The 10th Central Committee of the Chinese Communist Party was in session from 1973 to 1977. It was preceded by the 9th Central Committee of the Chinese Communist Party. It held three plenary sessions in the four-year period. It was formally succeeded by the 11th Central Committee of the Chinese Communist Party.

It elected the 10th Politburo of the Chinese Communist Party in 1973.

Members

The following is in stroke order of surnames:
 1. Ding Sheng (丁盛)
 2. Ding Keze (丁可则)
 3. Ding Guoyu (丁国钰)
 4. Ma Ning (马宁)
 5. Ma Tianshui (马天水)
 6. Yu Sang (于桑)
 7. Yu Huiyong (于会泳)
 8. Yu Hongliang (于洪亮)
 9. Wang Zheng (王诤)
 10. Wang Zhen
 11. Wang Bicheng (王必成)
 12. Wang Hongkun (王宏坤)
 13. Wang Xiuzhen (王秀珍)
 14. Wang Guofan (王国藩)
 15. Wang Hongwen
 16. Wang Shusheng (王树声)
 17. Wang Shoudao (王首道)
 18. Wang Shuzhen (王淑珍)
 19. Wang Huaixiang (王淮湘)
 20. Wang Chaozhu (王超柱)
 21. Wang Jiaxiang (王稼祥)
 22. Tian Bao (天宝)
 23. Basang (巴桑)
 24. Fang Yi (方毅)
 25. Deng Xiaoping
 26. Deng Yingchao
 27. You Taizhong (尤太忠)
 28. Kong Shiquan (孔石泉)
 29. Kong Zhaonian (孔照年)
 30. Ulanhu
 31. Wei Guoqing (韦国清)
 32. Feng Xuan (冯铉)
 33. Ismail Amat (司马义·艾买提)
 34. Bai Rubing (白如冰)
 35. Tian Huagui (田华贵)
 36. Tian Weixin (田维新)
 37. Pi Dingjun (皮定均)
 38. Ye Jianying
 39. Liu Wei (刘伟)
 40. Liu Zihou (刘子厚)
 41. Liu Xingyuan (刘兴元)
 42. Liu Bocheng
 43. Liu Junyi (刘均益)
 44. Liu Xianquan (刘贤权)
 45. Liu Jianxun (刘建勋)
 46. Liu Shengtian (刘盛田)
 47. Liu Xiangping (刘湘屏)
 48. Liu Xichang (刘锡昌)
 49. Jiang Qing
 50. Jiang Liyin (江礼银)
 51. Jiang Yonghui (江拥辉)
 52. Jiang Xieyuan (江燮元)
 53. Zhu De
 54. Zhu Muzhi (朱穆之)
 55. Xu Shiyou (许世友)
 56. Lü Yulan (吕玉兰)
 57. An Pingsheng (安平生)
 58. Zhuang Zedong (庄则栋)
 59. Hua Guofeng
 60. Hua Linsen (华林森)
 61. Qiao Guanhua (乔冠华)
 62. Ren Sizhong (任思忠)
 63. Nian Jirong (年继荣)
 64. Ji Dengkui (纪登奎)
 65. Xing Yanzi (邢燕子)
 66. Chen Yun
 67. Chen Yu (陈郁)
 68. Chen Geng
 69. Chen Shiju (陈士榘)
 70. Chen Yonggui (陈永贵)
 71. Chen Xianrui (陈先瑞) 
 72. Chen Qihan (陈奇涵)
 73. Chen Xilian (陈锡联)
 74. Chen Muhua (陈慕华)
 75. Du Ping (杜平)
 76. Li Da (李达)
 77. Li Qiang (李强)
 78. Li Zhen
 79. Li Dazhang (李大章)
 80. Li Jingquan (李井泉)
 81. Li Shuiqing (李水清)
 82. Li Renzhi (李任之)
 83. Li Xiannian (李先念)
 84. Li Zhimin (李志民)
 85. Li Shunda (李顺达)
 86. Li Suwen (李素文)
 87. Li Baohua (李葆华)
 88. Li Fuchun (李富春)
 89. Li Ruishan (李瑞山)
 90. Li Desheng (李德生)
 91. Gu Mu (谷牧)
 92. Yang Yong (杨勇)
 93. Yang Chunfu (杨春甫)
 94. Yang Dezhi
 95. Wu Tao (吴涛)
 96. Wu De (吴德)
 97. Wu Dasheng (吴大胜)
 98. Wu Guixian (吴桂贤)
 99. Su Jing (苏静)
 100. Su Zhenhua (苏振华)
 101. Zhang Caiqian (张才千)
 102. Zhang Yunyi (张云逸)
 103. Zhang Pinghua (张平化)
 104. Zhang Dazhi (张达志)
 105. Zhang Chiming (张池明)
 106. Zhang Yancheng (张延成)
 107. Zhang Tixue (张体学)
 108. Zhang Zongxun (张宗逊)
 109. Zhang Hengyun (张恒云)
 110. Zhang Hongchi (张洪池)
 111. Zhang Shuzhi (张树芝)
 112. Zhang Chunqiao
 113. Zhang Weimin (张维民)
 114. Zhang Fugui (张富贵)
