Townships[1] are the third-level administrative subdivisions of counties of the Republic of China (Taiwan), along with county-administered cities.[2] After World War II, the townships were established from the following conversions on the Japanese administrative divisions:

Divisions before 1945 Divisions after 1945
Name Kanji Japanese
Hepburn
Taiwanese
Pe̍h-ōe-jī
Name Chinese Mandarin
Pinyin
Taiwanese
Pe̍h-ōe-jī
Town gai ke Urban township zhèn tìn
Village chng Rural township xiāng hiong
Aboriginal areas 蕃地 banchi hoan-tē Mountain indigenous township 山地鄉 shāndì xiāng soaⁿ-tē hiong

Although local laws do not enforce strict standards for classifying them, generally urban townships have a larger population and more business and industry than rural townships, but not to the extent of county-administered cities. Under townships, there is still the village as the fourth or basic level of administration.

As of 2022, there are totally 184 townships, including 38 urban townships, 122 rural townships and 24 mountain indigenous townships. 174 townships with 35 urban and 118 rural townships are located in Taiwan Province and 10 townships with 3 urban and 4 rural townships are located in Fujian Province. Penghu and Lienchiang are the only two counties that do not have urban townships.

  Rural townships
  Mountain indigenous township
  Urban townships
  Mountain indigenous districts of municipalities

Statistics of townships

Taiwan Province

County
Name
Subdivisions Types of Townships County
Name
Subdivisions Types of Townships
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Changhua 2 24 6 18 0 Nantou 1 12 4 6 2
Chiayi 2 16 2 13 1 Penghu 1 5 0 5 0
Hsinchu 1 12 3 7 2 Pingtung 1 32 3 21 8
Hualien 1 12 2 7 3 Taitung 1 15 2 8 5
Yilan 1 11 3 6 2 Yunlin 1 19 5 14 0
Miaoli 2 16 5 10 1 Total 14 174 38 115 24

Fujian Province

County
Name
Subdivisions Types of Townships
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Kinmen 0 6 3 3 0
Lienchiang 0 4 0 4 0
Total 0 10 3 7 0

List of townships by county

Su'ao, an urban township in Yilan County.
Kanding, a rural township in Pingtung County.
Jianshi, a mountain indigenous township in Hsinchu County.

Township names are now transliterated using the Hanyu Pinyin romanization system without tone marks. The county names do not necessarily use Hanyu Pinyin or special case such as Lukang.[3]

Colors indicate the common language status of Formosan languages, Hakka or Matsu dialect within each division.

