Baining
EthnicityBaining people
Geographic
distribution
Gazelle Peninsula, New Britain
Linguistic classificationEast New Britain
  • Baining
Glottologbain1263

The Baining languages are a small language family spoken by the Baining people on the Gazelle Peninsula of New Britain in Papua New Guinea. They appear to be related to the neighboring Taulil–Butam languages, which immigrated from New Ireland.

Languages

The languages are:

Extinct Makolkol neighbored the (other) Baining languages to their southwest but is unattested.

Vocabulary comparison

The following basic vocabulary words are from SIL field notes (1970, 1971, 1975), as cited in the Trans-New Guinea database:[1]

gloss Mali (Makunga dialect) Mali (Arambum dialect) Qaget Ura
head aŋʌpʌski uwʌski niŋaǥa; ʌ niŋʌg̶ʌ amʌ niŋʌɣi; auwʌski; ʌmʌ niŋʌɣɩ
hair aɣʌsɛŋ ǥʌsɛŋ aǥsiŋ; ʌg̶asiŋ aɣʌsɛŋ; kʌsiŋ; kʌsɩŋ
ear sʌdᶺm asdɛmgi asndəmgi; sədəmki asdʌmgi; dʌsdəmgɩ; dʌsdəmgi
eye saǥɔŋ saǥoŋ ʌ rʌsʌkŋiʌm; saknaǥa asauɣoŋ; ʌ̂ sʌǥon; ʌ sʌǥoŋ
nose kulimki ulɩmgi ǥəřɩmki; ʌ rʌg̶ʌrimgi awʌlyʌmgi; ʌ ǥulimgɩ; ʌ ǥulimgi
tooth alkɛŋ ǥɛŋ ařkiŋ; ařkingi atkiŋgi; ʌ ǥʌřʌ; naeyɛŋ; næyɛŋ
tongue aǥulbiŋka ǥɔbɩnga ǥalbinka; og̶lbinga aɣuebunga; duɛbingʌ
leg alaǥar; səlʌpiřom aǥař ʌ laiŋyat; ɩlaiŋ ʌgʌřʌ
louse tʌƀəřʌk it ᶩait; ʌ ɛɛtki məaιt; məait; ɩr̰aɩt
dog paimka imga daŋka; ʌ dʌŋgʌ imga; mɛmgʌ
pig ƀlam; pᶺlᶺmkah ƀɛmgah ƀiləmgʌ; ƀlam ƀɩɛmgʌ; ƀiɛmgʌ; wemga
bird isᶺmka i sʌmga waiṱki; ʌ wʌitka ɛɛ'sumgʌ; ɛɛsumgʌ; isʌmga
egg pa·lo la luaǥa; ʌ luʌg̶ʌ duřaiṱ; duřaιt̯; luaɣa
blood ambias abiʌska ʌg̶ʌřʌkʌ; ǥəřəka a biaska; biʌskʌ
bone səlʌp atlɨp lan; sləpki a Lləp; ʌ Lləp; o slʌpki
skin kᶺnnki ŋᶺndᶺŋ ǥət·dinki; ʌrʌgʌtdəŋit aslɩɣɩge; ʌ sliyɩgɛ; ʌ sliyigɛ
breast kʌmkʌ ǥumukh ǥomʌk; og̶əmək at gəmuk; atkʌmuk
tree amʌŋka ŋumuŋ mʌŋkha; munkʌ ʌ muŋgʌ; ŋʌmuga
man aroǥa; umᶺska umʌska ǥwatka; ʌ g̶wʌtkʌ gamoɛɣa; gʌmuɛgʌ
woman lɛƀɔpki aƀopəkin nanki; ʌ nʌngi ɛwəpkɩ; ɛwəpki; Ewopki
sun kunʌŋka wunɛŋga ʌ niřag̶a; niřaǥa; nɩlaǥa ɣunʌga; wunʌgʌ
moon ayaƀunki 'aǥɔngi yaǥunki; ʌ yɔg̶ungi yaǥunǥɩ; yaɣungi; yʌǥungi
water ařɛŋki řiŋgi ǥřapki; ʌ kʌinʌg̶i mʌřiŋgi; mʌřɩŋgɩ; rigi
fire a mundʌm mudʌmbʌs altiŋki; ʌltiŋgi mundʌbʌs; mundʌm
stone dulki diǥa ʌ dulkʌ; dulka duɩɣa; mʌ duɩ; mʌ dui
road, path aiskah iskah aiskʌ; aiska iska; mʌiskʌ; mʌɩskʌ
name aŋařɛpki ŋʌrɩpkih dyiʌringi namgi; řɨnki diŋyiřipki; diŋyɩrɩpkɩ; ŋʌr̰iþki
eat katɨs katɨs ka tɨs; kʌ təs ɣat tʌs; ka ts; kʌ təs
one asʌŋgʌk sɛgɨkh ǥwanaska; og̶unʌskʌ sɩgʌk; sʌgʌk; sigʌk
two aundom udion ǥwanasiam; og̶unʌsiʌm undiom; undɩom

References

  1. ^ Greenhill, Simon (2016). "TransNewGuinea.org - database of the languages of New Guinea". Retrieved 2020-11-05.