Sorude Šâhanšâhiye Irân
English: Imperial Anthem of Iran
سرود شاهنشاهی ایران

Former royal anthem of Iran
LyricsSheikh Afsar, 1933[1]
MusicDavud Najmi Moqaddam, 1933[1]
Adopted1933; 91 years ago (1933)[1]
RelinquishedFebruary 1979; 45 years ago (1979-02)[1]
Succeeded by"Payandeh Bada Iran" (as the national anthem)
Audio sample
"Sorude Šâhanšâhi" (vocal)

The "Imperial Anthem of Iran" (Persian: سرود شاهنشاهی ایران, romanizedSorude Šâhanšâhiye Irân), also known by its incipit "Long Live our King of Kings" (Persian: شاهنشه ما زنده بادا, romanizedŠâhanšâhe mâ zende bâdâ),[2] was the royal anthem of Iran from 1933 until the Iranian Revolution of 1979, when the monarchy was abolished.[1]

Its tune, when set to a different respective set of lyrics, also served as Iran's national anthem and flag anthem at the time. This anthem was composed by the order of Reza Shah to the Iranian Literary Association.

Lyrics

Persian original[3]
Perso-Arabic script UniPers Romanization IPA transcription

شاهنشه ما زنده بادا
پايد کشور به فرش جاودان
کز پهلوی شد ملک ایران
صد ره بهتر ز عهد باستان
از دشمنان بودی پریشان
در سايه‌اش آسوده ایران
ايرانیان پيوسته شادان
همواره يزدان بود او را نگهبان

ای پرچم خورشید ایران
پرتو افکن به روی این جهان
یاد آور از آن روزگاری
کآسود از برق تیغت بر کران
در سایه‌ات جان می‌فشانیم
از دشمنان جان می‌ستانیم
ما وارث ملک کیانیم
همیشه خواهیم وطن را از دل و جان

بودیم و هستیم پیرو حق
جز حق هرگز نخواهیم از جهان
با شه‌پرستی مملکت را
داریم از دست دشمن در امان
ما پیرو کردار نیکیم
روشندل از پندار نیکیم
رخشنده از گفتار نیکیم
شد زین فضائل بلندآوازه ایران

Šâhanšahe mâ zende bâdâ
Pâyad kešvar be faraš jâvedân
Kaz Pahlavi šod molke Irân
Sad rah behtar ze ahde bâsetân
Az došmanân budi parišân
Dar sâye-aš âsude Irân
Irâniyân peyvaste šâdân
Hamvâre Yazdân bovad u râ negahbân

Ey parcame xoršide Irân
Partow afkan be ruye in jahân
Yâd âvar az ân ruzegâri
Kâsud az barqe tiqat bar karân
Dar sâye at jân mifešânim
Az došmanân jân misetânim
Mâ vârese molke kiyânim
Hamiše xâhim vatan râ az del va jân

Budim va hastim peyrove haq
Joz haq hargez naxâhim az jahân
Bâ šâhparasti mamlekat râ
Dârim az daste došman dar amân
Mâ peyrove kerdâre nikim
Rowšandel az pendâre nikim
Raxšande az goftâre nikim
Šod zin fazâyel bolandâvâze Irân

[ʃɒː.hæn.ʃɒː.he mɒː zen.de bɒː.dɒː |]
[pʰɒː.jæd kʰeʃ.væɾ be fæ.ɾæʃ d͡ʒɒː.ve.dɒːn |]
[kʰæz pʰæh.læ.viː ʃod mol.kʰe (ʔ)iː.ɾɒːn |]
[sæd ræh beh.tʰæɾ ze (ʔ)æh.de bɒː.se.tʰɒːn ǁ]
[(ʔ)æz doʃ.mæ.nɒːn | buː.diː pʰæ.ɾiː.ʃɒːn |]
[dæɾ sɒː.je | (ʔ)æʃ (ʔ)ɒː.suː.de (ʔ)iːɾɒːn |]
[(ʔ)iː.ɾɒːɲ.jɒːn | pʰej.væs.tʰe ʃɒː.dɒːn |]
[hæɱ.vɒː.ɾe jæz.dɒːn | bo.væd (ʔ)uː.ɾɒː ne.gæh.bɒːn ǁ]