Name Chinese Hànyǔ Pīnyīn Taiwanese
Pe̍h-ōe-jī
Hakka
Pha̍k-fa-sṳ
Formosan or others County Type
Luodong 羅東鎮 Luódōng Lô-tong Lò-tûng RutungKavalan Yilan Urban
Su'ao 蘇澳鎮 Sū'ào So·-Ò Sû-o Yilan Urban
Toucheng 頭城鎮 Tóuchéng Thâu-siâⁿ Thèu-sàng Yilan Urban
Jiaoxi 礁溪鄉 Jiāoxī Ta-khe Chiâu-hâi Yilan Rural
Zhuangwei 壯圍鄉 Zhuàngwéi Chòng-ûi Chong-vì Yilan Rural
Yuanshan 員山鄉 Yuánshān Îⁿ-soaⁿ Yèn-sân Yilan Rural
Dongshan 冬山鄉 Dōngshān Tang-soaⁿ Tûng-sân Yilan Rural
Wujie 五結鄉 Wǔjié Gō·-kiat Ńg-kiet Yilan Rural
Sanxing 三星鄉 Sānxīng Saⁿ-chheⁿ/chhiⁿ Sâm-sên Yilan Rural
Datong 大同鄉 Dàtóng Tāi-tông Thai-thùng MinnaoAtayal Yilan Mountain indigenous
Nan'ao 南澳鄉 Nán'ào Lâm-ò Nàm-o Kbbu'Atayal Yilan Mountain indigenous
Guanxi 關西鎮 Guānxi Koan-se Kûan-sî Atayal Hsinchu Urban
Xinpu 新埔鎮 Xīnpǔ Sin-po͘ Sîn-phû Hsinchu Urban
Zhudong 竹東鎮 Zhúdōng Tek-tang Chuk-tûng Hsinchu Urban
Hukou 湖口鄉 Húkǒu Ô͘-kháu Fù-khiéu Hsinchu Rural
Hengshan 橫山鄉 Héngshān Hoâiⁿ-san Vàng-sân Hsinchu Rural
Xinfeng 新豐鄉 Xīnfēng Sin-hong Sîn-fûng Hsinchu Rural
Qionglin 芎林鄉 Qiōnglín Khiông-nâ Khiûng-lìm Hsinchu Rural
Baoshan 寶山鄉 Bǎoshān Pó-san Pó-sân Hsinchu Rural
Beipu 北埔鄉 Běipǔ Pak-po͘ Pet-phû Hsinchu Rural
Emei 峨眉鄉 Éméi Gô-bî Ngô-mì Hsinchu Rural
Jianshi 尖石鄉 Jiānshí Chiam-chio̍h Chiâm-sa̍k NahuyAtayal Hsinchu Mountain indigenous
Wufeng 五峰鄉 Wǔfēng Ngó͘-hong Ńg-fûng Tatoba'Atayal, Saisiyat Hsinchu Mountain indigenous
Yuanli 苑裡鎮 Yuànlǐ Oán-lí Yen-lî Miaoli Urban
Tongxiao 通霄鎮 Tōngxiāo Thong-siau Thûng-sêu Miaoli Urban
Zhunan 竹南鎮 Zhúnán Tek-lâm Chuk-nàm Miaoli Urban
Houlong 後龍鎮 Hòulóng Āu-lâng Heu-liùng Miaoli Urban
Zhuolan 卓蘭鎮 Zhuólán Tah-lân Cho̍k-làn Miaoli Urban
Dahu 大湖鄉 Dàhú Tōa-ô͘ Thai-fù Miaoli Rural
Gongguan 公館鄉 Gōngguǎn Kong-koán Kûng-kón Miaoli Rural
Tongluo 銅鑼鄉 Tóngluó Tâng-lô Thùng-lò Miaoli Rural
Nanzhuang 南庄鄉 Nánzhuāng Lâm-chng Nàm-chông Miaoli Rural
Touwu 頭屋鄉 Tóuwū Thâu-ok Thèu-vuk Miaoli Rural
Sanyi 三義鄉 Sānyì Sam-gī Sâm-ngi Miaoli Rural
Xihu 西湖鄉 Xīhú Se-ô͘ Sî-fù Miaoli Rural
Zaoqiao 造橋鄉 Zàoqiáo Chō-kiô Cho-khièu Miaoli Rural
Sanwan 三灣鄉 Sānwān Sam-oan Sâm-vân Miaoli Rural
Shitan 獅潭鄉 Shītán Sai-thâm Sṳ̂-thàn Miaoli Rural
Tai'an 泰安鄉 Tài'ān Thài-an Thai-ôn TaianAtayal Miaoli Mountain indigenous
