Inner Mongolia
Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Hohhot
Prefecture-level divisions
Prefectural cities9
Leagues3
County level divisions
County cities11
Counties17
Banners49
Autonomous banners3
Districts23
Township level divisions
Towns532
Townships407
Ethnic townships18
Sums277
Ethnic sums1
Subdistricts190
Villages level divisions
Communities2,350
Administrative villages / gaqa11,078

Inner Mongolia, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of prefecture-level divisions, which are divided into county-level divisions, which are then divided into township-level divisions.

Administrative divisions

This chart lists only the prefecture-level and county-level divisions of Inner Mongolia.

Prefecture level County Level
English Name
official
Mongolian Mongolian Transliteration SASM/GNC (broad)
official transcription
Chinese Pinyin Division code[1]
Hohhot city
ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ
Kökeqota
Hohhot
呼和浩特市
Hūhéhàotè Shì
(Capital)
(1501 / HET)
Xincheng District ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Sin-e qota toγoriγ Xin hot torig 新城区 Xīnchéng Qū 150102 XCN
Huimin District ᠬᠣᠳᠣᠩ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qotoŋ arad-un toγoriγ Hodong arad torig 回民区 Huímín Qū 150103 HMQ
Yuquan District ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Iui čiuvan toγoriγ Yuquan torig[a] 玉泉区 Yùquán Qū 150104 YQN
Saihan District ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Sayiqan toγoriγ Saihan torig[a] 赛罕区 Sàihǎn Qū 150105 SAQ
Tumed Left Banner ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tümed Jegün qosiɣu Tumed jun hoxu 土默特左旗 Tǔmòtè Zuǒqí 150121 TUZ
Togtoh County ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ Toɣtaqu siyan Togtoh xan 托克托县 Tuōkètuō Xiàn 150122 TOG
Horinger County ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Qorin Ger siyan Horin ger xan 和林格尔县 Hélíngé'ěr Xiàn 150123 HOR
Qingshuihe County ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Čiŋ šüi hė siyan Qingshuihe xan[a] 清水河县 Qīngshuǐhé Xiàn 150124 QSH
Wuchuan County ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Üčuvan siyan Wuchuan xan[a] 武川县 Wǔchuān Xiàn 150125 WCX
Baotou city
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
Buɣutu qota
Bugt hot
包头市
Bāotóu Shì
(1502 / BTS)
Donghe District ᠳᠦᠩᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Düŋhė toγoriγ Donghe torig[a] 东河区 Dōnghé Qū 150202 DHE
Hondlon District ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Köndelen toγoriγ Hondlon torig 昆都仑区 Kūndūlún Qū 150203 HDB
Qingshan District ᠴᠢᠩᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Čiŋšan toγoriγ Qingshan torig[a] 青山区 Qīngshān Qū 150204 QSB
Shiguai District ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Siɣuyitu toγoriγ Siguyitu torig 石拐区 Shíguǎi Qū 150205 XIT
Bayan Obo Mining District ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Bayan Oboɣ-a Aɣurqai-yin toγoriγ Bayan obo urhain torig 白云鄂博矿区 Báiyún Èbó Kuàngqū 150206 BYK
Jiuyuan District ᠵᠢᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jiü yuvan toγoriγ Jiuyuan torig[a] 九原区 Jiǔyuán Qū 150207 JYN
Tumed Right Banner ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tümed Baraɣun qosiɣu Tumed barun hoxu 土默特右旗 Tǔmòtè Yòuqí 150221 TUY
Guyang County ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Güyaŋ siyan Guyang xan[a] 固阳县 Gùyáng Xiàn 150222 GYM
