The following is a partial list of people significant to the Three Kingdoms period (220–280) of Chinese history. Their romanised names start with the letter X.

X

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home
(present-day location)
Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Lady Xi
習氏
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Pang Lin's wife Cao Wei Shu Han
Xi Jia
郤嘉
Politician Cao Wei
Xi Jian
郤儉
188 Yangcheng (Dengfeng, Henan) Politician Han dynasty
Xi Jian
郤儉
Yingchuan (Xuchang, Henan) Fangshi Cao Wei
Xi Long
習隆
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Shu Han
Xi Shou
習授
Nan County (Jingzhou, Hubei) Cao Wei
Xi Su
襲肅
General Eastern Wu Han dynasty
Xi Wen
習溫
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Eastern Wu
Xi Xi
奚熙
General Eastern Wu
Xi Yi
郤揖
Yanshi, Henan (Yanshi, Henan) General Cao Wei Shu Han
Xi Yingxi
習英習
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Noble Lady Eastern Wu
Xi Zhen
習禎
Wenxiang
文祥
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Xi Zhen
習珍
220 Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Liu Bei
Xi Zheng
郤正
Lingxian
令先
278 Yanshi, Henan (Yanshi, Henan) Politician Jin dynasty Shu Han Sanguozhi vol. 42.
Xi Zhicai
戲志才
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor, politician Cao Cao
Xi Zhong
習忠
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Lady Xia
夏氏
Mother of Empress Mao Cao Wei
Xia Mou
夏牟
General Han dynasty
Xia She
夏舍
228 General Cao Wei
Xia Yi
夏逸
Politician Cao Wei
Xia Yu
夏育
General Han dynasty
Xia Yun
夏惲
189 Eunuch Han dynasty
Xia Rong
夏榮
Fangshi
Xia Zhao
夏昭
General Yuan Shao
Lady Xiahou
夏侯氏
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Zhang Fei's wife Shu Han Cao Cao
Xiahou Ba
夏侯霸
Zhongquan
仲權
259 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Shu Han Cao CaoCao Wei
Xiahou Bao
夏侯褒
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin dynasty
Xiahou Ben
夏侯本
Politician Cao Wei
Xiahou Bo
夏侯博
General Liu Bei
Xiahou Cheng
夏侯稱
Shuquan
叔權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Xiahou Cheng
夏侯承
Politician Eastern Wu
Xiahou Chong
夏侯充
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Dun
夏侯惇
Yuanrang
元讓
220 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei Sanguozhi vol. 9.
Xiahou Feng
夏侯奉
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou He
夏侯和
Yiquan
義權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Jin dynasty Cao Wei
Xiahou Heng
夏侯衡
Boquan
伯權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Hui
夏侯惠
Zhiquan
稚權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Cao Wei
Xiahou Hui
夏侯徽
Yuanrong

媛容

211 234 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Sima Shi's wife Cao Wei
Xiahou Ji
夏侯績
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Jun
夏侯駿
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Jin dynasty Cao Wei
Xiahou Lan
夏侯蘭
Zhending, Changshan (South of Zhengding, Hebei) General Shu Han Cao Cao
Xiahou Lian
夏侯廉
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Lingnü
夏侯令女
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Xiahou Mao
夏侯楙
Zilin
子林
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Rong
夏侯榮
Youquan
幼權
219 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Cao
Xiahou Ru
夏侯儒
Junlin
俊林
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Shang
夏侯尚
Boren
伯仁
225 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei Sanguozhi vol. 9.
Xiahou Wei
夏侯威
Jiquan
季權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Cao Wei
Xiahou Wenning
夏侯文寧
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Xian
夏侯咸
General Cao Wei
Xiahou Xian
夏侯獻
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Xuan
夏侯玄
Taichu
太初
209 254 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician, scholar Cao Wei Sanguozhi vol. 9.
Xiahou Yi
夏侯廙
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin dynasty Cao Wei
Xiahou Yuan
夏侯淵
Miaocai
妙才
219 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Cao Sanguozhi vol. 9.
Xiahou Zhan
夏侯湛
Xiaoruo
孝若
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Jin dynasty Jin Shu vol. 55.