Lukang 鹿港鎮 Lùgǎng Lo̍k-káng Lu̍k-kóng Changhua Urban
Hemei 和美鎮 Héměi Hô-bí Fò-mî Changhua Urban
Beidou 北斗鎮 Běidǒu Pó-táu Pet-téu Changhua Urban
Xihu 溪湖鎮 Xīhú Khe-ô͘ Hâi-fù Changhua Urban
Tianzhong 田中鎮 Tiánzhōng Tiân-tiong Thièn-chûng Changhua Urban
Erlin 二林鎮 Èrlín Jī-lîm Ngi-lìm Changhua Urban
Xianxi 線西鄉 Xiànxi Soàⁿ-sai Sien-sî Changhua Rural
Shengang 伸港鄉 Shēngǎng Sin-káng Chhûn-kóng Changhua Rural
Fuxing 福興鄉 Fúxīng Hok-heng Fuk-hîn Changhua Rural
Xiushui 秀水鄉 Xiùshuǐ Siù-chúi Siu-súi Changhua Rural
Huatan 花壇鄉 Huātán Hoe-toâⁿ Fâ-thàn Changhua Rural
Fenyuan 芬園鄉 Fēnyuán Hun-hn̂g Fûn-yèn Changhua Rural
Dacun 大村鄉 Dàcūn Tāi-chhoan Thai-chhûn Changhua Rural
Puyan 埔鹽鄉 Pǔyán Po͘-iâm Phû-yàm Changhua Rural
Puxin 埔心鄉 Pǔxīn Po͘-sim Phû-sîm Changhua Rural
Yongjing 永靖鄉 Yǒngjìng Éng-chēng Yún-chhìn Changhua Rural
Shetou 社頭鄉 Shètóu Siā-thâu Sa-thèu Changhua Rural
Ershui 二水鄉 Èrshuǐ Jī-chúi Ngi-súi Changhua Rural
Tianwei 田尾鄉 Tiánwěi Chhân-boé Thièn-mî Changhua Rural
Pitou 埤頭鄉 Pítóu Pi-thâu Phî-thèu Changhua Rural
Fangyuan 芳苑鄉 Fāngyuàn Hong-oán Fông-yen Changhua Rural
Dacheng 大城鄉 Dàchéng Toā-siâⁿ Thai-sàng Changhua Rural
Zhutang 竹塘鄉 Zhútáng Tek-tn̂g Chuk-thòng Changhua Rural
Xizhou 溪州鄉 Xīzhōu Khe-chiu Hâi-chû Changhua Rural
Puli 埔里鎮 Pǔlǐ Po͘-lí Phû-lî Nantou Urban
Caotun 草屯鎮 Cǎotún Chháu-tūn Chhó-thùn Nantou Urban
Zhushan 竹山鎮 Zhúshān Tek-san Chuk-sân Nantou Urban
Jiji 集集鎮 Jíjí Chi̍p-chi̍p Si̍p-si̍p Nantou Urban
Mingjian 名間鄉 Míngjiān Bêng-kan Miàng-kiên Nantou Rural
Lugu 鹿谷鄉 Lùgǔ Lo̍k-kok Lu̍k-kuk Nantou Rural
Zhongliao 中寮鄉 Zhōngliáo Tiong-liâu Chûng-liàu Nantou Rural
Yuchi 魚池鄉 Yúchí Hî-tî Ǹg-chhṳ̀ QabizayThao Nantou Rural
Guoxing 國姓鄉 Guóxìng Kok-sèng Koet-siang Nantou Rural
Shuili 水里鄉 Shuǐlǐ Chúi-lí Súi-lî Nantou Rural
Xinyi 信義鄉 Xìnyì Sìn-gī Sin-ngi Nehunpu-siangBunun Nantou Mountain indigenous
Ren'ai 仁愛鄉 Rén'ài Jîn-ài Yìn-oi ParanAtayal, Bunun, Seediq Nantou Mountain indigenous
Dounan 斗南鎮 Dòunán Táu-lâm Téu-nàm Yunlin Urban
Huwei 虎尾鎮 Hǔwěi Hó͘-bóe Fú-mî Yunlin Urban
Xiluo 西螺鎮 Xīluó Sai-lê Sî-lô Yunlin Urban
Tuku 土庫鎮 Tǔkù Thô͘-khò͘ Thú-khù Yunlin Urban
Beigang 北港鎮 Běigǎng Pak-káng Pet-kóng Yunlin Urban
Gukeng 古坑鄉 Gǔkēng Kó͘-kheⁿ Kú-hâng Yunlin Rural