Darhan Muminggan United Banner ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Darqan Muumiŋɣan Qolboɣatu qosiɣu Darhan muminggan holbot hoxu 达尔罕茂明安
联合旗
Dá'ěrhǎn Màomíng'ān
Liánhéqí
150223 DML
Wuhai city
ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
Üqai qota
Uhai hot
乌海市
Wūhǎi Shì
(1503 / WHM)
Haibowan District ᠬᠠᠶᠢᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayirub-un Toqoi toγoriγ Hairibin tohoi torig 海勃湾区 Hǎibówān Qū 150302 HBW
Hainan District ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayinan toγoriγ Hainan torig[a] 海南区 Hǎinán Qū 150303 HNU
Wuda District ᠤᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Uda toɣoriɣ Uda torig 乌达区 Wūdá Qū 150304 UDQ
Chifeng city
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ
Ulaɣanqada qota
Ulanhad hot
赤峰市
Chìfēng Shì
(1504 / CFS)
Hongshan District ᠬᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Küŋ šan toγoriγ Hongshan torig[a] 红山区 Hóngshān Qū 150402 HSZ
Yuanbaoshan District ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Yuvan boo šan toγoriγ Yuanbaoshan torig[a] 元宝山区 Yuánbǎoshān Qū 150403 YBO
Songshan District ᠰᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Süŋ šan toγoriγ Songshan torig[a] 松山区 Sōngshān Qū 150404 SSQ
Ar Horqin Banner ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Aru Qorčin qosiɣu Ar horqin hoxu 阿鲁科尔沁旗 Ālǔkē'ěrqìn Qí 150421 AHO
Bairin Left Banner ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baɣarin Jegün qosiɣu Bairin jun hoxu 巴林左旗 Bālín Zuǒqí 150422 BAZ
Bairin Right Banner ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baɣarin Baraɣun qosiɣu Bairin barun hoxu 巴林右旗 Bālín Yòuqí 150423 BAY
Linxi County ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ Linsi siyan Linxi xan[a] 林西县 Línxī Xiàn 150424 LXM
Hexigten Banner ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Kesigten qosiɣu Hexigten hoxu 克什克腾旗 Kèshíkèténg Qí 150425 HXT
Ongniud Banner ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Oŋniɣud qosiɣu Ongniud hoxu 翁牛特旗 Wēngniútè Qí 150426 ONG
Harqin Banner ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaračin qosiɣu Harqin hoxu 喀喇沁旗 Kālāqìn Qí 150428 HAR
Ningcheng County ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Niŋčėŋ siyan Ningcheng xan 宁城县 Níngchéng Xiàn 150429 NCH
Aohan Banner ᠠᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Aoqan qosiɣu Aohan hoxu 敖汉旗 Áohàn Qí 150430 AHN
Tongliao city
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ
Tüŋliyou qota
Tungliyo hot
通辽市
Tōngliáo Shì
(1505 / TLO)
Horqin District ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qorčin toγoriγ Horqin torig 科尔沁区 Kē'ěrqìn Qū 150502 HQN
Horqin Left Middle Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Jegün Ɣarun Dumdadu qosiɣu Horqin jun garun dundad hoxu 科尔沁左翼中旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Zhōngqí 150521 HZZ
Horqin Left Rear Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Jegün Ɣarun Qoyitu qosiɣu Horqin jun garun hoit hoxu 科尔沁左翼后旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Hòuqí 150522 HZI
Kailu County ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ Ḵayilü siyan Kailu xan[a] 开鲁县 Kāilǔ Xiàn 150523 KLU
Hure Banner ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Küriy-e qosiɣu Hure hoxu 库伦旗 Kùlún Qí 150524 HUR
Naiman Banner ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Naiman qosiɣu Naiman hoxu 奈曼旗 Nàimàn Qí 150525 NMN
Jarud Banner ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jarud qosiɣu Jarud hoxu 扎鲁特旗 Zālǔtè Qí 150526 JAR