Xiahou Zhuang
夏侯莊
Zhongrong
仲容
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin dynasty
Xiahou Zijiang
夏侯子江
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Zizang
夏侯子臧
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Zuan
夏侯纂
Politician Shu Han
Xiahou Zuo
夏侯佐
266 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin dynasty
Xiang Chong
向寵
240 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) General, politician Shu Han Sanguozhi vol. 41.
Xiang Chong
向充
Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) Politician Cao Wei Shu Han
Xiang Cun
向存
214 General Liu Zhang
Xiang Ju
向舉
Advisor Shu Han Liu Zhang
Xiang Jun
項峻
Politician, writer Eastern Wu
Xiang Kai
襄楷
Gongju
公矩
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong) Fangshi Han dynasty Houhanshu vol. 30. (Part.2)
Xiang Lang
向朗
Juda
巨達
247 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) Advisor, politician Shu Han Liu Biao Sanguozhi vol. 41.
Xiang Tiao
向條
Wenbao
文豹
Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) General, politician Jin dynasty Shu Han Sanguozhi vol. 41.
Xiang Xiong
向雄
Maobo
茂伯
Shanyang County (Jinxiang County, Shandong) Politician Jin dynasty Cao Wei Jin Shu vol. 48.
Xiang Xiu
向秀
Ziqi
子期
227 272 Henei (Southwest of Wuzhi County, Henan) Politician, scholar Jin dynasty Cao Wei Jin Shu vol. 49.
Xiang Xu
向栩
Fuxing
甫興
184 Henei County (Jiaozuo, Wuzhi County, Henan) Politician Han dynasty Houhanshu vol. 81.
Xianyu Dan
鮮于丹
General Eastern Wu
Xianyu Fu
鮮于輔
Yuyang (Miyun County, Beijing) General Cao Wei Liu Yu
Xianyu Si
鮮于嗣
General Cao Wei
Xianyu Yin
鮮于銀
General Liu Yu
Xiao Jian
蕭建
Donghai (Tancheng County, Shandong) Politician Han dynasty
Lady Xie
謝氏
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Noble lady Eastern Wu Sanguozhi vol. 50.
Xie Biao
解𢢼
General Cao Wei
Xie Cheng
謝承
Weiping
偉平
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician, writer Eastern Wu
Xie Chong
謝崇
Shanyin, Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Xie Ci
謝慈
Xiaozong
孝宗
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Advisor Eastern Wu
Xie Fei
謝斐
Kuaiji County, Shanyin (Shaoxing, Yuecheng District, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Xie Gai
謝該
Wenyi
文儀
Nanyang County, Zhangling (Zaoyang, Hubei) Politician, scholar Han dynasty Houhanshu vol. 79. (part.2)
Xie Gong
謝厷
Advisor, politician Eastern Wu
Xie Hong
解弘
General Cao Wei
Xie Hong
謝宏
General Eastern Wu
Xie Huan
謝奐
Politician Cao Cao Han dynasty
Xie Ji
謝姬
Noble lady Eastern Wu
Xie Jing
謝旌
General Eastern Wu
Xie Jing
謝景
Shufa
叔發
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Eastern Wu
Xie Jiong
謝煚
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Han dynasty
Xie Jun
解儁
Politician Cao Wei
Xie Qi
謝奇
Lujiang County (Lujiang County, Anhui) General Cao Wei
Xie Shun
謝順
General Cao Wei
Xie Tan
謝譚
Xie Xu
謝勖
Shanyin, Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Xie Yuan
謝淵
Xiude
休德
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Xie Zan
謝贊
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Xie Zhen
謝貞
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Han dynasty
Xie Ziwei
謝子微
Runan County, Zhaoling (Luohe, Henan) Han dynasty
Xiegui'ni
泄歸泥
Tribal leader Xianbei
Xin Chang
辛敞
Taiyong
泰雍
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) General Jin dynasty Cao Wei
Xin Cheng
鐔承
Gongwen
公文
Guanghan (Shehong County, Sichuan) Politician Shu Han
Xin Ji
辛機
Politician Cao Wei
Xin Pi
辛毗
Zuozhi
佐治
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei Yuan Shao Sanguozhi vol. 25.
