollë Kolo
Kunovik Kunovik
Kurillovë Kurilovo
Liqej Jezero
Lumadh Velika Reka
Mavriq Mavrić
Maxhunaj Novo Selo Mađunsko
Mihaliq Mijalić
Miraçë Miroče
Nedakoc Nedakovac
Novolan Nevoljane
Oshlan Ošljane
Pantinë Pantina
Pasomë Pasoma
Pestovë Pestovo
Prelluzhë Prilužje
Reznik Resnik
Ropicë Ropica
Samadrexhë Samodreža
Sfaraçak i Epërm Gornji Svračak
Sfaraçak i Poshtëm Donji Svračak
Shalë Šalce
Shlivovicë Šljivovica
Shtitaricë Štitarica
Skoçan Skočna
Skromë Skrovna
Sllakoc Slakovce
Sllatinë Slatina
Smrekonicë Smrekovnica
Stanoc i Epërm Gornje Stanovce
Stanoc i Poshtëm Donje Stanovce
Stroc Strovce
Studime e Epërme Gornja Sudimlja
Studime e Poshtme Donja Sudimlja
Taraxhë Taradža
Tërllobuq Trlabuć
Vërnicë Vrnica
Vesekoc Vesekovce
Vilanc Viljance
Vushtrri Vučitrn
Zagorë Zagorje
Zhilivodë Žilivoda

Zubin Potok

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Babiq Babiće
Babudovicë Babudovica
Bajnoviqe Bojnoviće
Banjë Banja
Bërnjak Brnjak
Breg i Madh Velji Breg
Bube Bube
Burllatë Burlate
Çabër Čabra
Çeqevë Čečevo
Çeshanoviq Češanoviće
Çitlluk Čitluk
Crepulë Crepulja
Dobroshevinë Dobroševina
Dragalicë Dragalica
Drainoviq Drainoviće
Dren Dren
Gazivodë Gazivode
Jabukë Jabuka
Jagnjenicë Jagnjenica
Jasenovik i Epërm Gornji Jasenovik
Jasenovik i Poshtëm Donji Jasenovik
Junakë Junake
Kalludër e Madhe Velika Kaludra
Kalludër e Vogël Mala Kaludra
Kërligatë Krligate
Kijec Kijevce
Kleçkë Klečke
Kobillogllavë Kobilja Glava
Kopiloviq Kopiloviće
Kovaçë Kovače
Kozarevë Kozarevo
Lluçkarekë Lučka Reka
Megjipotok Međeđi Potok
Okllac Oklace
Padinë Padine
Paruc Paruci
Prelez Prelez
Presekë Preseka
Prevlak Prevlak
Pridvoricë Pridvorica
Rançiq Rančiće
Rezallë Rezala
Rujishtë Rujište
Shipovë Šipovo
Shtuoc Štuoce
Stërnac i Epërm Gornji Strmac
Tushiqë Tušiće
Uglar Ugljare
Varragë e Epërme Gornje Varage
Varragë e Poshtme Donje Varage
Vërbë Vrba
Vitakovë Vitakovo
Vojmisliq Vojmisliće
Vukojeviq Vukojeviće
Zagragjë Zagrađe
Zagul Zagulje
Zeqeviç Zečeviće
Zharevë Žarevi
Zubin Potok Zubin Potok
Zupç Zupče

Zveçan (Zvečan)

Name (Albanian) Name (Serbian) Coordinates
Banjskë Banjska
Banovdoll Banov Do
Boletin Boljetin
Bresnicë Bresnica
Dolan Doljane
Graboc Grabovac
Grizhan Grižani
Izvor Izvori
Joshevik Joševik
Kamenicë Kamenica
Korilë Korilje
Kullë Kula
Lipë Lipa
Lipovicë Lipovica
Llokvë Lokva
Llovac Lovac
Llozishtë Lozište
Maticë Matica
Mekidoll Meki Do
Potok i Jankut Jankov Potok
Rahovicë Oraovica
Rekë e Banjskës Banjska Reka
Rudar i Madh Veliko Rudare
Rudar i Vogël Malo Rudare
Rudinë Rudine
Sendojë Sendo
Sërboc Srbovac
Suhadoll i Banjës Banjski Suvi Do
Vallaq Valač
Vilishtë Vilište
Zhazhë Žaža
Zherovnicë Žerovnica
Zhitkoc Žitkovac
Zveçan Zvečan
Zveçan i Vogël Mali Zvečan

See also

References