 115. Zhang Fuheng (张福恒)
 116. Zhang Dingcheng
 117. Zhang Yixiang (张翼翔)
 118. Wang Dongxing
 119. Xiao Jinguang (肖劲光)
 120. Cen Guorong (岑国荣)
 121. Song Peizhang (宋佩璋)
 122. Yu Qiuli (余秋里)
 123. Zhou Xing (周兴)
 124. Zhou Hongbao (周宏宝)
 125. Zhou Liqin (周丽琴)
 126. Zhou Chunlin (周纯麟)
 127. Zhou Jianren (周建人)
 128. Zhou Enlai
 129. Baoriledai (宝日勒岱)
 130. Zong Xiyun (宗希云)
 131. Lin Liyun (林丽韫)
 132. Luo Qingchang (罗青长)
 133. Luo Xikang (罗锡康)
 134. Xian Henghan (冼恒汉)
 135. Jin Zumin (金祖敏)
 136. Yao Wenyuan
 137. Rao Xingli (饶兴礼)
 138. Duan Junyi (段君毅)
 139. Zhu Jiayao (祝家耀)
 140. Hu Jizong (胡继宗)
 141. Zhao Ziyang
 142. Geng Biao (耿飚)
 143. Geng Qichang (耿起昌)
 144. Qian Zhiguang (钱之光) 
 145. Qian Zhengying (钱正英)
 146. Guo Yufeng (郭玉峰)
 147. Guo Hongjie (郭宏杰) 
 148. Guo Moruo
 149. Xu Xiangqian
 150. Xu Jingxian (徐景贤)
 151. Xia Bangyin (夏邦银)
 152. Tang Qishan (唐岐山)
 153. Tang Zhongfu (唐忠富)
 154. Ni Zhifu (倪志福)
 155. Nie Rongzhen
 156. Mo Xianyao (莫显耀)
 157. Qin Jiwei (秦基伟)
 158. Tao Lujia (陶鲁笳)
 159. Ji Pengfei
 160. Kang Sheng
 161. Huang Hua (黄华)
 162. Huang Zhen (黄镇)
 163. Wei Fengying (尉凤英)
 164. Lu Tianji (鹿田计)
 165. Cao Lihuai (曹里怀)
 166. Cao Yi'ou (曹轶欧)
 167. Cui Hailong (崔海龙)
 168. Liang Jintang (梁锦棠)
 169. Han Ying (韩英)
 170. Han Xianchu (韩先楚) 
 171. Su Yu
 172. Dong Biwu
 173. Dong Minghui (董明会)
 174. Fu Chuanzuo (傅传作)
 175. Jiao Linyi (焦林义)
 176. Zeng Shaoshan (曾绍山)
 177. Zeng Siyu (曾思玉)
 178. Peng Shaohui (彭绍辉)
 179. Xie Jiaxiang (谢家祥)
 180. Xie Jingyi (谢静宜)
 181. Lu Ruilin (鲁瑞林)
 182. Xie Xuegong (解学恭)
 183. Cai Chang (蔡畅)
 184. Cai Xiao (蔡啸)
 185. Cai Xiebin (蔡协斌)
 186. Cai Shuhai (蔡树海)
 187. Teng Daiyuan (滕代远)
 188. Tan Qilong (谭启龙)
 189. Tan Zhenlin (谭震林)
 190. Liao Chengzhi (廖承志)
 191. Saifuddin Azizi (赛福鼎·艾则孜)
 192. Pan Shigao (潘世告)
 193. Fan Deling (樊德玲)
 194. Wei Bingkui (魏秉奎)

Chronology

 1. 1st Plenary Session
 2. 2nd Plenary Session
  • Date: January 8–10, 1975
  • Location: Beijing
  • Significance: The only point in agenda was the preparation of the 4th National People's Congress, which was to open on January 13. The 1975 Constitution of the People's Republic of China as well as reports and lists of nominees for top State posts to be submitted to the Congress were approved. Deng Xiaoping was elected vice-chairman and Standing Committee member, replacing Li Desheng who resigned and disappeared from the public.
 3. 3rd Plenary Session
  • Date: July 16–21, 1977
  • Location: Beijing
  • Significance: Hua Guofeng was ratified as Chairman of the CCP Central Committee with the formal approval of the October 6, 1976 Politburo resolution. The Gang of Four was furtherly denounced and its members expelled from the Party. Deng Xiaoping was restored to all his posts after the Politburo had removed him from the core leadership in April 1976. The decision to convene the Party's 11th National Congress ahead of schedule was taken.