Holingol city ᠬᠣᠣᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ Qoolin Ɣool qota Holin gol hot 霍林郭勒市 Huòlínguōlè Shì 150581 HOL
Ordos city
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ
Ordos qota
Ordos hot
鄂尔多斯市
È'ěrduōsī Shì
(1506 / ODS)
Dongsheng District ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Düŋšėŋ toγoriγ Dongsheng torig[a] 东胜区 Dōngshèng Qū 150602 DNS
Kangbashi District ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Kiy-a Baγsi toγoriγ Hiya Bagsi dûgûrig 康巴什区 Kāngbāshí Qū 150603 KBS
Dalad Banner ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Dalad qosiɣu Dalad hoxu 达拉特旗 Dálātè Qí 150621 DLA
Jungar Banner ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jegünɣar qosiɣu Jungar hoxu 准格尔旗 Zhǔngé'ěr Qí 150622 JUN
Otog Front Banner ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Otoɣ-un Emünedü qosiɣu Otog omnod hoxu 鄂托克前旗 Ètuōkè Qiánqí 150623 OTQ
Otog Banner ᠣᠲᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Otoɣ qosiɣu Otog hoxu 鄂托克旗 Ètuōkè Qí 150624 OTO
Hanggin Banner ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaŋɣin qosiɣu Hanggin hoxu 杭锦旗 Hángjǐn Qí 150625 HAQ
Uxin Banner ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Üüsin qosiɣu Uxin hoxu 乌审旗 Wūshěn Qí 150626 UXI
Ejin Horo Banner ᠡᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Ejin Qoroɣ-a qosiɣu Ejin horo hoxu 伊金霍洛旗 Yījīnhuòluò Qí 150627 EHO
Hulunbuir city
ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ
Kölön Buyir qota
Hulun buir hot
呼伦贝尔市
Hūlúnbèi'ěr Shì
(1507 / HBR)
Hailar District ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayilar toγoriγ Hailar torig[a] 海拉尔区 Hǎilā'ěr Qū 150702 HLR
Jalainur District ᠵᠠᠯᠠᠢᠳᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jalainaɣur toγoriγ Zalainur torig 扎赉诺尔区 Zhālàinuò'ěr Qū 150703 ZLN
Arun Banner ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Arun qosiɣu Arun hoxu 阿荣旗 Āróng Qí 150721 ARU
Morin'dawa Banner[b] ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Morin dabaɣ-a qosiɣu Morin dawa hoxu 莫力达瓦旗 Mòlìdáwǎ Qí 150722 MDD
Oroqen Banner[c] ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Orčon-u qosiɣu Oroqen hoxu 鄂伦春旗 Èlúnchūn Qí 150723 ORO
Evenk Banner[d] ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Eveŋki qosiɣu Ewenki hoxu 鄂温克旗 Èwēnkè Qí 150724 EWE
Old Barag Banner ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaɣučin Barɣu qosiɣu Huqin barag hoxu 陈巴尔虎旗 Chénbā'ěrhǔ Qí 150725 CBA
New Barag Left Banner ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Sin-e Barɣu Jegün qosiɣu Xin barag jun hoxu 新巴尔虎左旗 Xīnbā'ěrhǔ Zuǒqí 150726 XBZ
New Barag Right Banner ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Sin-e Barɣu Baraɣun qosiɣu Xin barag barun hoxu 新巴尔虎右旗 Xīnbā'ěrhǔ Yòuqí 150727 XBY
Manzhouli city ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ Manjuur qota Manzhouli hot[a] 满洲里市 Mǎnzhōulǐ Shì 150781 MLX
Yakeshi city ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ Yaɣsi qota Yakeshi hot[a] 牙克石市 Yákèshí Shì 150782 YKS
Zalantun city ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ Jalan Ayil qota Zalan tun hot 扎兰屯市 Zhālántún Shì 150783 ZLT
Ergun city ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ Ergün-e qota Ergun hot 额尔古纳市 É'ěrgǔnà Shì 150784 ERG
Genhe city ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ Gegen Ɣool qota Gen gol hot 根河市 Gēnhé Shì 150785 GHS
Bayannur city
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
Bayannaɣur qota
Bayannur hot
巴彦淖尔市