Dapi 大埤鄉 Dàpí Tōa-pi Thai-phî Yunlin Rural
Citong 莿桐鄉 Cìtóng Chhì-tông Chhṳ̀-thùng Yunlin Rural
Linnei 林內鄉 Línnèi Nâ-lāi Lìm-nui Yunlin Rural
Erlun 二崙鄉 Èrlún Jī-lūn Ngi-lûn Yunlin Rural
Lunbei 崙背鄉 Lúnbèi Lūn-pòe Lûn-poi Yunlin Rural
Mailiao 麥寮鄉 Màiliáo Be̍h-liâu Ma̍k-liàu Yunlin Rural
Dongshi 東勢鄉 Dōngshì Tang-sì Tûng-sṳ Yunlin Rural
Baozhong 褒忠鄉 Bāozhōng Po-tiong Pô-chûng Yunlin Rural
Taixi 臺西鄉 Táixī Tâi-se Thòi-sî Yunlin Rural
Yuanchang 元長鄉 Yuánzhǎng Goân-chiáng Ngièn-chhòng Yunlin Rural
Sihu 四湖鄉 Sìhú Sì-ô͘ Si-fù Yunlin Rural
Kouhu 口湖鄉 Kǒuhú Kháu-ô͘ Khiéu-fù Yunlin Rural
Shuilin 水林鄉 Shuǐlín Chúi-nâ Súi-lìm Yunlin Rural
Budai 布袋鎮 Bùdài Pò͘-tē Pu-thoi Chiayi Urban
Dalin 大林鎮 Dàlín Tōa-nâ Thai-lìm Chiayi Urban
Minxiong 民雄鄉 Mínxióng Bîn-hiông Mìn-hiùng Chiayi Rural
Xikou 溪口鄉 Xīkǒu Khe-kháu Hâi-khiéu Chiayi Rural
Xingang 新港鄉 Xīngǎng Sin-káng Sîn-kóng Chiayi Rural
Lioujiao 六腳鄉 Liùjiǎo La̍k-kha Liuk-kiok Chiayi Rural
Dongshi 東石鄉 Dōngshí Tang-chio̍h Tûng-sa̍k Chiayi Rural
Yizhu 義竹鄉 Yìzhú Gī-tek Ngi-chuk Chiayi Rural
Lucao 鹿草鄉 Lùcǎo Lok-chháu Lu̍k-chhó Chiayi Rural
Shuishang 水上鄉 Shuǐshàng Chhúi-siāng Súi-song Chiayi Rural
Zhongpu 中埔鄉 Zhōngpǔ Tiong-po͘ Chûng-phû Chiayi Rural
Zhuqi 竹崎鄉 Zhúqí Tek-kiā Chuk-khì Chiayi Rural
Meishan 梅山鄉 Méishān Bôe-san Mòi-sân Chiayi Rural
Fanlu 番路鄉 Fānlù Hoan-lō͘ Fân-lu Chiayi Rural
Dapu 大埔鄉 Dàpǔ Tōa-po͘ Thai-phû Chiayi Rural
Alishan 阿里山鄉 Ālǐshān A-lí-san Â-lî-sân PsoseonganaTsou Chiayi Mountain Indigenous
Chaozhou 潮州鎮 Cháozhōu Tiô-chiu Chhèu-chû Pingtung Urban
Donggang 東港鎮 Dōnggǎng Tang-káng Tûng-kóng Pingtung Urban
Hengchun 恆春鎮 Héngchūn Hêng-chhun Hèn-chhûn Pingtung Urban
Wandan 萬丹鄉 Wàndān Bān-tan Van-tân Pingtung Rural
Changzhi 長治鄉 Chángzhì Tióng-tī Chhòng-chhṳ Pingtung Rural
Linluo 麟洛鄉 Línluò Lîn-lo̍k Lìm-lo̍k Pingtung Rural
Jiuru 九如鄉 Jiǔrú Kíu-jû Kiú-yì Pingtung Rural
Ligang 里港鄉 Lǐgǎng Lí-káng Lî-kóng Pingtung Rural
Yanpu 鹽埔鄉 Yánpǔ Iâm-po͘ Yâm-phû Pingtung Rural
Gaoshu 高樹鄉 Gāoshù Ko-chhiū Kô-su Pingtung Rural
Wanluan 萬巒鄉 Wànluán Bān-loân Van-lòng Pingtung Rural
Neipu 內埔鄉 Nèipǔ Lāi-po͘ Lui-phû Pingtung Rural
Zhutian 竹田鄉 Zhútián Tek-chhân Chuk-thièn Pingtung Rural
Xinpi 新埤鄉 Xīnpí Sin-pi Sîn-phî Pingtung Rural
