This article or section should specify the language of its non-English content, using ((lang)), ((transliteration)) for transliterated languages, and ((IPA)) for phonetic transcriptions, with an appropriate ISO 639 code. Wikipedia's multilingual support templates may also be used. See why. (November 2021)

Burmese cuisine (Burmese: မြန်မာ့အစားအစာ) encompasses the diverse regional culinary traditions of Myanmar, which have developed through longstanding agricultural practices, centuries of sociopolitical and economic change, and cross-cultural contact and trade with neighboring countries at the confluence of South Asia, Southeast Asia, and East Asia, including the modern-day nations of India, China, and Thailand.[1]

Laphet, served in a traditional lacquer tray called laphet ok.
Laphet, served in a traditional lacquer tray called laphet ok.

Burmese cuisine is typified by a wide-ranging array of dishes, including traditional Burmese curries, Burmese salads, and soups that are traditionally eaten with white rice.[2] Burmese cuisine also features noodles in many forms, as fried or dry noodles, noodle soups, or as noodle salads, as well as Indian breads. Street food culture has also nurtured the profuse variety of traditional Burmese fritters and traditional snacks called mont.

The contrasting flavor profile of Burmese cuisine is broadly captured in the phrase chin ngan sat (ချဉ်ငန်စပ်), which literally means "sour, salty, and spicy."[3] A popular Burmese rhyme — "of all the fruit, the mango's the best; of all the meat, the pork's the best; and of all the leaves, lahpet's the best" — sums up the traditional favourites.[Note 1]

History

A traditional Burmese painting depicts the Royal Ploughing Ceremony, during which the monarch ceremonially ploughs a rice field outside the royal palace, to mark the traditional start of the rice-growing season.
A traditional Burmese painting depicts the Royal Ploughing Ceremony, during which the monarch ceremonially ploughs a rice field outside the royal palace, to mark the traditional start of the rice-growing season.

Rice is the principal staple in Burmese cuisine, reflecting several millennia of rice cultivation, which first emerged in the country's Chindwin, Ayeyarwady, and Thanlwin river valleys between 11,000 and 5000 BCE.[4] By 3000 BCE, irrigated rice cultivation flourished, paralleled by the domestication of cattle and pigs by inhabitants.[4] In addition to rice, tea originated in the borderlands separating Myanmar from China, precipitating a longstanding tradition of tea consumption and the development of pickled tea known as laphet, which continues to play a pivotal role in Burmese ritual culture.[5][6] This longstanding history is reflected in the Burmese language, which is among the few world languages whose word for "tea" is not etymologically traced back to the Chinese word for "tea" (see etymology of tea).[7]

Agrarian settlements were settled by ancestors of Myanmar's modern-day ethnolinguistic groups. From these settlements emerged a succession of Burmese, Mon, Shan, Rakhine-speaking kingdoms and tributary states that now make up contemporary Myanmar. Paddy rice cultivation remains synonymous with the predominantly Buddhist Bamar, Mon, Shan, and Rakhine peoples who inhabit the country's fertile lowlands and plateaus.[8]

Burmese cuisine has been significantly enriched by contact and trade with neighboring kingdoms and countries well into modern times. The Columbian exchange in the 15th and 16th centuries introduced key ingredients into the Burmese culinary repertoire, including tomatoes, chili peppers, peanuts, and potatoes.[9] A series of Burmese–Siamese wars between the 16th to 19th centuries resulted in the emergence of Thai-inspired delicacies, including khanon dok, shwe yin aye, mont let hsaung, and Yodaya mont di.[10]

Buddhist monks in Mandalay receive food alms from a htamanè hawker during their daily alms round (ဆွမ်းလောင်းလှည့်).
Buddhist monks in Mandalay receive food alms from a htamanè hawker during their daily alms round (ဆွမ်းလောင်းလှည့်).

While record-keeping of pre-colonial culinary traditions is scant, food was and remains deeply intertwined with religious life, especially among Buddhist communities, exemplified in the giving of food alms (dāna), and communal feasts called satuditha and ahlu pwe (အလှူပွဲ). One of the few remaining pre-colonial cookbooks is the Sadawhset Kyan (စားတော်ဆက်ကျမ်း, lit.'Treatise on Royal Foods'), written on a palm leaf manuscript in 1866 during the Konbaung dynasty.[11] By the Konbaung dynasty (16th to 19th centuries), elaborate preparations of food played a central role in key court ceremonies (e.g., naming ceremonies, wedding ceremonies, etc.), including as ritual offerings to Hindu and indigenous deities, and as celebratory meals for attendees.[12]

British rule in Burma between the 19th and 20th centuries led to the establishment of Burmese Indian and Sino-Burmese communities that introduced novel cooking techniques, ingredients, food vocabulary, and fusion dishes that are now considered integral parts of Burmese cuisine.[13] These range from Indian breads such as naan and paratha to Chinese stir frying techniques and ingredients like tofu and soy sauce.

Etiquette and customs

Dining

A traditional Burmese meal includes a bowl of soup, rice, several meat curries, and ngapi yay (a dip or dipping sauce) with tozaya (vegetables for dipping).
A traditional Burmese meal includes a bowl of soup, rice, several meat curries, and ngapi yay (a dip or dipping sauce) with tozaya (vegetables for dipping).