Bāyànnào'ěr Shì
(1508 / BYR)
Linhe District ᠯᠢᠨᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Linhė toγoriγ Linhe torig[a] 临河区 Línhé Qū 150802 LNH
Wuyuan County ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Üyuvan siyan Wuyuan xan[a] 五原县 Wǔyuán Xiàn 150821 WYM
Dengkou County ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ Dėŋḵėü siyan Dengkou xan[a] 磴口县 Dèngkǒu Xiàn 150822 DKO
Urad Front Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Emünedü qosiɣu Urad omnod hoxu 乌拉特前旗 Wūlātè Qiánqí 150823 URQ
Urad Middle Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Dumdadu qosiɣu Urad dundad hoxu 乌拉特中旗 Wūlātè Zhōngqí 150824 URZ
Urad Rear Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Qoyitu qosiɣu Urad hoit hoxu 乌拉特后旗 Wūlātè Hòuqí 150825 URH
Hanggin Rear Banner ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaŋɣin Qoyitu qosiɣu Hanggin hoit hoxu 杭锦后旗 Hángjǐn Hòuqí 150826 HAH
Ulanqab city
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ
Ulaɣančab qota
Ulanqab hot
乌兰察布市
Wūlánchábù Shì
(1509 / ULS)
Jining District ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jiniŋ toγoriγ Jining torig[a] 集宁区 Jíníng Qū 150902 JIN
Zhuozi County ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ Jüvėdzi siyan Zhuozi xan[a] 卓资县 Zhuózī Xiàn 150921 ZUZ
Huade County ᠬᠤᠸᠠᠳᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Quvadė siyan Huade xan[a] 化德县 Huàdé Xiàn 150922 HDE
Shangdu County ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ Šaŋdu siyan Shangdu xan[a] 商都县 Shāngdū Xiàn 150923 SDX
Xinghe County ᠰᠢᠩᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Siŋhė siyan Xinghe xan[a] 兴和县 Xīnghé Xiàn 150924 XHM
Liangcheng County ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Liyaŋčaŋ siyan Liangcheng xan[a] 凉城县 Liángchéng Xiàn 150925 LCM
Qahar Right Front Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu Qahar barun garun omnod hoxu 察哈尔右翼前旗 Cháhā'ěr Yòuyì Qiánqí 150926 QYM
Qahar Right Middle Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu Qahar barun garun dundad hoxu 察哈尔右翼中旗 Cháhā'ěr Yòuyì Zhōngqí 150927 QYZ
Qahar Right Rear Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Qoyitu qosiɣu Qahar barun garun hoit hoxu 察哈尔右翼后旗 Cháhā'ěr Yòuyì Hòuqí 150928 QYH
Dorbod Banner ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Dörbed qosiɣu Dorbod hoxu 四子王旗 Sìzǐwáng Qí 150929 DOR
Fengzhen city ᠹᠧᠩᠵᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ Fėŋjėn qota Fengzhen hot[a] 丰镇市 Fēngzhèn Shì 150981 FZS
Hinggan League
ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Qiŋɣan ayimaɣ
Hinggan aimag
兴安盟
Xīng'ān Méng
(1522 / HIN)
Ulanhot city ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ Ulaɣanqota Ulanhot 乌兰浩特市 Wūlánhàotè Shì 152201 ULO
Arxan city ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Rasiyan qota Arxan hot 阿尔山市 Ā'ěrshān Shì 152202 ARS
Horqin Right Front Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu Horqin barun garun omnod hoxu 科尔沁右翼前旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Qiánqí 152221 HYQ
Horqin Right Middle Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu Horqin barun garun dundad hoxu 科尔沁右翼中旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Zhōngqí 152222 HYZ
Jalaid Banner ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jalaid qosiɣu Jalaid hoxu 扎赉特旗 Zālàitè Qí 152223 JAL
Tuquan County ᠲᠦᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Tüčiuvan siyan Tuquan xan[a] 突泉县 Tūquán Xiàn 152224 TUQ
