Phong
Tày Poọng
Native toVietnam
Austroasiatic
Language codes
ISO 639-3hnu
Glottologphon1243
ELPHung

Phong or Tày Poọng is a Vietic dialect cluster spoken in north-central Vietnam.[1] Varieties include Đan Lai, Toum, and Liha.[2]

References

  1. ^ Đặng Nghiêm Vạn and Nguyễn Anh Ngọc. 1975. 'Vài nét về ba nhóm Đan Lai, Ly Hà va Tày Poọng' [Overview of the three groups Dan Lai, Ly Ha and 'Tay Poong']. In Vê vân dê xác dịnh thánh phân các dân tôc thiêu só o miên băc Viêt Nam, 456-471. Hà Nôi: Nhà xuât ban khoa học xã hôi.
  2. ^ Sidwell, Paul (2021). "Classification of MSEA Austroasiatic languages". The Languages and Linguistics of Mainland Southeast Asia. De Gruyter. pp. 179–206. doi:10.1515/9783110558142-011. ISBN 9783110558142. S2CID 242599355.