World Orthography
Script type
alphabet
Time period
Invented 1948
 This article contains phonetic transcriptions in the International Phonetic Alphabet (IPA). For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA. For the distinction between [ ], / / and  , see IPA § Brackets and transcription delimiters.

The World Orthography (WO) is an alphabet and transcription system based on the Africa Alphabet and the International Phonetic Alphabet. In Daniel Jones’s 1948 Difference between Spoken and Written Language, an adaptation of WO for English is given with the letters a b c d ð e ə f g h i j k l m n ŋ o p r s ʃ t θ u v w x y z ʒ. The capitals of ð, ə, ŋ, ʃ, θ, and ʒ are: Ð (shaped like Ƌ), Ə, Ŋ (shaped like large ŋ), Ʃ (shaped like sigma Σ), Θ, and straight-bottomed Ʒ (shaped like reversed sigma).

Examples

English sample from Jones 1948:

Ðis paragraf ʃouz hwot Iŋgliʃ luks laik in wən form ov Wərld Orθografi. It wil bi noutist ðat it iz not posibəl tu yuz for pərposəz ov speliŋ ən egzakt reprezənteiʃon ov ði spic ov eni wən Iŋgliʃ-spiikiŋ gruup, bət ðat veiriəs adapteiʃonz hav tu bi meid in ordər tu rendər ðə speliŋ yuzəbəl bai ool sekʃonz ov ði Iŋgliʃ-spiikiŋ wərld. For instans, it iz probabli advaizabəl tu meik ði leter ə du dyuti for ði saund ʌ as wel az for ði saund ə, in akordans wið ði spiic ov meni in ði Norθ ov Iŋglənd and in Amerika hu du not distiŋgwiʃ ðiiz saundz. Laikwaiz it wil nou daut bi faund konviinien tu rait moust ov ði ənstrest ə-saundz wið ðeir prezənt speliŋz, sins ðei sou ofən ʃou releiʃonʃips tu aðər wərdz, az in pedant, pedantik, provident, providenʃal, meθod, meθodikal. Əgein it wil oolmoust sərtenli bi faund advanteijəs tu introdyus ə sərten nambər ov “wərd sainz” tu denout ʃort komon wərdz wið veiriabəl pronənsieʃion, for instəns a, ði, bi, mi, ʃi, du, tu, hu. A limited nambər ov wərdz wud hav oltərnativ speliŋz, e.g. pas, paas, grant, graant, soolt, solt, agein, agen, wið, wiθ.


Sinhala sample, The North Wind and the Sun, from Perera and Jones 1938:

Uturu huləŋ̆gai irai kaura vɛɖie balə sampannədə kia beedə kəraddi, unuhun saaluak perəvaagənə innə magiek laŋ̆ga una. Magiae saaluə paləmueŋ galəvaɳɖə sɛlɛssu ekkena vɛɖie balə sampanneə kia moun beeraagənə, uturu huləŋ̆gə puluan tadin hulan gɛhɛvva. Numut hulangahənə tarəməʈə magia tavə tavə saaluə perəvagatta. Antimeedi uturu huləŋ̆ge bɛri bavə dɛnəgənə nɛvətunə. Iiʈə passe irə tadin pɛɛvva. Ekə paarəʈəmə magia saaluə ahakkələ. Ee hinda irə vɛɖie balə sampanneə kia uturu huləŋ̆gəʈə eettu ganɖə una.

See also

Notes

References