Traditionally, the Burmese eat meals from plates on a low table or daunglan, while sitting on a bamboo mat.[14] Dishes are simultaneously served and shared.[14] A traditional meal includes steamed white rice as the main dish accompanied by Burmese curries, a light soup or consommé, and other side dishes, including fried vegetables, Burmese fritters, and ngapi yay gyo (ငါးပိရည်ကျို), a plate of fresh and blanched vegetables served with pickled fish dip. The meal is then finished with a piece of palm sugar or laphet (fermented tea leaves).[15]

Out of respect, the eldest diners are always served first before the rest join in; even when the elders are absent, the first morsel of rice from the pot is scooped and put aside as an act of respect to one's parents, a custom known as u cha (ဦးချ, lit.'first serve').[16]

The Burmese traditionally eat with their right hand, forming the rice into a small ball with only the fingertips and mixing this with various morsels before popping it into their mouths.[16] Chopsticks and Chinese-style spoons are used for noodle dishes, although noodle salads are more likely to be eaten with just a spoon. Western-style utensils, especially forks and knives, have gained currency in recent years.

Religious practices

The country's diverse religious makeup influences its cuisine, as Buddhists and Hindus traditionally avoid beef and Muslims pork. Beef is considered taboo by devout Buddhists and farmers because the cow is highly regarded as a beast of burden.[17] Vegetarianism is commonly practiced by Buddhists during the three-month Vassa (ဝါတွင်း) between July and October, as well as during Uposatha days, reflected in the Burmese word for "vegetarian," thet that lut (သက်သတ်လွတ်, lit.'free of killing'). During this time, devout Buddhists observe eight or more precepts, including fasting rules that restrict food intake to two daily meals (i.e., breakfast and lunch) taken before noon.

Beef taboo

The beef taboo is fairly widespread in Myanmar, particularly in the Buddhist community. In Myanmar, beef is typically obtained from cattle that are slaughtered at the end of their working lives (16 years of age) or from sick animals.[18] Cattle is rarely raised for meat; 58% of cattle in the country is used for draught animal power.[18] Few people eat beef, and there is a general dislike of beef (especially among the Bamar and Burmese Chinese),[19][20] although it is more commonly eaten in regional cuisines, particularly those of ethnic minorities like the Kachin.[21] Buddhists, when giving up meat during the Buddhist (Vassa) or Uposatha days, will forego beef first.[22] Butchers tend to be Muslim because of the Buddhist doctrine of ahimsa (no harm).[23]

During the country's last dynasty, the Konbaung dynasty, habitual consumption of beef was punishable by public flogging.[24] In 1885, Ledi Sayadaw, a prominent Buddhist monk wrote the Nwa-myitta-sa (နွားမေတ္တာစာ), a poetic prose letter which argued that Burmese Buddhists should not kill cattle and eat beef, because Burmese farmers depended on them as beasts of burden to maintain their livelihoods, that the marketing of beef for human consumption threatened the extinction of buffalo and cattle, and that the practice was ecologically unsound.[25] He subsequently led successful beef boycotts during the colonial era, and influenced a generation of Burmese nationalists in adopting this stance.[25]

On 29 August 1961, the Burmese Parliament passed the State Religion Promotion Act of 1961, which explicitly banned the slaughtering of cattle nationwide (beef became known as todo tha (တိုးတိုးသား); lit.'hush hush meat').[26] Religious groups, such as Muslims, were required to apply for exemption licences to slaughter cattle on religious holidays. This ban was repealed a year later, after Ne Win led a coup d'état and declared martial law in the country.

Food theories

In traditional Burmese medicine, foods are divided into two classes: heating (အပူစာ, apu za) or cooling (အအေးစာ, a-aye za), based on their effects on one's body system, similar to the Chinese classification of food.[16] Examples of heating foods include chicken, bitter melon, durian, mango, chocolate, and ice cream. Examples of cooling foods include pork, eggplant, dairy products, cucumbers, and radish.

The Burmese also hold several taboos and superstitions regarding consumption during various occasions in one's life, especially pregnancy. For instance, pregnant women are not supposed to eat chili, due to the belief that it causes children to have sparse scalp hairs.[16]

Cooking techniques

This section needs expansion. You can help by adding to it. (January 2021)
Beans and pulses are commonly used in Burmese cuisine.
Beans and pulses are commonly used in Burmese cuisine.

Burmese dishes are not cooked with precise recipes. The use and portion of ingredients used may vary, but the precision of timing is of utmost importance.[16][11] Burmese dishes may be stewed, boiled, fried, roasted, steamed, baked or grilled, or any combination of the said techniques.[11] Burmese curries use only a handful of spices (in comparison to Indian ones) and use more fresh garlic and ginger.[11]

Regional and variant cuisines

Htamin jin, 'fermented' rice kneaded with fish and/or potato with twice-fried Shan tofu, is a popular local dish at Inle Lake.
Htamin jin, 'fermented' rice kneaded with fish and/or potato with twice-fried Shan tofu, is a popular local dish at Inle Lake.

