The following is a partial list of people significant to the Three Kingdoms period (220–280) of Chinese history. Their romanised names start with the letter F.

F

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home
(present-day location)
Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Fa Miao
法邈
Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) Politician Shu Han Sanguozhi vol. 37.
Fa Yan
法衍
Jimou
季謀
Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) Politician Han dynasty Sanfu Jue Lu Zhu annotation in Sanguozhi vol. 37.
Fa Zhen
法真
Gaoqing
高卿
100 188 Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) Hermit Houhanshu vol. 83.
Fa Zheng
法正
Xiaozhi
孝直
176 220 Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) Advisor, general, politician Liu Bei Liu Zhang Sanguozhi vol. 37.
Lady Fan
樊氏
Noble lady Zhao Fan Han dynasty
Fan A
樊阿
Physician
Fan Changsheng
范長生
Yuanshou
元壽
219 318 Danxin (Fuling District, Chongqing Taoist
Fan Chou
樊稠
195 Jincheng (around Lanzhou, Gansu and Xining, Qinghai) General Dong Zhuo Houhanshu vol. 72; Sanguozhi vol. 6.
Fan Fang
范方
General Gongsun Zan
Fan Jian
樊建
Changyuan
長元
Yiyang (Tongbai County, Henan) Politician Shu Han Sanguozhi vol. 35.
Fan Jun
范頵
Liang, Henanyin (Ruzhou, Henan) Politician Jin dynasty
Fan Ling
樊陵
Deyun
德雲
189 Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Han dynasty
Fan Ling
范陵
General Cao Wei
Fan Miao
番苗
Jiuzhen County (Thanh Hoa, Vietnam) Han dynasty
Fan Min
樊敏
Shengda
升達
119 203 Qingyi (Lushan County, Sichuan) Politician Han dynasty
Fan Neng
樊能
General Liu Yao Sanguozhi vol. 46, 49.
Fan Pu
樊普
Han dynasty
Fan Qi
樊岐
General Shu Han
Fan Qiang
范彊
General Sun Quan Shu Han Fan Jiang in novel.
Fan Qin
繁欽
Xiubo
休伯
218 Yingchuan (Yuzhou, Henan) Scholar, politician Cao Cao Han dynasty
Fan Shen
范慎
Xiaojing
孝敬
274 Guangling (Jiangdu District, Jiangsu) General Eastern Wu
Fan Xian
范先
Hedong (Xia County, Shanxi) General Cao Wei
Fan Xin
番歆
Jiuzhen County (Thanh Hoa, Vietnam) General Han dynasty
Fan Xiong
范熊
284 Tribal leader Eastern Wu Champa
Fan Yao
范耀
Guangling (Jiangdu District, Jiangsu) Eastern Wu
Fan Yi
氾嶷
General Lü Bu
Fan You
樊友
Politician Shu Han
Fan Zeng
范曾
Zimin
子閔
General Han dynasty
Fan Zhan
范旃
Tribal leader Funan
Fan Zhen
樊震
General Jin dynasty Cao Wei
Fan Zheng
樊正
Kuaiji, Shangyu (Shangyu, Zhejiang) Han dynasty
Fan Zhou
樊伷
Nanyang (Nanyang, Henan) General Eastern Wu
Fan Zizhao
樊子昭
Runan County (Pingyu County, Henan) Politician Han dynasty
Fang Ji
紡績
Maid Eastern Wu
Fatong
伐同
General Qiang
Fei Boren
費伯仁
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) Liu Zhang
Fei Cheng
費承
Wenwei
文偉
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) Politician Shu Han
Fei Gong
費恭
Wenwei
文偉
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) Politician Shu Han
Fei Guan
費觀
Binbo
賓伯
Meng County, Jiangxia (Xinyang, Henan) General Shu Han Liu Zhang
Fei Ji
費緝
Wenping
文平
Wuyang, Qianwei (Pengshan County, Sichuan) Politician Jin dynasty Shu Han Huayang Guo Zhi vol. 11. 13.
Fei Li
費立
Jianxi
建熙
311 Nan'an, Qianwei (Leshan, Sichuan) Politician Jin dynasty Shu Han Huayang Guo Zhi vol. 11. 17.
Fei Qi
費齊
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Scholar
Fei Shi
費詩
Gongju
公舉
