The 12th Central Committee of the Chinese Communist Party was in session from September 1982 to November 1987. It held seven plenary sessions. It was succeeded by the 13th Central Committee. It elected the 12th Politburo of the Chinese Communist Party in 1982.

List of members

The following is in stroke order of surnames:
 1. Yu Mingtao
 2. Yu Hong'en
 3. Wan Da
 4. Wan Li
 5. Wan Haifeng
 6. Ma Wenrui
 7. Ma Xingyuan
 8. Xi Zhongxun
 9. Wang Fang
 10. Wang Meng
 11. Wang Zhen
 12. Wang Bingqian
 13. Wang Hanbin
 14. Wang Guangzhong
 15. Wang Guangyu
 16. Wang Zhaoguo
 17. Wang Quanguo
 18. Wang Renzhong
 19. Wang Kewen
 20. Wang Chenghan
 21. Wang Enmao
 22. Wang Chonglun
 23. Wang Chaowen
 24. Wang Heshou
 25. Wei Guoqing
 26. You Taizhong
 27. Mao Zhiyong
 28. Ulanhu
 29. Fang Yi
 30. Basang
 31. Deng Liqun
 32. Deng Xiaoping
 33. Deng Yingchao
 34. Deng Jiaxian
 35. Buhe
 36. Ye Fei
 37. Ye Jianying
 38. Tian Jiyun
 39. Bai Dongcai
 40. Ismail Amat (司马义·艾买提)
 41. Xing Yanzi
 42. Lü Peijian
 43. Zhu Yunqian
 44. Zhu Guangya
 45. Zhu Muzhi
 46. Qiao Shi
 47. Qiao Xiaoguang
 48. Wu Jinghua
 49. Ren Zhongyi
 50. Hua Guofeng
 51. Xiang Shouzhi
 52. Liu Zhen
 53. Liu Zhengwei
 54. Liu Huaqing
 55. Liu Zhijian
 56. Liu Fuzhi
 57. Liu Zhenhua
 58. Jiang Zemin
 59. Jiang Yonghui
 60. Chi Biqing
 61. An Pingsheng
 62. Xu Jiatun
 63. Sun Daguang
 64. Yin Fatang
 65. Yan Dongsheng (严东生)
 66. Su Gang
 67. Su Yiran
 68. Li Rui
 69. Li Peng
 70. Li Li'an
 71. Li Ziqi
 72. Li Ligong
 73. Li Dongzhi
 74. Li Xiannian
 75. Li Qiming
 76. Li Xuezhi
 77. Li Menghua
 78. Li Xu'e
 79. Li Senmao
 80. Li Ruihuan
 81. Li Ximing
 82. Li Xifu
 83. Li Desheng
 84. Li Yaowen
 85. Yang Bo
 86. Yang Yong
 87. Yang Di
 88. Yang Chengwu
 89. Yang Rudai
 90. Yang Yichen
 91. Yang Shangkun
 92. Yang Dezhi
 93. Yang Jingren
 94. Yang Dezhong
 95. Xiao Hua
 96. Xiao Han
 97. Xiao Quanfu
 98. Wu Quanqing
 99. Wu Xueqian
 100. He Kang
 101. He Dongchang
 102. Yu Qiuli
 103. Gu Mu
 104. Shen Tu
 105. Shen Yinluo
 106. Song Ping
 107. Song Renqiong
 108. Zhang Shou
 109. Zhang Zhen
 110. Zhang Tingfa
 111. Zhang Zaiwang
 112. Zhang Jingfu
 113. Zhang Aiping
 114. Zhang Zhixiu
 115. Zhang Shuguang
 116. Chen Yun
 117. Chen Bin
 118. Chen Lei
 119. Chen Renhong
 120. Chen Pixian
 121. Chen Weida
 122. Chen Xitong
 123. Chen Guodong
 124. Chen Fuhan
 125. Chen Muhua
 126. Chen Puru
 127. Lin Ruo
 128. Lin Hujia
 129. Lin Liyun
 130. Luo Qingchang
 131. Zhou Hui
 132. Zhou Zijian
 133. Zhou Shizhong
 134. Zhou Jiannan
 135. Zheng Sansheng
 136. Zheng Tuobin
 137. Xiang Nan
 138. Zhao Shouyi
 139. Zhao Xingyuan
 140. Zhao Zhijian
 141. Zhao Cangbi
 142. Zhao Nanqi
 143. Zhao Haifeng
 144. Zhao Ziyang
 145. Hao Jianxiu
 146. Hu Hong
 147. Hu Sheng
 148. Hu Lijiao
 149. Hu Qiaomu
 150. Hu Qili
 151. Hu Yaobang
 152. Liu Lin
 153. Rao Xingli
 154. Hong Xuezhi
 155. Yao Guang
 156. Yao Yilin
 157. He Jinheng
 158. He Jingzhi
 159. Qin Chuan
 160. Qin Zhongda
 161. Qin Jiwei
 162. Yuan Baohua
 163. Nie Rongzhen
 164. Mo Wenxiang
 165. Raidi
 166. Gu Xiulian
 167. Qian Zhengying
 168. Qian Yongchang
 169. Tie Ying
 170. Tömür Dawamat
 171. Ni Zhifu
 172. Xu Shaofu
 173. Xu Xiangqian
 174. Yin Yuan
 175. Gao Yangwen (高扬文)
 176. Guo Liwen (郭力文)
 177. Tang Ke (唐克)
 178. Huang Hua (黄华)
 179. Huang Zhizhen (黄知真)
 180. Huang Xinting (黄新廷)
 181. Cui Naifu (崔乃夫)
 182. Cui Yueli (崔月犁)
 183. Kang Shi'en (康世恩)
 184. Kang Keqing (康克清)
 185. Zhang Ze (章泽)
 186. Liang Biye (梁必业)
 187. Liang Lingguang (梁灵光)
 188. Liang Buting (梁步庭)
 189. Peng Chong (彭冲)
 190. Peng Zhen
 191. Jiang Nanxiang (蒋南翔)
 192. Han Xianchu
 193. Han Peixin (韩培信)
 194. Tan Yingji (覃应机)
 195. Fu Kuiqing (傅奎清)
 196. Jiao Linyi (焦林义)
 197. Lu Dadong (鲁大东)
 198. Xie Xide (谢希德)
 199. Xie Zhenhua (谢振华)
 200. Jiang Xiaochu (强晓初)
 201. Xie Feng (解峰)
 202. Liao Hansheng (廖汉生)
 203. Liao Chengzhi (廖承志)
 204. Saifuddin Azizi (赛福鼎·艾则孜)
 205. Tan Youlin (谭友林)
 206. Tan Qilong (谭启龙)
 207. Tan Shanhe (谭善和)
 208. Xue Ju (薛驹)
 209. Mu Qing (穆青)
 210. Dai Suli (戴苏理)