Broadly speaking, Burmese cuisine is divided between the culinary traditions of Upper Myanmar, which is inland and landlocked; and Lower Myanmar; which is surrounded by numerous rivers, river deltas, and the Andaman Sea.[27] Variations between regional cuisines are largely driven by the availability of fresh ingredients. Myanmar's long coastline has provided an abundant source of fresh seafood, which is particularly associated with Rakhine cuisine.[28] Southern Myanmar, particularly the area around Mawlamyaing, is known for its cuisine, as the Burmese proverb goes: "Mandalay for eloquence, Yangon for boasting, Mawlamyaing for food."[29][Note 2]

Cuisine in Lower Myanmar, including Yangon and Mawlamyaing, makes extensive use of fish and seafood-based products like fish sauce and ngapi (fermented seafood).[27] The cuisine in Upper Myanmar, including the Bamar heartland (Mandalay, Magway, and Sagaing Regions), Shan State, and Kachin States, tends to use more meat, poultry, pulses and beans.[27] The level of spices and use of fresh herbs varies depending on the region; Kachin and Shan curries will often use more fresh herbs.[2]

Fusion Chettiar (ချစ်တီးကုလား) cuisine, originating from Southern Indian cuisine, is also popular in cities.

Dishes and ingredients

Main articles: List of Burmese dishes and List of Ingredients in Burmese cuisine

Because a standardised system of romanisation for spoken Burmese does not exist, pronunciations of the following dishes in modern standard Burmese approximated using IPA are provided (see IPA/Burmese for details).

Preserved foods

Main articles: Ngapi and Lahpet

A plate of ngapi yay gyo is surrounded by an assortment of traditional Burmese side dishes.
A plate of ngapi yay gyo is surrounded by an assortment of traditional Burmese side dishes.

Myanmar is one of very few countries where tea is not only drunk but eaten as lahpet, pickled tea served with various accompaniments.[30][31] The practice of eating tea dates in modern-day Myanmar back to prehistoric antiquity, reflecting the legacy of indigenous tribes who pickled and fermented tea leaves inside bamboo tubes, bamboo baskets, plantain leaves and pots.[7] Tea leaves are traditionally cultivated by the Palaung people.[7] Pickled tea leaves continue to play an important role in Burmese culture today.[7] Ngapi (ငါးပိ), a fermented paste made from salted fish or shrimp, is considered the cornerstone of any Burmese traditional meal. It is used to season many soups, salads, curries and dishes, and condiments, imparting a rich umami flavor.[2] The ngapi of Rakhine State contains no or little salt, and uses marine fish. Meanwhile, ngapi made with freshwater fish is common in Ayeyarwady and Tanintharyi regions. Ngapi yay (ငါးပိရည်) is an essential part of Karen and Bamar cuisine, in which a sauce dip of ngapi cooked in various vegetables and spices is served with blanched and fresh vegetables, similar to Thai nam phrik, Indonesian lalab, and Malay ulam.

Dried fermented bean cakes called pè bok are grilled or fried in Shan cooking.
Dried fermented bean cakes called pè bok are grilled or fried in Shan cooking.

Shan cuisine traditionally uses fermented beans called pè ngapi (ပဲငါးပိ; lit.'bean ngapi'), in lieu of ngapi, to impart umami.[2] Dried bean ngapi chips (ပဲပုပ်; lit.'spoiled beans') are used as condiments for various Shan dishes.[32]

Pon ye gyi (ပုံးရည်ကြီး), a thick salty black paste made from fermented beans, is popular in the Bamar heartland. It is used in cooking, especially with pork, and as a salad with peanut oil, chopped onions and red chili. Bagan is an important pon ye gyi producer.[33]

Burmese cuisine also features a wide variety of pickled vegetables and fruits that are preserved in oil and spices, or in brine and rice wine.[3] The former, called thanat (သနပ်), are similar to South Asian pickles, including mango pickle. The latter are called chinbat (ချဉ်ဖတ်), and include pickles like mohnyin gyin.

Rice

Buddhist monks cooking rice at the Mahagandhayon Monastery in Amarapura.
Buddhist monks cooking rice at the Mahagandhayon Monastery in Amarapura.

The most common staple in Myanmar is steamed rice, called htamin (ထမင်း). Fragrant, aromatic varieties of white rice, including paw hsan hmwe (ပေါ်ဆန်းမွှေး), are popular. Lower-amylose varieties of glutinous rice, which are called kauk hnyin (ကောက်ညှင်း), also feature in Burmese cuisine, including a purple variety called ngacheik (ငချိပ်). Consumers in the northern highlands (e.g., Shan State) prefer stickier, lower-amylose varieties like kauk hnyin and kauk sei, while consumers in lower delta regions preferring higher-amylose varieties like kauk chaw and kauk kyan.[34] Lower-amylose varieties of rice are commonly used in traditional Burmese snacks called mont.[34] While rice is traditionally eaten plain, flavored versions like buttered rice and coconut rice are commonplace festive staples.[35]

Hsi htamin, glutinous rice seasoned with oil and turmeric, is a popular breakfast food.
Hsi htamin, glutinous rice seasoned with oil and turmeric, is a popular breakfast food.

Noodles

Rice noodles sun-drying in Hsipaw.
Rice noodles sun-drying in Hsipaw.