Nan'an, Qianwei (Leshan, Sichuan) Politician Shu Han Liu Zhang Sanguozhi vol. 41.
Fei Yang
費楊
Politician Eastern Wu
Fei Yao
費曜
General Cao Wei
Fei Yao
費瑤
General Cao Wei
Fei Yi
費禕
Wenwei
文偉
253 Meng County, Jiangxia (Xiaochang County, Hubei) General, politician Shu Han Sanguozhi vol. 44.
Fei Zhan
費棧
Danyang County (Xuancheng, Anhui) Bandit leader, general Cao Cao Shanyue
Lady Feng
馮氏
Yuan Shu's wife Yuan Shu
Feng Chao
馮朝
General Eastern Wu
Feng Chun
馮純
Eastern Wu
Feng Dan
馮紞
Shaozhou
少胄
286 Jizhou, Anpingguo (Jizhou, Hebei) Advisor, politician, general Jin dynasty Cao Wei
Feng Fang
馮方
Politician Han dynasty
Feng Fang
馮芳
General Han dynasty
Feng Fei
馮斐
270 General Eastern Wu
Feng Fu
封俌
Politician Eastern Wu
Feng Heng
封衡
Junda
君達
Longxi (Wushan County, Gansu) Fangshi, Taoist
Feng Kai
馮楷
General Cao Cao
Feng Li
馮禮
204 General Yuan Shao
Feng Liang
馮諒
Dong County (Puyang, Henan) Politician Han dynasty
Feng Ren
封仁
Politician Cao Wei
Feng Shang
封賞
Warlord
Feng Shuo
馮碩
196 Politician Han dynasty
Feng Su
馮肅
Musician Han dynasty
Feng Xi
馮習
Xiuyuan
休元
222 Gong'an, Nan (Gong'an County, Hubei) General Shu Han Sanguozhi vol. 45.
Feng Xi
馮熙
Zirou
子柔
Yingchuan (Yuzhou, Henan) Politician Eastern Wu
Feng Xu
封諝
Eunuch Han dynasty
Feng Ze
馮則
General Sun Quan
Fu Chang
傅常
Politician Eastern Wu
Fu Chong
傅充
Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Politician Han dynasty
Fu De
伏德
General Han dynasty
Fu Gan
傅幹
Yancai
彦材
175 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) General Cao Wei Ma Teng
Fu Gongming
傅公明
Runan (Pingyu County, Henan) Han dynasty
Fu Jia
傅嘏
Lanshi
蘭石
209 255 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Politician Cao Wei Sanguozhi vol. 21.
Fu Jin
扶禁
General Liu Zhang
Fu Kuang
輔匡
Yuanbi
元弼
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Shu Han
Fu Mu
傅募
Yiyang (Zaoyang, Hubei) Politician Shu Han
Fu Qian
傅僉
263 Yiyang (Xinyang, Henan) General Shu Han Sanguozhi vol. 45.
Fu Qian
服虔
Zishen
子慎
Xingyang (Xingyang, Henan) Politician Han dynasty
Fu Qun
傅群
Politician Cao Cao
Fu Rong
傅肜
222 Yiyang (Xinyang, Henan) General Shu Han Sanguozhi vol. 45. "Fu Tong" in novel.
Fu Rong
傅容
Politician Cao Wei
Fu Rui
傅睿
Niyang, Beidi (Tongchuan, Shaanxi) Politician Han dynasty
Fu Shou
伏壽
214 Dongwu, Langya (Zhucheng, Shandong) Empress Han dynasty Houhanshu vol. 9, 10.
Fu Wan
伏完
209 Dongwu, Langya (Zhucheng, Shandong) Politician Han dynasty Houhanshu vol. 9, 10.
Fu Xian
傅咸
Changyu
長虞
239 294 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Politician Jin dynasty
Fu Xie
傅燮
Nanrong
南容
188 Lingzhou (Wuzhong, Ningxia) General Han dynasty
Fu Xuan
傅玄
Xiuyi
休奕
217 278 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) General Jin dynasty Jin Shu vol. 47.
Fu Xun
傅巽
Gongti
公悌
Niyang, Beidi (around Yaozhou District, Shaanxi) Politician Cao Wei Liu Biao Sanguozhi vol. 6.
Fu Ying
傅嬰
General Eastern Wu
Fu Yun
浮雲
Rebel leader Yellow Turban rebels
Fu Yun
傅允
Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Cao Wei
Fu Zhi
傅祗
Zizhuang
子莊
243 311 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) General, politician Jin dynasty
Fu Zhu
傅著
Yiyang (Zaoyang, Hubei) Politician Shu Han
Fujian
苻健
Wudu County (Cheng County, Gansu) Tribal leader Shu Han Di
Fuluohan
扶羅韓
Tribal leader Xianbei

References