The Chinese National Badminton Championships is a tournament organized to crown the best badminton players in China.

Past winners

Year Men's singles Women's singles Men's doubles Women's doubles Mixed doubles Men's Team Women's Team
1956 Wang Wenjiao
1957 Chen Fushou
1958 Chen Fushou Chen Fushou
1959 1 Wang Wenjiao Chen Jiayan Wang Wenjiao
Chen Fushou
Chen Jiayan
Huang Bin
Chen Fushou
Chen Jiayan
1963 Hou Jiachang Liang Xiaomu Liang Xiaomu
1965 1 Tang Xianhu Chen Yuniang Lin Jiancheng
Wu Junsheng
Chen Yuniang
Lin Jianying
Fujian Hubei
1972 Hou Jiachang Chen Yuniang Chen Yuniang
1973 Hou Jiachang
1975 1 Tang Xianhu Liang Qiuxia Tang Xianhu
Wu Junsheng
Li Fang
Liang Qiuxia
Wu Junsheng
Qiu Yufang
Fujian
1978 Lin Yixiong
1979 1 Yan Yujiang Liu Xia Lin Shinchuan
He Lianping
Qiu Yufang
Chen Xiuyu
Li Mao
Fu Chune
Fujian Shanghai
1980 Yan Yujiang
1983 1 Han Jian Li Lingwei Zhao Jianhua
Sun Zhian
Lin Ying
Wu Dixi
Lin Jiangli
Lin Ying
Liaoning Guangdong
1985 Zhang Qingwu
1987 1 Yang Yang Li Lingwei Tian Bingyi
Li Yongbo
Han Aiping
Li Lingwei
Zhou Jincan
Lin Ying
Jiangsu Fujian
1988 Tang Jiuhong
1993 1 Zhao Jianhua Tang Jiuhong Chen Hongyong
Zheng Yumin
Yao Fen
Lin Yanfen
Zhao Jianhua
Sun Man
Fujian Jiangsu
1997 1 Chen Gang Ye Zhaoying Jiang Xin
Liu Yong
Ge Fei
Gu Jun
Liu Yong
Ge Fei
Jiangsu Hunan
2001 1 Luo Yigang Gong Zhichao Zhang Wei
Wang Wei
Yang Wei
Zhang Jiewen
Sun Jun Jiangsu Hunan
2002 Chen Yu
2003 Chen Yu Xie Xingfang Fu Haifeng
Chen Qiqiu
Zhang Jiewen
Yang Wei
Chen Qiqiu
Zhang Jiewen
2004 Lin Dan Wang Rong Sang Yang
Zhang Wei
Du Jing
Yu Yang
Liu Zhiyuan
Zhang Zhibo
2005 1 Lin Dan Jiang Yanjiao Zhang Jun
Cai Yun
Gao Ling
Wei Yili
Zheng Bo
Huang Sui
Jiangsu Hunan
2007 2 Chen Jin Wang Yihan Ding Yang
Zhang Wei
Zhao Yunlei
Wang Xiaoli
Chen Zhiben
Zhang Jinkang
Xiamen Nanjing
2008 Zhou Wenlong Zhu Jingjing Zhu Lihua
Luo Jiening
Wang Siyun
Ma Jin
Zhang Nan
Xie Jing
2009 1 Lin Dan Wang Lin Cai Yun
Xu Chen
Du Jing
Yu Yang
He Hanbin
Zhao Tingting
Jiangsu Jiangsu
2013 1 Lin Dan Li Xuerui Guo Zhendong
Hong Wei
Wang Xiaoli
Zhao Yunlei
Lu Kai
Yu Yang
Fujian People's Liberation Army
2017 1 Lin Dan Chen Yufei Liu Cheng
Wang Yilyu
Luo Ying
Luo Yu
Zheng Siwei
Chen Qingchen
Beijing Jiangsu
2021 1 Shi Yuqi Chen Yufei Zhou Haodong
Wang Chang
Chen Qingchen
Jia Yifan
Wang Yilyu
Huang Dongping
Fujian Hubei

^1 Chinese National Games ^2 National City Games