The politics of Jilin Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Jilin is the highest-ranking official in the People's Government of Jilin. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Jilin Chinese Communist Party (CCP) Provincial Committee Secretary, colloquially termed the "Jilin CCP Party Chief".

Secretaries of the CCP Jilin Committee

 1. Liu Xiwu (刘锡五): 1949-1952
 2. Li Mengling (李梦龄): 1952-1955
 3. Wu De (吴德): 1955-1966
 4. Zhao Lin (赵林): 1966-1967
 5. Wang Huaixiang (王淮湘): 1967-1977
 6. Wang Enmao (王恩茂): 1977-1981
 7. Qiang Xiaochu (强晓初): 1981-1985
 8. Gao Di (高狄): 1985-1988
 9. He Zhukang (何竹康): 1988-1995
 10. Zhang Dejiang (张德江): 1995-1998
 11. Wang Yunkun (王云坤): 1998-2006
 12. Wang Min (王珉): 2006-2009
 13. Sun Zhengcai (孙政才): 2009-2012
 14. Wang Rulin (王儒林): 2012-2014
 15. Bayanqolu (巴音朝鲁): 2014-2020
 16. Jing Junhai (景俊海): 2020 - incumbent

Governors of Jilin

 1. Zhou Chiheng (周持衡): 1950-1952
 2. Li Youwen (栗又文): 1952-1967
 3. Wang Huaixiang (王淮湘): 1968-1977
 4. Wang Enmao (王恩茂): 1977-1980
 5. Yu Ke (于克): 1980-1982
 6. Zhang Gensheng (张根生): 1982-1983
 7. Zhao Xiu (赵修): 1983-1985
 8. Gao Dezhan (高德占): 1985-1987
 9. He Zhukang (何竹康): 1987-1989
 10. Wang Zhongyu (王忠禹): 1989-1992
 11. Gao Yan (高严): 1992-1995
 12. Wang Yunkun (王云坤): 1995-1998
 13. Hong Hu (洪虎): 1998-2004
 14. Wang Min (王珉): 2004-2006
 15. Han Changfu (韩长赋): 2006-2009
 16. Wang Rulin (王儒林): 2009-2012
 17. Bayanqolu (巴音朝鲁): 2012-2014
 18. Jiang Chaoliang (蒋超良): 2014-2016
 19. Liu Guozhong (刘国中): 2016-2018
 20. Jing Junhai (景俊海): 2018-2020
 21. Han Jun (韩俊): 2020-2023
 22. Hu Yuting (胡玉亭): 2023-present

Chairmen of the Jilin People's Congress

 1. Li Youwen 1980 - 1983
 2. Yu Ke 1983 - 1985
 3. Zhao Xiu 1985 - 1988
 4. Huo Mingguang 1988 - 1993
 5. He Zhukang 1993 -1998
 6. Zhang Dejiang January 1998 - September 1998
 7. Sang Fengwen September 1998 - March 1999
 8. Wang Yunkun 1999 - 2009
 9. Wang Min 2008 - 2009
 10. Sun Zhengcai 2009 - 2012
 11. Wang Rulin 2013 - 2014
 12. Bayanqolu: 2014 - 2021
 13. Jing Junhai (景俊海): 2021 - incumbent

CPPCC Committee Chairmen of Jilin

 1. Li Diping 1955 - 1977
 2. Wang Enmao 1977 - 1980
 3. Li Diping(re-elected) 1980 - 1985
 4. Liu Jingzhi 1985 - 1988
 5. Liu Yunzhao 1988 - 1998
 6. Zhang Yueqi 1998 - 2003
 7. Wang Guofa 2003 - 2011
 8. Bayanqolu 2011 - 2013
 9. Huang Yanming 2013 - 2018
 10. Jiang Zelin 2018 - present