The Politics of Anhui Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Anhui (安徽省省长) is the highest-ranking official in the People's Government of Anhui. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Anhui Chinese Communist Party Provincial Committee Secretary (安徽省委书记), colloquially termed the "Anhui Party Chief".

List of provincial-level leaders

Chinese Communist Party secretaries

 1. Zeng Xisheng (曾希圣): 1952–1962
 2. Li Baohua (李葆华): 1962–1967
 3. Li Desheng (李德生): 1969–1974 
 4. Song Peizhang (宋佩璋): 1975–1977
 5. Wan Li (万里): 1977–1980 
 6. Zhang Jingfu (张劲夫): 1980–1982 
 7. Zhou Zijian (周子健): 1982–1983 
 8. Huang Huang (黄璜): 1983–1986 
 9. Li Guixian (李贵鲜): 1986–1988
 10. Lu Rongjing (卢荣景): 1988–1998 
 11. Hui Liangyu (回良玉): 1998–2000 
 12. Wang Taihua (王太华): 2000–2004
 13. Guo Jinlong (郭金龙): 2004–2007
 14. Wang Jinshan (王金山): 2007–2010
 15. Zhang Baoshun (张宝顺): 2010–2015
 16. Wang Xuejun (王学军): 2015–2016
 17. Li Jinbin (李锦斌): 2016–2021
 18. Zheng Shanjie (郑栅洁): 2021–2023
 19. Han Jun (韩俊): 2023–2024
 20. Liang Yanshun (梁言顺): 2024-present

Chairpersons of Anhui People's Congress

 1. Gu Zhouxin (顾卓新): 1979–1983
 2. Yang Weiping (杨蔚屏): 1983–1985
 3. Wang Guangyu (王光宇): 1985–1993
 4. Meng Fulin (孟富林): 1993–2003
 5. Wang Taihua (王太华): 2003–2004
 6. Guo Jinlong (郭金龙): 2005–2008
 7. Wang Jinshan (王金山): 2008–2010
 8. Zhang Baoshun (张宝顺): 2010–2015
 9. Wang Xuejun (王学军): 2015–2016
 10. Li Jinbin (李锦斌): 2016–2022
 11. Zheng Shanjie(郑栅洁): 2022–present

Governors

 1. Zeng Xisheng (曾希圣): 1952–1955 
 2. Huang Yan (黄岩): 1955–1967
 3. Li Desheng (李德生): 1968–1974 (Chairman of the Revolutionary Committee) 
 4. Song Peizhang (宋佩璋): 1975–1978 (Chairman of the Revolutionary Committee) 
 5. Wan Li (万里): 1978–1979 
 6. Zhang Jingfu (张劲夫): 1979–1981
 7. Zhou Zijian (周子健): 1981–1983
 8. Wang Yuzhao (王郁昭): 1983–1987 
 9. Lu Rongjing (卢荣景): 1987–1989 
 10. Fu Xishou (傅锡寿): 1989–1994 
 11. Hui Liangyu (回良玉): 1994–1998 
 12. Wang Taihua (王太华): 1998–2000 
 13. Xu Zhonglin (许仲林): 2000–2002 
 14. Wang Jinshan (王金山): 2002–2007
 15. Wang Sanyun (王三运): 2007–2011
 16. Li Bin (李斌): 2011–2013
 17. Wang Xuejun (王学军): 2013–2015
 18. Li Jinbin (李锦斌): 2015–2016
 19. Li Guoying (李国英): 2016–2021
 20. Wang Qingxian (王清宪): 2021–present

Chairpersons of CPPCC Anhui Committee

 1. Zeng Xisheng (曾希圣): 1955–1962 
 2. Li Baohua (李葆华): 1962–1967 
 3. Gu Zhuoxin (顾卓新): 1978–1979
 4. Zhang Kaifan (张凯帆): 1979–1984 
 5. Yang Haibo (杨海波): 1984–1985
 6. Shi Junjie (史钧杰): 1985–1996
 7. Lu Rongjing (卢荣景): 1996–2000
 8. Fang Zhaoxiang (方兆祥): 2000–2007
 9. Yang Duoliang (杨多良): 2007–2011
 10. Wang Mingfang (王明方): 2011–2017
 11. Xu Liquan (徐立全): 2017–2018
 12. Zhang Chang'er (张昌尔): 2018–2021
 13. Tang Liangzhi (唐良智): 2021–present

References