[(ʔ)ej pʰæɾ.t͡ʃʰæ.me xoɾ.ʃi.de (ʔ)iː.ɾɒːn |]
[pʰæɾ.tʰow (ʔ)æf.kʰæm be ruː.je (ʔ)iːn d͡ʒæ.hɒːn |]
[jɒːd (ʔ)ɒː.væɾ (ʔ)æz (ʔ)ɒːn ruː.ze.gɒː.ɾiː |]
[kʰɒː.suːd (ʔ)æz bæɾ.ɢe tʰiː.ɢætʰ bæɾ kʰæ.ɾɒːn ǁ]
[dæɾ sɒː.je | (ʔ)ætʰ d͡ʒɒːm miː.fe.ʃɒː.niːm |]
[(ʔ)æz doʃ.mæ.nɒːn | d͡ʒɒːm miː.se.tʰɒː.niːm |]
[mɒː vɒː.ɾe.se | mol.kʰe kʰiː.jɒː.niːm |]
[hæ.miː.ʃe xɒː.hiːm | væ.tʰæn rɒː (ʔ)æz del væ d͡ʒɒːn ǁ]

[buː.diːɱ væ hæs.tʰiːm pʰej.ɾo.ve hæɢ |]
[d͡ʒoz hæɢ hæɾ.gez næ.xɒː.hiːm (ʔ)æz d͡ʒæ.hɒːn |]
[bɒː ʃɒːh.pʰæ.ɾæs.tʰiː mæm.le.kʰɒːtʰ rɒː |]
[dɒː.ɾiːm (ʔ)æz dæs.tʰe doʃ.mæn dæɾ (ʔ)æ.mɒːn ǁ]
[mɒː pʰej.ɾo.ve kʰeɾ.dɒː.ɾe niː.kʰiːm |]
[row.ʃæn.del | (ʔ)æz pʰen.dɒː.ɾe niː.kʰiːm |]
[ræx.ʃæn.de | (ʔ)æz gof.tʰɒː.ɾe niː.kʰiːm |]
[ʃod ziːɱ fæ.zɒː.jel | bo.læn.dɒː.vɒː.ze (ʔ)iː.ɾɒːn ǁ]

English translation

Long live our King of Kings,
And may His glory make immortal our land
For Pahlavi improved Iran,
A hundredfold from where it once used to stand.
Though once beset by the foemen's rage,
Now it has peace in His keeping sure.
We of Iran, rejoice in every age,
O may God protect Him both now and evermore.

O Sun that shines on Iran's banner,
Shed upon each nation rays strong and fair.
Those days keep in our recollection
When thy flashing sword brought peace everywhere.
We give our lives in thy shade benign,
And take the lives of each enemy.
We are the heirs of Kayanid's line;
O beloved land, ever wholly thine are we.

Of Right we've been and still are champions.
What is right is all we ever demand.
Through worship of King, we ever
from the enemy will guard this our land.
"Good Deeds" the first virtue of our call,
"Good Thoughts" the light our hearts and minds to guide,
And through "Good Speech" shining, one and all,
'Tis the fame of Iran that shall echo far and wide.

References

  1. ^ a b c d e "Iran (1933-1979)". National Anthems Info. 2007. Archived from the original on 26 April 2007. Retrieved 26 April 2007.((cite web)): CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  2. ^ "IRAN: Keshvaré Shahanshahiyé Irân", The Statesman's Year-Book 1978–79, Springer, 2016, pp. 674–682, ISBN 9780230271074
  3. ^ "انتقاد از نسخه سیاسی - شیعی سرود 'ای ایران'".