Chronology

 1. 1st Plenary Session
 2. 2nd Plenary Session
  • Date: October 11–12, 1983
  • Location: Beijing
  • Significance: A Decision of the CCP Central Committee on the Rectification of Party Organizations was adopted in order to purge the Party from consequences of the Cultural Revolution. Around this time, the Anti-Spiritual Pollution Campaign was launched under Chen Yun's care. This was one of the few post-Mao meetings focused on ideological issues.
 3. 3rd Plenary Session
  • Date: October 20, 1984
  • Location: Beijing
  • Significance: A Decision of the CCP Central Committee on Economic Reform was adopted, fostering the new economic line pursued by Deng Xiaoping's leadership. A CCP National Conference on it was convened.
 4. 4th Plenary Session
  • Date: September 16, 1985
  • Location: Beijing
  • Significance: Recommendations for the 7th Five-Year Plan were adopted to be submitted to the Party's National Conference on September 20, and then to the National People's Congress with the goal of adapting national economy to the reform. Party veterans Ye Jianying and Huang Kecheng retired.
 5. 5th Plenary Session
  • Date: September 24, 1985
  • Location: Beijing
  • Significance: Meeting held after the September 20 National Conference. The leadership bodies of the Central Committee, the Central Advisory Commission and the Central Commission for Discipline Inspection were renewed. Li Peng entered the Politburo and the Secretariat.
 6. 6th Plenary Session
  • Date: September 28, 1986
  • Location: Beijing
  • Significance: A Resolution of the CCP Central Committee on the Building of the Socialist Spiritual Culture. The decision to convene the Party's 13th National Congress was taken.
 7. 7th Plenary Session
  • Date: September 28, 1987
  • Location: Beijing
  • Significance: Preparations for the Party's 13th National Congress were made. A plan for administration reform was adopted. Hu Yaobang's resignation was confirmed and Zhao Ziyang was elected General Secretary.