Fangliao 枋寮鄉 Fāngliáo Pang-liâu Piông-liàu Pingtung Rural
Xinyuan 新園鄉 Xīnyuán Sin-hn̂g Sîn-yèn Pingtung Rural
Kanding 崁頂鄉 Kǎndǐng Khàm-téng Kham-táng Pingtung Rural
Linbian 林邊鄉 Línbiān Nâ-piⁿ Lìm-piên Pingtung Rural
Nanzhou 南州鄉 Nánzhōu Lâm-chiu Nàm-chû Pingtung Rural
Jiadong 佳冬鄉 Jiādōng Ka-tang Kâ-tûng Pingtung Rural
Liuqiu 琉球鄉 Liúqiú Liû-khiû Liù-khiù Lamay Pingtung Rural
Checheng 車城鄉 Chēchéng Chhia-siâⁿ Chhâ-sàng Pingtung Rural
Manzhou 滿州鄉 Mǎnzhōu Bóan-chiu Mân-chû ManutsuruPaiwan Pingtung Rural
Fangshan 枋山鄉 Fāngshān Pang-soaⁿ Piông-sân Pingtung Rural
Sandimen 三地門鄉 Sāndìmén Soaⁿ-tē-mn̂g Sâm-thi-mùn TimurPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Wutai 霧臺鄉 Wùtái Bū-tâi Vu-thòi VedaiRukai Pingtung Mountain Indigenous
Majia 瑪家鄉 Mǎjiā Má-ka Mâ-kâ MakazayazayaPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Taiwu 泰武鄉 Tàiwǔ Thài-bú Thai-vú KlaljucPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Laiyi 來義鄉 Láiyì Lâi-gī Lòi-ngi RaiPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Chunri 春日鄉 Chūnrì Chhun-ji̍t Chhûn-ngit KasugaguPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Shizi 獅子鄉 Shīzǐ Sai-chú Sṳ̂-é SisiguPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Mudan 牡丹鄉 Mǔdān Bó͘-tan Méu-tân SinvaudjanPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Chenggong 成功鎮 Chénggōng Sêng-kong Sṳ̀n-kûng MadawdawAmis Taitung Urban
Guanshan 關山鎮 Guānshān Koan-san Kûan-sân KinalaunganBunun Taitung Urban
Beinan 卑南鄉 Bēinán Pi-lâm Pî-nàm PuyumaAmis, Puyuma, PinangRukai Taitung Rural
Dawu 大武鄉 Dàwǔ Tāi-bú Thai-vú PalangoePaiwan Taitung Rural
Taimali 太麻里鄉 Tàimálǐ Thài-mâ-lí Thai-mà-lî TjavualjiAmis&Paiwan Taitung Rural
Donghe 東河鄉 Dōnghé Tong-hô Tûng-hò FafukodAmis Taitung Rural
Changbin 長濱鄉 Chángbīn Tn̂g-pin Chhòng-pîn KakacawanAmis Taitung Rural
Luye 鹿野鄉 Lùyě Lo̍k-iá Lu̍k-yâ Amis Taitung Rural
Chishang 池上鄉 Chíshàng Tî-siōng Chhṳ̀-song FanawAmis Taitung Rural
Lüdao 綠島鄉 Lǜdǎo Le̍k-tó Liu̍k-tó SanasayAmis, JitanaseyYami Taitung Rural
Yanping 延平鄉 Yánpíng Iân-pêng Yèn-phìn InpiingBunun Taitung Mountain indigenous
Haiduan 海端鄉 Hǎiduān Hái-toaⁿ Hói-tôn HaitutuanBunun Taitung Mountain indigenous
Daren 達仁鄉 Dárén Ta̍t-jîn Tha̍t-yìn TadrenPaiwan Taitung Mountain indigenous