Xilingol League
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Sili-yin Ɣool ayimaɣ
Xiliin gol aimag
锡林郭勒盟
Xīlínguōlè Méng
(1525 / XGO)
Erenhot city ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ Eriyen qota Eren hot 二连浩特市 Èrliánhàotè Shì 152501 ERC
Xilinhot city ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ Sili-yin qota Xiliin gol hot 锡林浩特市 Xīlínhàotè Shì 152502 XLI
Abag Banner ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Abaɣ-a qosiɣu Abag hoxu 阿巴嘎旗 Ābāgā Qí 152522 ABG
Sonid Left Banner ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Söned Jegün qosiɣu Sonid jun hoxu 苏尼特左旗 Sūnítè Zuǒqí 152523 SOZ
Sonid Right Banner ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Söned Baraɣun qosiɣu Sonid barun hoxu 苏尼特右旗 Sūnítè Yòuqí 152524 SOY
East Ujimqin Banner ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jegün Ujumučin qosiɣu Jun ujimqin hoxu 东乌珠穆沁旗 Dōngwūzhūmùqìn Qí 152525 DUJ
West Ujimqin Banner ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baraɣun Ujumučin qosiɣu Barun ujimqin hoxu 西乌珠穆沁旗 Xīwūzhūmùqìn Qí 152526 XUJ
Taibus Banner ᠲᠠᠶᠢᠫᠤᠰᠧ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tayipusė qosiɣu Taibus hoxu 太仆寺旗 Tàipúsì Qí 152527 TAB
Xianghuang Banner ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Köbegetü Sir-a qosiɣu Hobot xar hoxu 镶黄旗 Xiānghuáng Qí 152528 XHG
Zhengxiangbai Banner ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Siluɣun Köbegetü Čaɣan qosiɣu Xulun hobot qagan hoxu 正镶白旗 Zhèngxiāngbái Qí 152529 ZXB
Zhenglan Banner ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Siluɣun Köke qosiɣu Xulun hoh hoxu 正蓝旗 Zhènglán Qí 152530 ZLM
Duolun County ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠤᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Dolonnuur siyan Duolun xan[a] 多伦县 Duōlún Xiàn 152531 DLM
Alxa League
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Alaša ayimaɣ
Alxa aimag
阿拉善盟
Ālāshàn Méng
(1529 / ALM)
Alxa Left Banner ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Alaša Jegün qosiɣu Alxa jun hoxu 阿拉善左旗 Ālāshàn Zuǒqí 152921 ALZ
Alxa Right Banner ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Alaša Baraɣun qosiɣu Alxa barun hoxu 阿拉善右旗 Ālāshàn Yòuqí 152922 ALY
Ejin Banner ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Ejen-e qosiɣu Ejin hoxu 额济纳旗 Éjìnà Qí 152923 EJI
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Native Mongolian translation does not exist.
  2. ^ Conventional name: Morin'dawa Daur Autonomous Banner; Mongolian: ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ; Transliteration: Morin Dabaɣ-a Daɣur öbertegen jasaqu qosiɣu; SASM/GNC (broad): Morin'dawa daur orto jasah hoxu; Chinese: 莫力达瓦达斡尔族自治旗; pinyin: Mòlìdáwǎ Dáwò'ěrzú Zìzhìqí
  3. ^ Conventional name: Oroqen Autonomous Banner; Mongolian: ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ; Transliteration: Orčon-u öbertegen jasaqu qosiɣu; SASM/GNC (broad): Oroqen orto jasah hoxu; Chinese: 鄂伦春自治旗; pinyin: Èlúnchūn Zìzhìqí
  4. ^ Conventional name: Evenk Autonomous Banner; Mongolian: ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ; Transliteration: Eveŋki öbertegen jasaqu qosiɣu; SASM/GNC (broad): Ewenki orto jasah hoxu; Chinese: 鄂温克族自治旗; pinyin: Èwēnkèzú Zìzhìqí

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note Reference[2][3]
1970-10-03 parts of Ulanqab League Hohhot (P-City) transferred
↳ Tumed Left Banner ↳ Tumed Left Banner transferred
↳ Togtoh County ↳ Togtoh County transferred