Burmese cuisine uses a wide variety of noodles, which are prepared in soups, salads, or other dry noodle dishes and typically eaten outside of lunch, or as a snack.[2] Fresh, thin rice noodles called mont bat (မုန့်ဖတ်) or mont di (မုန့်တီ), are similar to Thai khanom chin, and feature in Myanmar's national dish, mohinga. Burmese cuisine also has a category of rice noodles of varying sizes and shapes called nan, including nangyi (နန်းကြီး), thick udon-like noodles; nanlat (နန်းလတ်), medium-sized rice noodles; nanthe (နန်းသေး), thinner rice noodles; and nanbya (နန်းပြား), flat rice noodles.[41] Cellophane noodles, called kyazan (ကြာဆံ, lit.'lotus thread') and wheat-based noodles called khauk swe (ခေါက်ဆွဲ),[41] are often used in salads, soups, and stir-fries.[2]

Shan khao swè and tohpu jaw, with monnyin gyin on the side
Shan khao swè and tohpu jaw, with monnyin gyin on the side

Dry or fried noodle dishes include:

Mandalay meeshay, served with a thin hingyo broth.
Mandalay meeshay, served with a thin hingyo broth.

Noodle soups include:

Salads

Main article: Burmese salads

Samosa salad in Mandalay
Samosa salad in Mandalay

Burmese salads (Burmese: အသုပ်; transliterated athoke or athouk) are a diverse category of indigenous salads in Burmese cuisine. Burmese salads are made of cooked and raw ingredients that are mixed by hand to combine and balance a wide-ranging array of flavors and textures.[50] Burmese salads are eaten as standalone snacks, as side dishes paired with Burmese curries, and as entrees.[51]

Thayet chin thoke – fermented green mango salad with onions, green chilli, roasted peanuts, sesame and peanut oil
Thayet chin thoke – fermented green mango salad with onions, green chilli, roasted peanuts, sesame and peanut oil

Curries

Main article: Burmese curry

A traditional Danu-style meal featuring a curry broth, rice disks, and a requisite plate of blanched vegetables and dip.
A traditional Danu-style meal featuring a curry broth, rice disks, and a requisite plate of blanched vegetables and dip.

Burmese curry refers to a diverse array of dishes in Burmese cuisine that consist of protein or vegetables simmered or stewed in an base of aromatics.[2] Burmese curries generally differ from other Southeast Asian curries (e.g., Thai curry) in that Burmese curries make use of dried spices, in addition to fresh herbs and aromatics, and are often milder.[54] The most common variety of curry is called sibyan (ဆီပြန်; lit.'oil returns'), which is typified by a layer of oil that separates from the gravy and meat after cooked.[55] Pork, chicken, goat, shrimp, and fish are commonly prepared in Burmese curries.

Soups

Dandalun chinyay, a sour soup with chopped drumsticks
Dandalun chinyay, a sour soup with chopped drumsticks

In Burmese cuisine, soups typically accompany meals featuring both rice and noodles, and are paired accordingly to balance contrasting flavors. Lightly flavored soups, called hin gyo (ဟင်းချို) are served with saltier dishes, while sour soups, called chinyay hin (ချဉ်ရည်ဟင်း), are paired with rich, fatty Burmese curries.[3]

Thizon chinyay (သီးစုံချဉ်ရည် [θízòʊɴ tʃìɴjè], lit.'sour soup of assorted vegetables'), cooked with drumstick, lady's finger, eggplant, green beans, potato, onions, ginger, dried chilli, boiled eggs, dried salted fish, fish paste and tamarind, is an elevated version of chinyay hin, and served during festive occasions.[3]

Other grains and breads

Palata is commonly dusted with sugar as a dessert or teatime snack.
Palata is commonly dusted with sugar as a dessert or teatime snack.

Indian breads are commonly eaten for breakfast or teatime in Myanmar. Palata (ပလာတာ), also known as htattaya (ထပ်တစ်ရာ), a flaky fried flatbread related to Indian paratha, is often eaten with curried meats or as dessert with sprinkled sugar,[61] while nanbya (နံပြား), a baked flatbread, is eaten with any Indian dishes.[36] Other favorites include aloo poori (အာလူးပူရီ), chapati (ချပါတီ), and appam (အာပုံ).[62][63]

Burmese-style omelette fried with acacia leaves
Burmese-style omelette fried with acacia leaves

Other dishes include:

Snacks

Main articles: Mont (food) and Burmese fritters

A street hawker in Ponnagyun selling an assotment of fritters and mont to passersby.
A street hawker in Ponnagyun selling an assotment of fritters and mont to passersby.

Burmese cuisine has a wide variety of traditional snacks called mont, ranging from sweet desserts to savory food items that are steamed, baked, fried, deep-fried, or boiled. Traditional Burmese fritters, consisting of vegetables or seafood that have been battered and deep-fried, are also eaten as snacks or as toppings.[67]

Savory snacks include:

Sweet snacks include:

Fruits and fruit preserves

A street-side fruit stall in Yangon.
A street-side fruit stall in Yangon.