Jinfeng 金峰鄉 Jīnfēng Kim-hong Kîm-fûng KinzangPaiwan Taitung Mountain indigenous
Lanyu 蘭嶼鄉 Lányǔ Lân-sū Làn-yí Ponso no TaoYami Taitung Mountain indigenous
Fenglin 鳳林鎮 Fènglín Hōng-lîm Fung-lìm MarlimuAmis Hualien Urban
Yuli 玉里鎮 Yùlǐ Gio̍k-lí Ngiu̍k-lî PoskoAmis Hualien Urban
Xincheng 新城鄉 Xīnchéng Sin-siâⁿ Sîn-sàng SinjiyuTruku, TakidisAmis Hualien Rural
Ji'an 吉安鄉 Jí'ān Kiat-an Kit-ôn CikasuanAmis Hualien Rural
Shoufeng 壽豐鄉 Shòufēng Siū-hong Su-fûng CiamenganAmis Hualien Rural
Guangfu 光復鄉 Guāngfù Kong-ho̍k Kông-fu̍k Fata'anAmis Hualien Rural
Fengbin 豐濱鄉 Fēngbīn Hong-pin Fûng-pîn FakonAmis, BakungKavalan Hualien Rural
Ruisui 瑞穗鄉 Ruìsuì Sūi-sūi Lui-sui KohkohAmis Hualien Rural
Fuli 富里鄉 Fùlǐ Hù-lí Fu-lî KongpoAmis Hualien Rural
Xiulin 秀林鄉 Xiùlín Siù-lîm Siu-lìm BsuringTruku Hualien Mountain Indigenous
Wanrong 萬榮鄉 Wànróng Bān-êng Van-yùng MalibasiTruku Hualien Mountain Indigenous
Zhuoxi 卓溪鄉 Zhuóxī Toh-khe Cho̍k-hâi TakkeiBunun Hualien Mountain Indigenous
Huxi 湖西鄉 Húxī Ô͘-sai Fù-sî Penghu Rural
Baisha 白沙鄉 Báishā Pe̍h-soa Pha̍k-sâ Penghu Rural
Xiyu 西嶼鄉 Xīyǔ Sai-sū Sî-yí Penghu Rural
Wang'an 望安鄉 Wàng'ān Bāng-oaⁿ Mong-ôn Penghu Rural
Cimei 七美鄉 Qīměi Chhit-bí Chhit-mî Penghu Rural
Jincheng 金城鎮 Jīnchéng Kim-siâⁿ Kîm-sàng Kinmen Urban
Jinhu 金湖鎮 Jīnhú Kim-ô· Kîm-fù Kinmen Urban
Jinsha 金沙鎮 Jīnshā Kim-soaⁿ Kîm-sâ Kinmen Urban
Jinning 金寧鄉 Jīnníng Kim-lêng Kîm-nèn Kinmen Rural
Lieyu 烈嶼鄉 Lièyǔ Lia̍t-sū Lie̍t-yí Kinmen Rural
Wuqiu 烏坵鄉 Wūqiū O·-kiu Vû-hiu O-kuWuqiu Kinmen Rural
Nangan 南竿鄉 Nángān Lâm-kan Nàm-kôn Nàng-găngMatsu Lienchiang Rural
Beigan 北竿鄉 Běigān Pak-kan Pet-kôn Báe̤k-găngMatsu Lienchiang Rural
Juguang 莒光鄉 Jǔguāng Kí-kong Kí-kóng Gṳ̄-guŏngMatsu Lienchiang Rural
Dongyin 東引鄉 Dōngyǐn Tang-ín Tûng-yín Dĕ̤ng-īngMatsu Lienchiang Rural

See also

References

  1. ^ 中文譯音使用原則修正說明 (PDF) (in Chinese (Taiwan)). 21 March 2011. Retrieved 23 July 2019. 「鄉鎮」之英譯「Township」。
  2. ^ "Local governments". Office of the President Republic of China (Taiwan). Retrieved 4 December 2020.
  3. ^ "Glossary of Names for Admin Divisions" (PDF). Taiwan Geographic Names Information Systems. The Ministry of Interior of ROC. Retrieved 6 June 2015.[permanent dead link]