parts of Ulanqab League Baotou (P-City) transferred
↳ Tumed Right Banner ↳ Tumed Right Banner transferred
↳ Guyang County ↳ Guyang County transferred
1970-10-30 Urat Middle Rear United Banner Chaoge Banner established
1975-08-30 parts of Bayannur League Wuhai (P-City) city district established
↳ Wuda (PC-City) disestablished
parts of Ih'ju League established
↳ Haibowan (PC-City) disestablished
1976-12-13 parts of Qingshan District Jianhua Kuang District established
1978-10-01 Hongqi District Huimin District renamed
1979-05-30 parts of Heilongjiang Province Inner Mongolia A.R. provincial transferred
Hulunbuir League Hulunbuir League transferred
↳ Butha Banner ↳ Butha Banner transferred
↳ Arun Banner ↳ Arun Banner transferred
↳ Xuguit Banner ↳ Xuguit Banner transferred
↳ Jalaid Banner ↳ Jalaid Banner transferred
↳ Ergun Right Banner ↳ Ergun Right Banner transferred
↳ Ergun Left Banner ↳ Ergun Left Banner transferred
↳ Old Barag Banner ↳ Old Barag Banner transferred
↳ New Barag Left Banner ↳ New Barag Left Banner transferred
↳ New Barag Right Banner ↳ New Barag Right Banner transferred
↳ Oroqen Banner (Aut.) ↳ Oroqen Banner (Aut.) transferred
↳ Hailar (PC-City) ↳ Hailar (PC-City) transferred
↳ Manzhouli (PC-City) ↳ Manzhouli (PC-City) transferred
parts of Daxing'anling Prefecture Hulunbuir League transferred
↳ Evenk Banner (Aut.) ↳ Evenk Banner (Aut.) transferred
↳ Morindawa Banner (Aut.) ↳ Morindawa Banner (Aut.) transferred
parts of Jilin Province Inner Mongolia A.R. provincial transferred
parts of Baicheng Prefecture Hulunbuir League transferred
↳ Tuquan County ↳ Tuquan County transferred
↳ Horqin Right Front Banner ↳ Horqin Right Front Banner transferred
Jirem League Jirem League transferred
↳ Tongliao County ↳ Tongliao County transferred
↳ Kailu County ↳ Kailu County transferred
↳ Naiman Banner ↳ Naiman Banner transferred
↳ Hure Banner ↳ Hure Banner transferred
↳ Jarud Banner ↳ Jarud Banner transferred
↳ Horqin Left Middle Banner ↳ Horqin Left Middle Banner transferred
↳ Horqin Right Middle Banner ↳ Horqin Right Middle Banner transferred
↳ Horqin Left Rear Banner ↳ Horqin Left Rear Banner transferred
↳ Tongliao (PC-City) ↳ Tongliao (PC-City) transferred
parts of Liaoning Province Inner Mongolia A.R. provincial transferred
Ju'ud League Ju'ud League transferred
↳ Chifeng County ↳ Chifeng County transferred
↳ Ningcheng County ↳ Ningcheng County transferred
↳ Linxi County ↳ Linxi County transferred
↳ Aohan Banner ↳ Aohan Banner transferred
↳ Ongniud Banner ↳ Ongniud Banner transferred
↳ Harqin Banner ↳ Harqin Banner transferred
↳ Bairin Right Banner ↳ Bairin Right Banner transferred
↳ Bairin Left Banner ↳ Bairin Left Banner transferred
↳ Hexigten Banner ↳ Hexigten Banner transferred
↳ Arhorqin Banner ↳ Arhorqin Banner transferred
↳ Chifeng (PC-City) ↳ Chifeng (PC-City) transferred
parts of Ningxia Hui A.R. Inner Mongolia A.R. provincial transferred
provincial-controlled Alxa League transferred & established
↳ Alxa Left Banner ↳ Alxa Left Banner transferred
parts of Gansu Province Inner Mongolia A.R. provincial transferred
parts of Wuwei Prefecture Alxa League transferred & established
↳ Alxa Right Banner ↳ Alxa Right Banner transferred
parts of Jiuquan Prefecture Alxa League transferred & established
↳ Ejin Banner ↳ Ejin Banner transferred
1980-05-13 Xiangyang District Yuquan District renamed
1980-05-08 parts of Ulanqab League Xilingol League transferred
↳ Erenhot (PC-City) ↳ Erenhot (PC-City) transferred