Myanmar has a wide range of fruits, mostly of tropical origin. Fruit is commonly eaten as a snack or dessert.[2] While most fruits are eaten fresh, a few, including jengkol, are boiled, roasted or otherwise cooked. Popular fruits include banana, mango, watermelon, papaya, jujube, avocado, pomelo, and guava.[71] Others include marian plum, mangosteen, sugar-apple, rambutan, durian, jackfruit, lychee, and pomegranate. Burmese fruit preserves, called yo (ယို), are also commonly eaten as standalone snacks. Common ones include fruit preserves made from fig, jujube, marian plum, citrus, mango, pineapple, and durian.

Beverages

Clay pots containing drinking water are commonly seen throughout Myanmar, left for travellers and passersby to rehydrate.
Clay pots containing drinking water are commonly seen throughout Myanmar, left for travellers and passersby to rehydrate.

Tea is the national drink of Myanmar, reflecting the influence of Buddhism and its views on temperance.[72] Tea is central to Burmese dining culture; complimentary green tea is customarily served to diners at restaurants and teashops alike.[73] Various liquid concoctions made from fruits and coconut milk, including sugarcane juice, and mont let hsaung (မုန့်လက်ဆောင်း) are also popular.[74] Indigenous fermented drinks like palm wine are also found across the country. During a traditional Burmese meal, drinks are not often served; instead, the usual liquid refreshment is a light broth or consommé served from a communal bowl.

Burmese tea

Snacks served at a Burmese tea house alongside Burmese milk tea.
Snacks served at a Burmese tea house alongside Burmese milk tea.

Main articles: Laphet and Burmese milk tea

Plain green tea, yay nway gyan (ရေနွေးကြမ်း, lit.'crude tea water'), is a popular form of tea drunk in Myanmar.[30] Tea leaves are traditionally cultivated in Shan State and Kachin State.[30] Milk tea, called laphet yay cho (လက်ဖက်ရည်ချို), made with strongly brewed black tea leaves, and sweetened with a customized ratio of condensed milk and evaporated milk, is also popular.[75][7]

Alcohol

See also: Beer in Myanmar

Shwe yin aye is a popular and refreshing dessert
Shwe yin aye is a popular and refreshing dessert

Palm wine, called htan yay (ထန်းရည်), made from the fermented sap of the toddy palm, is traditionally consumed in rural parts of Upper Myanmar[76] Ethnic communities, including the Kachin and Shan, also brew local moonshines.[77] Several ethnic minorities traditionally brew alcoholic beverages using rice or glutinous rice called khaung [my] (ခေါင်ရည်).[78] The khaung of the Chin peoples is brewed using millet seeds.[78] Locally brewed beers include Irrawaddy, Mandalay, Myanmar, and Tiger.[72]

Food establishments

Restaurants

This section needs expansion. You can help by adding to it. (January 2021)

Dine-in restaurants that serve steamed rice with traditional Burmese curries and dishes are called htamin saing (ထမင်းဆိုင်; lit.'rice shop').

Tea shops

An outdoor café in Yangon
An outdoor café in Yangon

During British rule in Burma, Burmese Indians introduced tea shops to the country, first known as kaka hsaing, which later evolved into teashops called laphet yay hsaing (လက်ဖက်ရည်ဆိုင်) or kaphi (ကဖီး), the latter word from French café. Burmese tea shop culture emerged from a combination of British, Indian, and Chinese influences throughout the colonial period.[79] Teashops are prevalent across the country, forming an important part of communal life.[31][80] Typically open throughout the day, some Burmese tea shops cater to locals, long distance drivers and travellers alike. The Burmese typically gather in tea shops to drink milk tea served with an extensive array of snacks and meals.[79]

Street food

A street hawker selling Burmese pork offal skewers.
A street hawker selling Burmese pork offal skewers.

Street food stalls and hawkers are a feature of the Burmese urban landscape, especially in major cities like Yangon.[81] Burmese salads, snacks, and fritters are especially popular street foods.[82] In recent years, some major cities have clamped down on street food vendors. In 2016, Yangon banned the city's 6,000 street vendors from selling food on major thoroughfares, and relocated them to formal night markets set up by the city.[83]

Night markets, called nya zay (ညဈေး), are a feature of many Burmese towns and cities. Colonial observers as early as 1878 noted Burmese street hawkers selling delicacies such as fruits, cakes, and laphet during "night bazaars."[84] The streets surrounding major daytime markets, such as Zegyo Market in Mandalay, typically double as makeshift night markets during the evenings.[85]

See also

Notes

 1. ^ The traditional rhyme is "A thee ma, thayet; a thar ma, wet; a ywet ma, lahpet" (အသီးမှာသရက်၊ အသားမှာဝက်၊ အရွက်မှာလက်ဖက်။).
 2. ^ The traditional Burmese proverb reads မန္တလေးစကား ရန်ကုန်အကြွား မော်လမြိုင်အစား.

