Cyrillic letter Iotated E
The Cyrillic script
Slavic letters
АА̀А̂А̄ӒБВГ
ҐДЂЃЕЀЕ̄Е̂
ЁЄЖЗЗ́ЅИІ
ЇЍИ̂ӢЙЈК
ЛЉМНЊОО̀О̂
ŌӦПРСС́ТЋ
ЌУУ̀У̂ӮЎӰФ
ХЦЧЏШЩЪ
Ъ̀ЫЬѢЭЮЮ̀Я
Я̀
Non-Slavic letters
ӐА̊А̃Ӓ̄ӔӘӘ́Ә̃
ӚВ̌ԜГ̑Г̇Г̣Г̌Г̂
Г̆Г̈ҔҒӺҒ̌Ӷ
Г̡Д́Д̌Д̈Д̣Д̆ӖЕ̃
Ё̄Є̈ҖӜӁЖ̣ҘӞ
З̌З̣З̆ԐԐ̈ӠИ̃Ӥ
ҊҚӃҠҞҜК̣Ԛ
Л́ӅԮԒЛ̈Ӎ
Н́ӉҢԨӇҤО̆О̃
Ӧ̄ӨӨ̄Ө́Ө̆ӪԤП̈
ҦР̌ҎС̌ҪС̣С̱Т́
Т̈Т̌Т̇Т̣ҬУ̃Ӳ
У̊Ӱ̄ҰҮҮ́Х̣Х̱Х̮
Х̑Х̌ҲӼӾҺҺ̈Ԧ
Ц̌Ц̈ҴҶҶ̣ӴӋЧ̡
ҸЧ̇Ч̣ҼҾШ̈Ш̣
Ы̆Ы̄ӸҌҨЭ̆Э̄
Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̄Я̆
Я̄Я̈Ӏ
Archaic or unused letters
А̨Б̀Б̣Б̱В̀Г̀Г̧
Г̄Г̓Г̆Ҕ̀Ҕ̆ԀД̓
Д̀Д̨ԂЕ̇Е̨
Ж̀Ж̑Џ̆
Ꚅ̆З̀З̑ԄԆ
ԪІ̂І̣І̨
Ј̵Ј̃К̓К̀К̆Ӄ̆
К̑К̇К̈К̄ԞК̂
Л̀ԠԈЛ̑Л̇Ԕ
М̀М̃Н̀Н̄Н̧Н̃
ԊԢН̡Ѻ
П̓П̀П́П̧
П̑ҀԚ̆Р́Р̀Р̃Ԗ
С̀С̈ԌҪ̓Т̓Т̀Ԏ
Т̑Т̧Ꚍ̆
ОУУ̇У̨ꙋ́Ф̑Ф̓
Х́Х̀Х̆Х̇Х̧Х̓һ̱
ѠѼѾЦ̀Ц́Ц̓
Ꚏ̆Ч́Ч̀
Ч̆Ч̑Ч̓Ԭ
Ꚇ̆Ҽ̆Ш̀Ш̆Ш̑Щ̆Ꚗ̆
Ы̂Ы̃Ѣ́Ѣ̈Ѣ̆
Э̨Э̂Ю̂Я̈
Я̂Я̨ԘѤѦѪ
ѨѬѮѰѲѴѶ

Iotated E or Iotated Ukrainian Ye (Ѥ ѥ) is a letter of the Cyrillic script. It is used in the Church Slavonic language.

History

Iotated E has no equivalent in the Glagolitic alphabet, and probably originated as a ligature of і and е to represent the sounds [je] or [jɛ].

Usage

Iotated E is found in some of the very oldest examples of Cyrillic writing, such as the tenth-century Mostich inscription or the Codex Suprasliensis, whereas in others, such as the Enina Apostle or Undol'skij Fragments, it is not present at all. It is plentifully attested in medieval manuscripts of both South Slavic and East Slavic provenance, co-existing with є, which fulfils the same function. Orthographic practice nevertheless varies: some manuscripts use all three characters, some е and ѥ, some е and є, and some only е.

Among the Eastern Slavs ѥ fell into disuse after the end of the fourteenth century, and it is not therefore represented in printed books from this area, or in modern Church Slavonic. In the South, however, it survived, and was used in the first Serbian printed book, the Octoechos (Oktoih prvoglasnik) of 1474, and appears in the Serbian abecedarium printed in Venice in 1597;[1] its position in the alphabet in this book is between ю and ѯ. It continued to be used in both manuscript and printed material throughout the sixteenth and seventeenth centuries, but it no longer appears in the alphabet in M. Karaman's abecedarium of 1753.[2] In certain orthographical variants of Bulgarian, it can be found at least up to the middle of the 19th century.[3] Bulgarian variants from the 1800s often include the letter as a ligature of ⟨І⟩ and ⟨Е⟩, rather than ⟨Є⟩. The sound of Ѥ is written using the letters Ye (Е) or Ukrainian Ye (Є) in east Slavic languages. South Slavic languages usually use the combinations ⟨је⟩ or ⟨йе⟩.

Computing codes

Character information
Preview Ѥ ѥ
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER
IOTIFIED E
CYRILLIC SMALL LETTER
IOTIFIED E
Encodings decimal hex dec hex
Unicode 1124 U+0464 1125 U+0465
UTF-8 209 164 D1 A4 209 165 D1 A5
Numeric character reference Ѥ Ѥ ѥ ѥ

References

  1. ^ Први српски буквар инока Саве, Венеција 1597, приредио Михаило Блечић, Београд, 1991
  2. ^ Петар Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд, 1971, p.193
  3. ^ Excerpts from a Bulgarian book of 1865: ru:Файл:Примеры Е йотированного в гражданке.gif