↳ Sonid Right Banner ↳ Sonid Right Banner transferred
1980-07-26 parts of Horqin Right Front Banner Ulanhot (PC-City) established
parts of Hulunbuir League Hinggan League established
↳ Horqin Right Front Banner ↳ Horqin Right Front Banner transferred
↳ Jalaid Banner ↳ Jalaid Banner transferred
↳ Tuquan County ↳ Tuquan County transferred
parts of Jirem League Hinggan League established
↳ Horqin Right Middle Banner ↳ Horqin Right Middle Banner transferred
↳ Ulanhot (PC-City) ↳ Ulanhot (PC-City) transferred
1980-08-12 parts of Otog Banner Otog Front Banner established
1980-11-01 Jianhua Kuang District Qingshan District merged into
1981-08-21 Urat Middle Rear United Banner Urat Middle Banner renamed
Chaoge Banner Urat Rear Banner renamed
1983-01-18 all Province-controlled city (P-City) → Prefecture-level city (PL-City) Civil Affairs Announcement
all Prefecture-controlled city (PC-City) → County-level city (CL-City)
1983-10-10 Ju'ud League Chifeng (PL-City) reorganized
Chifeng (CL-City) Hongshan District disestablished & established
Yuanbaoshan District disestablished & established
Chifeng County Jiao District, Chifeng reorganized
Abganar Banner Xilinhot (CL-City) reorganized
Xuguit Banner Yakeshi (CL-City) reorganized
Butha Banner Zhalantun (CL-City) reorganized
Dongsheng County Dongsheng (CL-City) reorganized
1984-12-11 Linhe County Linhe (CL-City) reorganized
1985-11-09 parts of Jarud Banner Holingol (CL-City) established
1986-07-21 Tongliao County Tongliao (CL-City) merged into
1990-11-15 Fengzhen County Fengzhen (CL-City) reorganized
1993-05-03 Jiao District, Chifeng Songshan District renamed Civil Affairs [1993]89
1994-04-28 Ergun Left Banner Genhe (CL-City) reorganized Civil Affairs [1994]65
1994-07-13 Ergun Right Banner Ergun (CL-City) reorganized Civil Affairs [1994]111
1995-11-21 parts of Ulanqab League Hohhot (PL-City) transferred
↳ Horinger County ↳ Horinger County transferred
↳ Qingshuihe County ↳ Qingshuihe County transferred
1995-11-21 parts of Ulanqab League Hohhot (PL-City) transferred State Council [1996]36
↳ Wuchuan County ↳ Wuchuan County transferred
1996-06-10 parts of Horqin Right Front Banner Arxan (CL-City) established Civil Affairs [1996]41
1999-01-30 Jirem League Tongliao (PL-City) reorganized State Council [1999]5
Tongliao (CL-City) Horqin District reorganized
1999-08-10 Jiao District, Baotou Jiuyuan District renamed Civil Affairs [1999]22
Shiguai Mining District Shiguai District renamed
2000-05-15 Jiao District, Hohhot Saihan District renamed State Council [2000]42
Xincheng District merged into
Huimin District merged into
Yuquan District merged into
2001-02-26 Ih'ju League Ordos (PL-City) reorganized State Council [2001]17
Dongsheng (CL-City) Dongsheng District reorganized
2001-10-10 Hulunbuir League Hulunbuir (PL-City) reorganized State Council [2001]130
Hailar (CL-City) Hailar District reorganized
2003-12-01 Bayannur League Bayannur (PL-City) reorganized State Council [2003]121
Linhe (CL-City) Linhe District reorganized
Ulanqab League Ulanqab (PL-City) reorganized State Council [2003]122
Jining (CL-City) Jining District reorganized
2013-03-06 parts of Manzhouli (CL-City) Jalainur District established Civil Affairs [2013]68
2016-06-08 parts of Dongsheng District Kangbashi District established State Council [2016]102
parts of Ejin'horo Banner

Population composition and area

Prefectures

Prefecture 2010 2000 Area
Alxa 231,334 199,351 267,574 km2
