The National Scenic Areas in Taiwan (Chinese: 國家風景區, Taiwanese: Kok-ka Hong-kéng-khu, Hakka: Koet-kâ Fûng-kín-khî) are managed by the Tourism Bureau, Ministry of Transportation and Communications. Currently, there are thirteen national scenic areas.

Name Chinese Taiwanese Hakka Formosan Region
Alishan 阿里山 A-lí-san Â-lî-sân PsoseonganaTsou Southern Taiwan
Dapeng Bay 大鵬灣 Tāi-phêng-oan Thai-phèn-vân Southern Taiwan
East Coast 東部海岸 Tang-pō͘ Hái-hōaⁿ Tûng-phu Hói-ngan Eastern Taiwan
East Rift Valley 花東縱谷 Hoa-Tang Chhióng-kok Fâ-Tûng Chiúng-kuk Eastern Taiwan
Maolin 茂林 Bō͘-lîm Meu-lìm TeldrekaRukai Southern Taiwan
Matsu 馬祖 Má-chó͘ Mâ-chú Outlying Islands
North Coast and Guanyinshan 北海岸及觀音山 Pak-hái-hōaⁿ kap Koan-im-soaⁿ Pet-hói-ngan khi̍p Kôn-yîm-sân Northern Taiwan
Northeast and Yilan Coast 東北角暨宜蘭海岸 Tang-pak-kak kap Gî-lân Hái-hōaⁿ Tûng-pet-kok khi̍p Ngì-làn Hói-ngan Northern Taiwan
Penghu 澎湖 Phêⁿ-ô͘ / Phîⁿ-ô͘ Phàng-fù Outlying Islands
Siraya 西拉雅 Se-la-ngá Sî-lâ-ngâ SirayaSiraya Southern Taiwan
Southwest Coast 雲嘉南濱海 Hûn-Ka-Lâm Pin-hái Yùn-Kâ-Nàm Pîn-hói Southern Taiwan
Sun Moon Lake 日月潭 Ji̍t-goa̍t-thâm Ngit-ngie̍t-thàm ZintunThao Central Taiwan
Tri-Mountain 參山 Saⁿ-soaⁿ Sâm-sân Central Taiwan

See also