Xin Ping
辛評
Zhongzhi
仲治
204 Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor Yuan Tan Yuan Shao
Xin Xianying
辛憲英
191 269 Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan)
Xing Ju
邢舉
General Han dynasty
Xing Yong
邢顒
Zi'ang
子昂
223 Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) Politician Cao Wei Sanguozhi vol. 12.
Xing You
邢友
Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) Politician Cao Wei
Xing Zhen
邢貞
Politician Cao Wei
Xiong Mu
熊睦
Advisor Eastern Wu
Xiu Yun
修允/脩允
Linchuan, Yangzhou (Nancheng County, Jiangxi) General Eastern Wu
Xiu Ze
修則/脩則
268 Linchuan, Yangzhou (Nancheng County, Jiangxi) General Eastern Wu
Xiuwulu
修武盧
Tribal leader Wuhuan
Lady Xu
徐氏
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble lady Eastern Wu Sanguozhi vol. 50.
Lady Xu
徐氏
Noble lady Eastern Wu
Xu Ba
徐霸
Yang County, Hedong (Southeast of Hongdong County, Shanxi) Cao Wei
Xu Biao
徐彪
Zhongyu
仲虞
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Xu Can
徐粲
Politician Eastern Wu
Xu Chang
許昌
Kuaiji County (Shaoxing, Zhejiang) Rebel leader
Xu Chu
許褚
Zhongkang
仲康
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei Xu Zhu in RTK games.
Xu Ci
許慈
Rendu
仁篤
Nanyang (Nanyang, Henan) Scholar, politician Shu Han Sanguozhi vol. 42.
Xu Cun
徐存
General Eastern Wu
Xu Dan
許耽
Danyang (Xuancheng, Anhui) General Liu Bei
Xu Deng
徐登
Minzhong (Quanzhou, Fujian) Fangshi
Xu Ding
許定
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xu Feng
徐奉
184 Eunuch Han dynasty
Xu Gai
徐蓋
Yang County, Hedong (Southeast of Hongdong County, Shanxi) Politician Cao Wei
Xu Gan
徐幹
Weichang
偉長
170 217 Beihai (West of Changle County, Shandong) Scholar
Xu Gong
許貢
Politician Han dynasty
Xu Gu
徐顧
General Sun Quan
Xu Guo
許國
Nanyang County (Nanyang, Henan) Jin dynasty Shu Han
Xu He
徐和
Jinanguo (Zhangqiu, Shandong) Rebel leader Yellow Turban rebels
Xu Huang
徐晃
Gongming
公明
227 Yang County, Hedong (Southeast of Hongdong County, Shanxi) General Cao Wei Sanguozhi vol. 17.
Xu Hun
許混
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Politician Cao Wei
Xu Ji
徐箕
Cao Wei
Xu Jiao
徐矯
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Xu Jilong
徐季龍
Kaiming
開明
Politician Cao Wei
Xu Jing
許靖
Wenxiu
文休
222 Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Advisor, politician Shu Han Kong Zhou, Xu Gong, Wang Lang, Liu Zhang Sanguozhi vol. 38.
Xu Ju
許據
Gaoyang (Gaoyang County, Hebei) General, politician Cao Wei
Xu Kai
徐楷
Ju County, Langya (Ju County, Shandong) General Eastern Wu
Xu Kun
徐琨
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Xu Ling
徐陵
Yuanda
元大
Taimo, Kuaiji (Quzhou, Zhejiang) General, politician Eastern Wu
Xu Miao
徐邈
Jingshan
景山
171 249 Guangyang (Daxing District, Beijing) Politician Cao Wei Sanguozhi vol. 27.
Xu Min
許旻
250 General Eastern Wu
Xu Ping
徐平
Boxian
伯先
Taimo, Kuaiji (Quzhou, Zhejiang) General, politician Eastern Wu
Xu Qi
徐旗
Politician Eastern Wu
Xu Qian
許乾
Warlord
Xu Qin
許欽
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Shu Han
Xu Qin
徐欽
Haixi County, Guangling (Guannan County, Jiangsu) Cao Wei
Xu Qiu
徐璆
Mengyu
孟玉
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Cao Cao Han dynasty Houhanshu vol. 48.