References

 1. ^ Tan, Desmond, 1966– (2017). Burma Superstar : addictive recipes from the crossroads of Southeast Asia. Leahy, Kate,, Lee, John, 1971– (First ed.). Berkeley. ISBN 9781607749509. OCLC 954719901.((cite book)): CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 2. ^ a b c d e f g h Duguid, Naomi (27 November 2012). Burma: Rivers of Flavor. Random House of Canada. ISBN 978-0-307-36217-9.
 3. ^ a b c d e f g h i Aye, MiMi (13 June 2019). Mandalay: Recipes and Tales from a Burmese Kitchen. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-5948-5.
 4. ^ a b Topich, William J.; Leitich, Keith A. (2013). The History of Myanmar. ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-35724-4.
 5. ^ Heiss, Mary Lou; Heiss, Robert J. (23 March 2011). The Story of Tea: A Cultural History and Drinking Guide. Potter/Ten Speed/Harmony/Rodale. ISBN 978-1-60774-172-5.
 6. ^ Driem, George L. van (14 January 2019). The Tale of Tea: A Comprehensive History of Tea from Prehistoric Times to the Present Day. BRILL. ISBN 978-90-04-39360-8.
 7. ^ a b c d e Driem, George L. van (14 January 2019). The Tale of Tea: A Comprehensive History of Tea from Prehistoric Times to the Present Day. BRILL. ISBN 978-90-04-39360-8.
 8. ^ Seekins, Donald M. (27 March 2017). Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-5381-0183-4.
 9. ^ Cumo, Christopher (25 February 2015). The Ongoing Columbian Exchange: Stories of Biological and Economic Transfer in World History: Stories of Biological and Economic Transfer in World History. ABC-CLIO. ISBN 978-1-61069-796-5.
 10. ^ "မန္တလေးက ခနုံထုပ်". The Voice (in Burmese). Retrieved 15 November 2019.
 11. ^ a b c d Khin Maung Saw. "Burmese Cuisine: Its Unique Style and Changes after British Annexation". Retrieved 4 October 2012.
 12. ^ Yi YI (1982). "Life at the Burmese Court under the Konbaung Kings". Burma Historical Research Department Silver Jubilee Publication.
 13. ^ Meyer, Arthur L.; Jon M. Vann (2003). The Appetizer Atlas: A World of Small Bites. John Wiley and Sons. p. 276. ISBN 978-0-471-41102-4.
 14. ^ a b "Myanmar Traditional Foods". Myanmar.com. Archived from the original on 13 October 2012. Retrieved 4 October 2012.
 15. ^ Nway Nway Ei (2020). "A Comparative Study of the French and Myanmar Table Manners" (PDF). Mandalay University of Foreign Languages Research Journal. 11.
 16. ^ a b c d e Saw Myat Yin (2011). Culture Shock! Myanmar: A Survival Guide to Customs and Etiquette. Marshall Cavendish Corporation. ISBN 9780761458722.
 17. ^ Saw Myat Yin (2007). Culture Shock!: Myanmar. Singapore: Marshall Cavendish Inc. p. 133. ISBN 978-0-7614-5410-6.
 18. ^ a b Devendra, C.; Devendra, C.; Thomas, D.; Jabbar, M.A.; Kudo, H.; Thomas, D.; Jabbar, M.A.; Kudo, H. Improvement of livestock production in crop-animal systems in rainfed agro-ecological zones of South-East Asia. ILRI. p. 33.
 19. ^ Gesteland, Richard R.; Georg F. Seyk (2002). Marketing across cultures in Asia. Copenhagen Business School Press DK. p. 156. ISBN 978-87-630-0094-9.
 20. ^ U Khin Win (1991). A century of rice improvement in Burma. International Rice Research Institute. pp. 27, 44. ISBN 978-971-22-0024-3.
 21. ^ Meyer, Arthur L.; Jon M. Vann (2003). The Appetizer Atlas: A World of Small Bites. John Wiley and Sons. p. 276. ISBN 978-0-471-41102-4.
 22. ^ Simoons, Frederick J. (1994). Eat not this flesh: food avoidances from prehistory to the present. Univ of Wisconsin Press. p. 120. ISBN 978-0-299-14254-4.
 23. ^ Spiro, Melford (1982). Buddhism and society: a great tradition and its Burmese vicissitudes. University of California Press. p. 46. ISBN 0-520-04672-2.
 24. ^ Hardiman, John Percy (1900). Gazetteer of Upper Burma and the Shan States. Vol. 2. Government of Burma. pp. 93–94.
 25. ^ a b Charney, Michael (2007). "Demographic Growth, Agricultural Expansion and Livestock in the Lower Chindwin in the Eighteenth and Nineteenth Centuries". In Greg Bankoff, P. Boomgaard (ed.). A history of natural resources in Asia: the wealth of nature. MacMillan. pp. 236–40. ISBN 978-1-4039-7736-6.
 26. ^ King, Winston L. (2001). In the hope of Nibbana: the ethics of Theravada Buddhism. Vol. 2. Pariyatti. p. 295. ISBN 978-1-928706-08-3.
