Cyrillic letter Lje
Phonetic usage:[ʎ]
The Cyrillic script
Slavic letters
АА̀А̂А̄ӒБВГ
ҐДЂЃЕЀЕ̄Е̂
ЁЄЖЗЗ́ЅИІ
ЇЍИ̂ӢЙЈК
ЛЉМНЊОО̀О̂
ŌӦПРСС́ТЋ
ЌУУ̀У̂ӮЎӰФ
ХЦЧЏШЩЪ
Ъ̀ЫЬѢЭЮЮ̀Я
Я̀
Non-Slavic letters
ӐА̊А̃Ӓ̄ӔӘӘ́Ә̃
ӚВ̌ԜГ̑Г̇Г̣Г̌Г̂
Г̆Г̈г̊ҔҒӺҒ̌
ғ̊ӶД́Д̌Д̈Д̣Д̆
ӖЕ̃Ё̄Є̈ԐԐ̈ҖӜ
ӁЖ̣ҘӞЗ̌З̣З̆Ӡ
И̃ӤҊҚӃҠҞҜ
К̣к̊қ̊ԚЛ́ӅԮ
ԒЛ̈ӍН́ӉҢԨ
ӇҤО̆О̃Ӧ̄ӨӨ̄Ө́
Ө̆ӪԤП̈ҎР̌С̌Ҫ
С̣С̱Т́Т̈Т̌Т̇Т̣Ҭ
У̃ӲУ̊Ӱ̄ҰҮҮ́
Х̣Х̱Х̮Х̑Х̌ҲӼх̊
Ӿӿ̊ҺҺ̈ԦЦ̌Ц̈Ҵ
ҶҶ̣ӴӋҸЧ̇Ч̣
ҼҾШ̣Ы̆Ы̄Ӹ
ҌҨЭ̆Э̄Э̇ӬӬ́Ӭ̄
Ю̆Ю̈Ю̄Я̆Я̄Я̈Ӏʼ
ˮ
Archaic or unused letters
А̨Б̀Б̣Б̱В̀Г̀Г̧
Г̄Г̓Г̆Ҕ̀Ҕ̆ԀД̓
Д̀Д̨ԂЕ̇Е̨
Ж̀Ж̑Џ̆
Ꚅ̆З̀З̑ԄԆ
ԪІ̂І̣І̨
Ј̵Ј̃К̓К̀К̆Ӄ̆
К̑К̇К̈К̄ԞК̂
Л̀ԠԈЛ̑Л̇Ԕ
М̀М̃Н̀Н̄Н̧
Н̃ԊԢН̡Ѻ
П̓П̀
П́ҦП̧П̑ҀԚ̆Р́
Р̀Р̃ԖС̀С̈ԌҪ̓
Т̓Т̀ԎТ̑Т̧
Ꚍ̆ОУУ̇
У̨ꙋ́Ф̑Ф̓Х́Х̀Х̆Х̇
Х̧Х̾Х̓һ̱ѠѼ
ѾЦ̀Ц́Ц̓Ꚏ̆
Ч́Ч̀Ч̆Ч̑Ч̓
ԬꚆ̆Ҽ̆Ш̀
Ш̆Ш̑Щ̆Ꚗ̆Ъ̄Ъ̈
Ъ̈̄Ы̂Ы̃Ѣ́Ѣ̈Ѣ̆
Э̨Э̂Ю̂
Я̈Я̂Я̨ԘѤѦѪ
ѨѬѮѰѲѴ
Ѷ

Lje (Љ љ; italics: Љ љ) is a letter of the Cyrillic script.

The letter Lje in serif and italic styles

Lje represents a palatal lateral /ʎ/, a sound similar (but not identical) to the palatalized alveolar lateral, which is in some languages represented by the digraph ⟨ль⟩ and pronounced /lʲ/ like the ⟨ll⟩ in "million". Compare Latvian ⟨ļ⟩, Slovak ⟨ľ⟩, Portuguese ⟨lh⟩, Spanish ⟨ll⟩ and Italian ⟨gl⟩.

Lje is a ligature of ⟨л⟩ and ⟨ь⟩.[1] It was invented by Vuk Stefanović Karadžić for use in his 1818 dictionary, replacing the earlier digraph ⟨ль⟩.[1] It corresponds to the digraph Lj in Gaj's Latin alphabet for Serbo-Croatian.[1]

It is today used in Macedonian, variants of Serbo-Croatian when written in Cyrillic (Bosnian, Montenegrin and Serbian), and Itelmen.

It was also once used in the Udege language, and in the Lithuanian Cyrillic alphabet.

Lje is commonly transliterated as lj but it can also be transliterated as ľ, or ļ.

Related letters and other similar characters

Computing codes

Character information
Preview Љ љ
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE CYRILLIC SMALL LETTER LJE
Encodings decimal hex dec hex
Unicode 1033 U+0409 1113 U+0459
UTF-8 208 137 D0 89 209 153 D1 99
Numeric character reference Љ Љ љ љ
Named character reference Љ љ
Code page 855 145 91 144 90
Windows-1251 138 8A 154 9A
ISO-8859-5 169 A9 249 F9
Macintosh Cyrillic 188 BC 189 BD

References

  1. ^ a b c Maretić, Tomislav. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. 1899.