Xu Rong
徐榮
192 Xiangping / Xuantu, Liaodong General Dong Zhuo
Xu Shang
徐商
General Cao Wei
Xu Shao
許劭
Zijiang
子將
150 195 Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Commentator Houhanshu vol. 68.
Xu Shao
許韶
Kuaiji County (Shaoxing, Zhejiang) Rebel leader
Xu Shao
徐紹
General Cao Wei Eastern Wu
Xu Sheng
徐盛
Wenxiang
文響
Ju County, Langya (Ju County, Shandong) General Eastern Wu Sanguozhi vol. 55.
Xu Shu
徐庶
Yuanzhi
元直
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor, politician Cao Wei Liu Bei
Xu Shulong
許叔龍
Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Politician Shu Han
Xu Si
許汜
Advisor Liu Biao Zhang Miao, Cao Cao, Lu Bu
Xu Ta
徐他
199 Cao Cao
Xu Tong
徐統
Dongguan, Langya (Yishui County, Shandong) Politician Cao Wei
Xu Wu
徐武
Guangyang (Daxing District, Beijing) Politician Cao Wei
Xu Xi
徐翕
Cao Cao Lü Bu
Xu Xiang
徐詳
Ziming
子明
Wu County, Wucheng (Huzhou, Zhejiang) General Eastern Wu
Xu Xiang
許相
189 Politician Han dynasty
Xu Xu
許栩
Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Politician Han dynasty
Xu Xuan
徐宣
Baojian
寶堅
167 236 Haixi County, Guangling (Guannan County, Jiangsu) Politician Cao Wei Sanguozhi vol. 22.
Xu Xun
徐勳
Politician Yuan Shao
Xu Xun
許勛
Nanyang County (Nanyang, Henan) Scholar Shu Han
Xu Yan
許晏
233 General Eastern Wu
Xu Yang
許瑒
Weijun Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Politician Han dynasty Houhanshu vol. 82. (Part.1)
Xu Yi
徐奕
Jicai
季才
219 Dongguan (Yishui County, Shandong) Politician Cao Cao Sanguozhi vol. 12.
Xu Yi
許儀
263 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xu Yi
徐逸
General Sun Ce
Xu Yi
徐揖
Politician Han dynasty
Xu Yi
徐毅
Cao Cao
Xu Yin
徐胤
General Jin dynasty
Xu Ying
徐英
Boji
伯濟
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Xu You
許攸
Ziyuan
子遠
204 Nanyang (Nanyang, Henan) Advisor Cao Cao Yuan Shao
Xu You
許攸
Politician Cao Wei Han dynasty
Xu You
許游
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Politician Shu Han
Xu Yuan
徐元
General Eastern Wu
Xu Yuan
徐原
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Advisor Eastern Wu
Xu Yuanxian
徐元賢
Xu Yun
許允
Advisor Shu Han
Xu Yun
許允
Shizong
士宗
Gaoyang (Gaoyang County, Hebei) General Cao Wei
Xu Zhang
許章
Han dynasty
Xu Zhao
許昭
General Han dynasty
Xu Zhen
徐真
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Lady Xu's grandfather
Xu Zheng
徐整
Politician, writer Eastern Wu
Xu Zhi
徐质
254 General Cao Wei
Xu Zhi
徐質
225 General Cao Wei
Xu Zhi
許芝
Politician Cao Wei
Xu Zhong
徐忠
General Sun Quan
Xu Zong
許綜
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin dynasty
Xu Zong
徐宗
Yuzhang (Nanchang, Jiangxi) General Eastern Wu
Xu Zuo
徐祚
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Xuan Fan
宣璠
General Dong Zhuo
Xuan Jing
宣靖
Shanyang County (Jining, Shandong) Han dynasty
Xuan Long
宣隆
Politician Cao Wei
Xue Fang
薛房
Dong County, Dong'a (Yanggu County, Shandong) Politician Han dynasty
Xue Hong
薛洪
Politician Cao Wei Zhang Yang
Xue Lan
薛蘭
195 General Lü Bu
Xue Li
薛禮
195 Advisor Liu Yao
Xue Lingyun
薛靈芸
Zhending, Changshan (South of Zhengding, Hebei) Palace maid Cao Wei
Xue Qi
薛齊
Yifu
夷甫
General Jin dynasty Shu Han, Cao Wei
Xue Qiao
薛喬
General Cao Wei
Xue Sheng
薛勝
General Jin dynasty
Xue Ti
薛悌
Xiaowei
孝威
173 240 Dong county, Yanzhou (Puyang, Henan) General Cao Wei
Xue Xia
薛夏
Xuansheng
宣聲
Hanyang (Tianshui, Gansu) Scholar, politician Cao Wei
Xue Xu
薛珝
207 270 Zhuyi, Pei (Suixi County, Anhui) General, politician Eastern Wu
Xue Ying
薛瑩
Daoyan
道言
282 Zhuyi, Pei (Suixi County, Anhui) Politician Eastern Wu
Xue Yong
薛永
Maochang
茂長
Politician Shu Han
Xue Yu
薛郁