 27. ^ a b c Richmond, Simon; Eimer, David; Karlin, Adam; Louis, Regis St; Ray, Nick (2017). Myanmar (Burma). Lonely Planet. ISBN 978-1-78657-546-3.
 28. ^ Thaw Kaung (8 May 2014). "Myanmar Food: Traditional and Change". TODAY. Archived from the original on 7 May 2018. Retrieved 13 January 2021.
 29. ^ Janssen, Peter (25 September 2012). "Good food in Rangoon, seriously". Yahoo! 7. Archived from the original on 27 September 2012. Retrieved 4 October 2012.
 30. ^ a b c Ma Thanegi. "A World filled with Tea". Myanmar Times vol.6 no.113. Archived from the original on 27 September 2007. Retrieved 1 April 2007.
 31. ^ a b "The Travelling Gourmet". Myanmar Times no.37. Archived from the original on 27 September 2007. Retrieved 1 April 2007.
 32. ^ "ရှမ်းပဲပုပ် ရောင်းလိုအားထက်ဝယ်လိုအားများ – သတင်းများ". Myanmar National Trade Portal (in Burmese). Retrieved 14 January 2021.
 33. ^ "ပုံးရည်ကြီးလုပ်ငန်းများ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် နည်းပညာနှင့်ငွေကြေး အကူအညီပေးမည်". 7Day News – ၇ ရက်နေ့စဉ် သတင်း (in Burmese). 3 April 2017. Archived from the original on 16 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
 34. ^ a b Tun, Ye Tint; IRIE, Kenji; SEIN, THAN; SHIRATA, Kazuto; TOYOHARA, Hidekazu; KIKUCHI, Fumio; FUJIMAKI, Hiroshi (2006), Diverse Utilization of Myanmar Rice with Varied Amylose Contents, Japanese Society for Tropical Agriculture, doi:10.11248/jsta1957.50.42
 35. ^ Robert, Claudia Saw Lwin; Pe, Win; Hutton, Wendy (4 February 2014). The Food of Myanmar: Authentic Recipes from the Land of the Golden Pagodas. Tuttle Publishing. ISBN 978-1-4629-1368-8.
 36. ^ a b c d Marks, Copeland; Thein, Aung (8 September 1994). The Burmese Kitchen: Recipes from the Golden Land. Rowman & Littlefield. ISBN 9781590772607.
 37. ^ "ဒံပေါက် (Biryani)". Food Magazine Myanmar (in Burmese). 12 September 2019. Retrieved 25 April 2020.
 38. ^ "Top 10: Biryani Restaurants in Yangon". The Myanmar Times. 3 January 2020. Retrieved 25 April 2020.
 39. ^ Sofia. "ထမင်းချဉ် (Shan Traditional Rice Cake)". Food Magazine Myanmar. Archived from the original on 18 December 2017.
 40. ^ "သင်္ကြန်ထမင်းစားပြီး ရင်အေးကြစေဖို့". မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ (in Burmese). 8 April 2017. Retrieved 2 April 2018.((cite news)): CS1 maint: url-status (link)
 41. ^ a b Myanmar-English Dictionary. Myanmar Language Commission. 1993. ISBN 1-881265-47-1.
 42. ^ "တစ်နေ့တခြား လူကြိုက်များလာတဲ့ မြိတ်ဒေသအစားစာ ကတ်ကြေးကိုက်". Mizzima Myanmar News and Insight. Retrieved 8 April 2019.
 43. ^ "ပန်းသေးခေါက်ဆွဲ (Pan Thay Fried Noodle)". WE Media (in Burmese). Archived from the original on 23 December 2019. Retrieved 8 January 2021.
 44. ^ "ကွေတာလန်းနဲ့ ဆီဥကြော်၊ မြန်မာပြည်က တရုတ်အစားအသောက်များ". BBC News မြန်မာ (in Burmese). Retrieved 14 January 2021.((cite news)): CS1 maint: url-status (link)
 45. ^ "မုန့်ဟင်းခါး အကြောင်း သိကောင်းစရာ". MyFood Myanmar (in Burmese). 5 April 2016. Archived from the original on 9 January 2018. Retrieved 9 January 2021.
 46. ^ "အရသာပြည့်စုံတဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲ ဘယ်လို ချက်မလဲ". How to Cook (in Burmese). Archived from the original on 15 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
 47. ^ Gross, Matt (20 September 2012). "Burma Blossoms". AFAR. Archived from the original on 15 January 2013. Retrieved 14 January 2021.
 48. ^ "ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ". Wutyee Food House (in Burmese). Archived from the original on 5 July 2012. Retrieved 14 January 2021.
 49. ^ Thiha Htun. "ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို ကိုယ်တိုင်လုပ်စားကြမယ်". Duwun (in Burmese). Archived from the original on 14 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
 50. ^ Duguid, Naomi (27 November 2012). Burma: Rivers of Flavor. Random House of Canada. ISBN 978-0-307-36217-9.
 51. ^ Aye, MiMi (13 June 2019). Mandalay: Recipes and Tales from a Burmese Kitchen. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-5948-5.
 52. ^ "နန်းကြီးသုပ် ပြုလုပ်နည်း". MyFood Myanmar (in Burmese). Archived from the original on 21 August 2018. Retrieved 14 January 2021.