Bayannur 1,669,915 1,713,800 65,788 km2
Wuhai 532,902 434,925 1,754 km2
Ordos 1,940,653 1,395,441 86,752 km2
Baotou 2,650,364 2,297,404 27,768 km2
Hohhot 2,866,615 2,437,898 17,186.1 km2
Ulanqab 2,143,590 1,894,196 54,491 km2
Xilingol 1,028,022 993,400 211,866 km2
Chifeng 4,341,245 4,518,046 90,275 km2
Tongliao 3,139,153 3,083,461 59,535 km2
Hinggan 1,613,250 1,618,882 59,806 km2
Hulunbuir 2,549,278 2,736,543 263,953 km2

Counties

Name Prefecture 2010
Xincheng Hohhot 567,255
Huimin Hohhot 394,555
Yuquan Hohhot 383,365
Saihan Hohhot 635,599
Tumed Left Hohhot 312,532
Togtoh Hohhot 200,840
Horinger Hohhot 169,856
Qingshuihe Hohhot 93,887
Wuchuan Hohhot 108,726
Donghe Baotou 512,045
Hondlon Baotou 726,838
Qingshan Baotou 481,216
Shiguai Baotou 35,805
Bayan Obo Baotou 26,050
Jiuyuan Baotou 195,831
Binhe Baotou 119,066
Tumed Right Baotou 276,453
Darhan Muminggan United Baotou 101,486
Guyang Baotou 175,574
Haibowan Wuhai 296,177
Hainan Wuhai 103,355
Wuda Wuhai 133,370
Hongshan Chifeng 434,785
Yuanbaoshan Chifeng 325,170
Songshan Chifeng 573,571
Ar Horqin Chifeng 272,205
Bairin Left Chifeng 327,765
Bairin Right Chifeng 175,543
Hexigten Chifeng 211,155
Ongniud Chifeng 433,298
Harqin Chifeng 293,246
Aohan Chifeng 547,043
Linxi Chifeng 200,619
Ningcheng Chifeng 546,845
Horqin Tongliao 898,895
Horqin Left Middle Tongliao 514,741
Horqin Left Rear Tongliao 379,237
Hure Tongliao 167,020
Naiman Tongliao 401,509
Jarud Tongliao 279,371
Kailu Tongliao 396,166
Holingol Tongliao 102,214
Dongsheng Ordos 582,544
Kangbashi District Ordos not established
Dalad Ordos 322,101
Jungar Ordos 356,501
Otog Front Ordos 68,282
Otog Ordos 148,844
Hanggin Ordos 111,102
Uxin Ordos 124,527
Ejin Horo Ordos 226,752
Hailar Hulunbuir 344,947
Jalainur Hulunbuir not established
Arun Hulunbuir 278,744
Old Barag Hulunbuir 58,244
New Barag Left Hulunbuir 40,258
New Barag Right Hulunbuir 36,356
Morin Dawa Hulunbuir 276,912
Oroqen Hulunbuir 223,752
Evenk Hulunbuir 134,981
Manzhouli Hulunbuir 249,473
Yakeshi Hulunbuir 352,177
Zhalantun Hulunbuir 366,326
Ergun Hulunbuir 76,667
Genhe Hulunbuir 110,441
Linhe Bayannur 541,721
Urad Front Bayannur 293,269
Urad Middle Bayannur 134,204
Urad Rear Bayannur 65,207
Hanggin Rear Bayannur 257,943
Wuyuan Bayannur 260,480
Dengkou Bayannur 117,091
Jining Ulanqab 298,887
Chahar Right Front Ulanqab 247,285
Chahar Right Middle Ulanqab 219,038
Chahar Right Rear Ulanqab 217,877
Siziwang Ulanqab 210,646
Zhuozi Ulanqab 226,144
Huade Ulanqab 175,621
Shangdu Ulanqab 346,985
Xinghe Ulanqab 317,286
Liangcheng Ulanqab 246,038
Fengzhen Ulanqab 336,749
Ulanhot Hinggan 327,081
Arxan Hinggan 68,311
Horqin Right Front Hinggan 299,834
Horqin Right Middle Hinggan 251,465
Jalaid Hinggan 392,346
Tuquan Hinggan 274,213
Erenhot Xilingol 74,197
Xilinhot Xilingol 245,886
Abag Xilingol 43,574
Sonid Left Xilingol 33,652
Sonid Right Xilingol 71,063
East Ujimqin Xilingol 93,962
West Ujimqin Xilingol 87,614
Taibus Xilingol 112,339
Xianghuang Xilingol 28,450
Zhengxiangbai Xilingol 54,443
Zhenglan Xilingol 81,967
Duolun Xilingol 100,893
Alxa Left Alxa 173,494
Alxa Right Alxa 25,430
Ejin Alxa 32,410

References

  1. ^ 最新县及县以上行政区划代码(截止2014年10月31日) (in Simplified Chinese). National Bureau of Statistics of China.
  2. ^ 中华人民共和国行政区划沿革 (1949-2006). www.gov.cn. Government of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.
  3. ^ 县级以上行政区划变更情况 (1999-present). www.mca.gov.cn. Ministry of Civial Affairs of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.