Shanyang County (Jining, Shandong) Han dynasty
Xue Zhou
薛州
Rebel leader
Xue Zong
薛綜
Jingwen
敬文
243 Zhuyi, Pei (Suixi County, Anhui) Advisor, politician, scholar Eastern Wu Sanguozhi vol. 53.
Xun Biao
荀彪
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Can
荀粲
Fengqian
奉倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Astrologer Cao Wei
Xun Chen
荀諶
Youruo
友若
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor Yuan Shao Han Fu
Xun Dan
荀憺
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin dynasty
Xun Fu
荀旉
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han dynasty
Xun Gun
荀緄
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han dynasty
Xun Han
荀甝
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Hong
荀閎
Zhongmao
仲茂
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Hui
荀煇
Jingwen
景文
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin dynasty
Xun Ji
荀緝
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor Cao Cao
Xun Jian
荀儉
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han dynasty
Xun Jing
荀靖
Shuci
叔慈
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Hermit
Xun Jun
荀頵
Wenbo
溫伯
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Kai
荀愷
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Jin dynasty Cao Wei
Xun Kui
荀悝
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Jin dynasty
Xun Qi
荀祈
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han dynasty
Xun Qu
荀衢
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han dynasty
Xun Rong
荀融
Boya
伯雅
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Cao Wei
Xun Shao
荀紹
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Shen
荀詵
Manqian
曼倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Cao Wei
Xun Shen
荀詵
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han dynasty
Xun Shi
荀適
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Shuang
荀爽
Ciming
慈明
128 190 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Dong Zhuo Han dynasty Houhanshu vol. 62.
Xun Su
荀肅
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Dong Zhuo
Xun Tao
荀燾
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han dynasty
Xun Wang
荀汪
Mengci
孟慈
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han dynasty
Xun Wei
荀緯
Gonggao
公高
182 223 Henai County (Jiaozuo, Wuzhi County, Henan) Advisor, politician Cao Wei Han dynasty
Xun Xu
荀勖
Gongzeng
公曾
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin dynasty Cao Wei Jin Shu vol. 39.
Xun Yan
荀衍
Xiuruo
休若
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Han dynasty
Xun Yi
荀顗
Jingqian
景倩
274 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin dynasty Cao Wei Jin Shu vol. 39.
Xun Yi
荀霬
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Cao Wei
Xun Yi
荀廙
Politician Cao Wei
Xun Yin
荀愔
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han dynasty
Xun You
荀攸
Gongda
公達
157 214 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor, politician Cao Cao Han dynasty Sanguozhi vol. 10.
Xun Yu
荀彧
Wenruo
文若
163 212 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor, politician Cao Cao Han Fu, Yuan Shao Houhanshu vol. 70; Sanguozhi vol. 10.
Xun Yu
荀俁
Shuqian
叔倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Yu
荀寓
Jingbo
景伯
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin dynasty
Xun Yu
荀禹
General Cao Wei
Xun Yue
荀悦
Zhongyu
仲豫
148 209 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician, writer Han dynasty Houhanshu vol. 62.
Xun Yun
荀惲
Changqian
長倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General, politician Cao Wei

References