 53. ^ "စမူဆာသုပ်‌". WE (in Burmese). Archived from the original on 11 January 2021. Retrieved 9 January 2021.
 54. ^ "Burmese curry restaurants". Austin Bush. Retrieved 8 January 2021.
 55. ^ Richmond, Simon; Eimer, David; Karlin, Adam; Louis, Regis St; Ray, Nick (2017). Myanmar (Burma). Lonely Planet. ISBN 978-1-78657-546-3.
 56. ^ "ဝက်သားသုံးထပ်သား ဆီပြန်ဟင်း". MyFood Myanmar (in Burmese). 11 December 2015. Archived from the original on 10 January 2021. Retrieved 8 January 2021.
 57. ^ Aye, MiMi (13 June 2019). Mandalay: Recipes and Tales from a Burmese Kitchen. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-5948-5.
 58. ^ "Bachelor's Chicken Curry". Burmalicious. Archived from the original on 8 December 2015. Retrieved 8 January 2021.
 59. ^ "မဆလာနံ့သင်းသင်း ဆိတ်သားဟင်းတစ်ခွက်". How to Cook (in Burmese). Archived from the original on 9 January 2021. Retrieved 8 January 2021.
 60. ^ "လျှာရင်းမြက်စေမယ့် နူးနူးအိအိ ငါးသလောက်ပေါင်း". How to Cook (in Burmese). Archived from the original on 9 January 2021. Retrieved 8 January 2021.
 61. ^ "ကြက်သား ပလာတာ". Wutyee Food House (in Burmese). Archived from the original on 7 September 2013. Retrieved 14 January 2021.
 62. ^ "လှည်းတန်းတစ်ဝိုက်မုန့်စားကြမယ်". Yangon Life (in Burmese). Retrieved 14 January 2021.
 63. ^ Travel, D. K. (20 September 2016). DK Eyewitness Myanmar (Burma) Travel Guide. Penguin. ISBN 978-1-4654-5982-4.
 64. ^ "အစိမ်းကြော် ပူပူလေး ကြော်စားကြရအောင်". WE (in Burmese). Archived from the original on 10 July 2018. Retrieved 14 January 2021.
 65. ^ "သထုံငါးပေါင်းထုပ်နှင့် ထမင်းဝါ". MDN – Myanmar DigitalNews (in Burmese). Retrieved 14 January 2021.
 66. ^ "("၀" အစီအစဉ်) "အစားအစာ" ရှမ်းဝက်သားချဉ်ပြုလုပ်နည်းနဲ့ကြက်သားချဉ်စော်ခါးသီးဟင်းရည်". Myanma Radio and Television (in Burmese). Retrieved 14 January 2021.
 67. ^ Kime, Tom (18 February 2008). Asian Bites: A Feast of Flavors from Turkey to India to Japan. Penguin. ISBN 978-0-7566-4326-3.
 68. ^ "မုန့်လက်ဆောင်း". Yangon Life. Archived from the original on 26 March 2019. Retrieved 26 March 2019.
 69. ^ "မြန်မာ့ ရိုးရာ စားစရာ ပုသိမ် ဟလဝါ". မြဝတီ (in Burmese). Retrieved 15 November 2019.
 70. ^ "အုန်းနို့ငှက်ပျောပေါင်း". Yangon Life (in Burmese). Archived from the original on 15 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
 71. ^ "DATA ANALYSIS OVERVIEW OF THE FRUIT SECTOR IN MYANMAR". Food and Fertilizer Technology Center. Retrieved 14 January 2021.
 72. ^ a b Schweitzer, Sharon (7 April 2015). Access to Asia: Your Multicultural Guide to Building Trust, Inspiring Respect, and Creating Long-Lasting Business Relationships. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-91902-6.
 73. ^ "Drinking and Eating Burmese Tea". Matcha-Tea.com. 4 February 2016. Retrieved 13 March 2019.
 74. ^ "မုန့်လက်ဆောင်း". Yangon Life (in Burmese). 15 April 2016.
 75. ^ "Coffee and tea connect daily life of the locals". The Myanmar Times. 30 January 2018. Retrieved 16 January 2021.
 76. ^ "I toddy you so". The Myanmar Times. 25 May 2018. Retrieved 16 January 2021.
 77. ^ "Shan moonshine maker captures the Kachin spirit". Myanmar Mix. Retrieved 16 January 2021.
 78. ^ a b "Chin State". MYANMORE. Retrieved 16 January 2021.
 79. ^ a b "Myanmar's Evolving Tea Culture". Myanmar Insider. 21 June 2018. Archived from the original on 25 June 2018. Retrieved 16 January 2021.
 80. ^ "The Rich Culture and Tradition of Tea in Myanmar". MVA. 5 October 2015. Archived from the original on 22 January 2021. Retrieved 16 January 2021.
 81. ^ Kraig, Bruce; Ph.D, Colleen Taylor Sen (9 September 2013). Street Food around the World: An Encyclopedia of Food and Culture: An Encyclopedia of Food and Culture. ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-955-4.
 82. ^ "Top 10: Street Foods". The Myanmar Times. 14 June 2019. Retrieved 16 January 2021.
 83. ^ "Street vendors to be banned on Yangon's busiest roads". The Myanmar Times. 17 November 2016. Retrieved 16 January 2021.
 84. ^ Smith-Forbes, Charles James Forbes (1878). British Burma and Its People: Being Sketches of Native Manners, Customs, and Religion. J. Murray.
 85. ^ Eyewitness, D. K. (20 September 2016). DK Eyewitness Myanmar (Burma). Penguin. ISBN 978-0-7440-2350-3.

Further reading