Tibetan numerals is the numeral system of the Tibetan script and a variety of the Hindu–Arabic numeral system. It is used in the Tibetan language[1][2] and has a base-10 counting system.[3] The Mongolian numerals were also developed from the Tibetan numerals.[4][5]

Cardinal numbers

Hindu-Arabic numeral Tibetan numeral Tibetan word Romanisation
0 ཀླད་ཀོར་ laykor
1 གཅིག་ chig [t͡ɕi˥˩]
2 གཉིས་ nyi [ȵiː˥˥]
3 གསུམ་ sum [sum˥˥]
4 བཞི་ shi [ɕi˩˧]
5 ལྔ་ nga [ŋa˥˥]
6 དྲུག་ trug [ʈ͡ʂʰu˩˧˨]
7 བདུན་ dün [tỹ˩˧]
8 པརྒྱད་ gyay [cɛː˩˧˨]
9 དགུ་ gu [ku˩˧]

Extended numbers

Hindu-Arabic numeral Tibetan numeral Tibetan word Romanisation
10 ༡༠ བཅུ་ chu
11 ༡༡ བཅུ་གཅིག་ chu ji
12 ༡༢ བཅུ་གཉིས་ chu nyi
13 ༡༣ བཅུ་གསུམ་ chok sum
14 ༡༤ བཅུ་བཞི་ chu shi
15 ༡༥ བཅུ་ལྔ་ cho nga
16 ༡༦ བཅུ་དྲུག་ chu du
17 ༡༧ བཅུ་བདུན་ chug dün
18 ༡༨ བཅུ་པརྒྱད chu gyay
19 ༡༩ བཅུ་དགུ་ chu gu
20 ༢༠ ཉི་ཤུ་ nyi shu
30 ༣༠ སུམ་ཅུ sum ju
40 ༤༠ བཞི་བཅུ ship ju
50 ༥༠ ལྔ་བཅུ ngap ju
60 ༦༠ དྲུག་ཅུ trug chu
70 ༧༠ བདུན་ཅུ dün ju
80 ༨༠ བརྒྱད་ཅུ gyay ju
90 ༩༠ དགུ་བཅུ gup ju
100 ༡༠༠ བརྒྱ་ gya
1,000 ༡༠༠༠ སྟོང་ tong
10,000 ༡༠༠༠༠ ཁྲི་ khri
1,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠ ས་ཡ་ sa ya
10,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠༠ བྱེ་བ་ bye ba
100,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠༠༠ དུང་ཕྱུར་ dung phyur
1,000,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཐེར་འབུམ་ ther 'bum
10,000,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ་ ther 'bum chen po
100,000,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཁྲག་ཁྲིག་ khrag khrig
1,000,000,000,000 ༡༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་ khrag khrig chen po

Ordinals

Hindu-Arabic numeral Tibetan numeral Tibetan ordinal word Romanisation
1 དང་པོ་ dang po [tʰaŋ˩˧.ko˥˥]
2 གཉིས་པ་ nyi pa
3 གསུམ་པ་ sum pa
4 བཞི་པ་ shi pa
5 ལྔ་པ་ nga pa
6 དྲུག་པ་ trug pa
7 བདུན་པ་ dün pa
8 བརྒྱད་པ་ gyay pa
9 དགུ་པ་ gu pa
10 ༡༠ བཅུ་པ་ chu pa

Fractions

Tibetan fractions
Fractions -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

See also

References

  1. ^ "Tibetan (བོད་སྐད)". Omniglot. Retrieved 19 December 2020.
  2. ^ "Numbers in Tibetan". Omniglot. Retrieved 19 December 2020.
  3. ^ Tournadre, Nicolas; Dorje, Sangda (2003). Manual of Standard Tibetan: Language and civilization. Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications. ISBN 1559391898. OCLC 53477676.
  4. ^ Chrisomalis, Stephen (2010). Numerical Notation: A Comparative History. Cambridge University Press. ISBN 9780521878180.
  5. ^ "The Unicode® Standard Version 10.0 – Core Specification: South and Central Asia-II" (PDF). Unicode.org. Retrieved 3 December 2017.